Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista

Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20245/2021

Vastausaika on päättynyt: 29.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esityksesi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä eräiden siihen liityvien säädösten muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (hankintalaki), vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (erityisalojen hankintalaki) sekä rikosrekisterilakia.
 
Hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin ehdotettavilla muutoksella on tarkoitus huomioida pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaiset hankintalakiin liittyvät muutostarpeet. Muutoksilla parannetaan julkisten hankintojen laatua ja hankintojen vastuullisuutta korostamalla ympäristönäkökulmien huomioimista julkisia hankintoja tehtäessä sekä korostetaan laadun merkitystä tarjouksen valintaperusteena. Lakiin lisätään eräitä ympäristörikoksia tarjoajien pakollisiksi poissulkemisperusteiksi sekä selkeytetään hankintayksiköiden tiedonsaantioikeuksia alihankkijoiden poissulkemisesta silloin, kun näihin voidaan soveltaa pakollisia poissulkemisperusteita.
 
Lakiehdotuksella edistetään myös hankintojen kaksikielisyyttä, huomioidaan Euroopan Unionin hankintojen ilmoittamisessa tapahtuvat muutokset ja annetaan asetuksenantovaltuus valtionvarainministeriölle.  Ehdotuksessa muutettaisiin myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston hankintavalvontaa koskevaa määräaikaa.     
Esityksessä ehdotetaan lisäksi selkeytettävän eräitä menettelyjä koskevia säännöksiä.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on useita hankintalakiin liittyviä kirjauksia. Hallitusohjelman jaksossa 3.4 todetaan, että julkisten hankintojen tehokkuuden lisäämiseksi ja laadullisten kriteerien huomioon ottamiseksi julkisissa tarjouskilpaluissa hankintalakia kehitetään ohjaamaan hankintayksikköjä ottamaan huomioon kokonaistaloudellisuuden kriteereinä ensisijaisesti hinta-laatusuhdetta ja kokonaiskustannuksia ja käyttämään pelkkää hankintahintaa kriteerinä vain rajatusti.

Hallitusohjelman mukaisesti hankintalakia tulee kehittää siten, että lisätään hankintojen vastuullisuutta. Tavoitteen edistämiseksi arvioidaan hankintalain ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten rikkomusten poissulkemisperusteiden laajentamistarpeet sekä keinot korostaa yritys- ja verovastuullisuutta. Hallitusohjelman mukaan tarvittavat kehittämispäätökset tehdään arvioinnin pohjalta.

Lisäksi hallitusohjelman mukaan edistetään kaksikielisiä hankintoja ja selvitetään mahdollisia ongelmakohtia lainsäädännössä. Hallitusohjelman lisäksi muutoksia tarvitaan hankintojen ilmoittamiseen liittyvän lomakeuudistuksen sekä hankintojen valvonnassa ja oikeuskäytännössä ilmenneiden muutostarpeiden myötä.  
Tavoitteet
Esityksellä toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa hankintalakiin ja erityisalojen julkisille hankinnoille asetettuja tavoitteita. Muutokset kohdistuisivat niin kansallisiin kuin EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin.  Esityksen tavoitteena on parantaa hankintojen laatua sekä ympäristönäkökulmien huomioimista julkisissa hankinnoissa. Hankintayksikön olisi edelleen mahdollistaa määritellä ja toteuttaa hankintansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Tavoitteena olisi kuitenkin edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siitä, miten hankintayksikkö on kulloisessakin hankinnassa laadun huomioinut. Hankintojen ympäristö- ja hiilijalanjälkeä koskevan ehdotuksen pääasiasiallisena tavoitteena on vahvistaa hankintalakia siten, että siinä huomioidaan nykyistä paremmin hankintojen ympäristövaikutukset.   

Muutosten tavoitteena on lisätä hankintojen vastuullisuutta. Hankintojen vastuullisuutta korostettaan lisäämällä ympäristörikokset perusteisiin, joilla tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarkoituksena olisi myös edelleen selkeyttää ja yhdenmukaistaa hankintayksiköiden tiedonsaantioikeuksia alihankkijoiden mahdollista poissulkemista pakollisten poissulkuperusteiden johdosta. Hankintavalvontaa koskevan muutoksen tavoitteena olisi varmistaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle riittävä aika valvonnan oikeudellisen arvioinnin ja markkinaoikeudelle tehtävän seuraamusta koskevan esityksen määräämiseksi.  

Hankintojen ilmoittamista koskevien muutosehdotusten tavoitteena on selkeyttää hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia hankintojen ilmoittamista koskevan kielikysymyksen osalta siten, että hankintayksiköillä olisi tosiasialliset mahdollisuudet noudattaa kielilakia hankinnoista ilmoittaessaan. Lisäksi ehdotuksen tavoitteena on huomioida Euroopan Unionin hankintojen ilmoittamista koskeva muutoksen vaikutuksen hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin.    
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 29.4.2022. Ruotsinkielinen säädösluonnos julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi:ssä käännöksen valmistuttua.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Riikka Hietanen, puh.0295 047 078 
s-posti: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Riikka Hietanen