Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta ja valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta ja valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19710/2021

Vastausaika on päättynyt: 6.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne valtionhallinnon yhteishankintoja koskevista säännösmuutoksista.

Asetus- ja päätösluonnoksissa ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston asetusta valtionhallinnon yhteishankinnoista (765/2006) ja valtiovarainministeriön päätöstä valtionhallinnon yhteishankinnoista (766/2006).

Asetusta muutettaisiin poistamalla yhteishankittavien tavaroiden ja palveluiden luettelosta käytöstä poisjääneitä kategorioita, täsmentämällä tiettyjä kategorioita ja säätämällä valtionhallinnon yhteishankintojen sisältöä kehittävästä yhteishankintojen koordinaatioryhmästä.

Päätöstä muutettaisiin siten, että siinä määriteltyjen yhteishankittavien tuotteiden ja palveluiden kuvaamiseen käytetään eurooppalaista hankintasanastoa (CPV-luokitus), poistamalla ja täsmentämällä tiettyjä tavaroita ja palveluita kuvaavia kategorioita, säätämällä yhteishankintamenettelyjen valinnasta valtiovarainministeriön ja Hanselin välillä, tuomalla päätökseen ne ehdot, joiden perusteella virasto tai laitos voi jättäytyä yhteishankintavelvoitteen ulkopuolelle.

Asetus ja päätös on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
Tausta
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) toteutti vuosina 2019 ja 2020 valtionhallinnon yhteishankintojen laillisuustarkastuksen. VTV:n keskeinen huomio oli, että yhteishankintavelvoitteen alaiset hankinnat on määritelty valtiovarainministeriön päätöksessä melko yleisesti eivätkä valtiovarainministeriö ja Hansel omaa yksiselitteistä käsitystä yhteishankintavelvoitteen piiriin kuuluvista tuotteista ja palveluista. VTV:n mukaan myös hankintayksiköiden yhteishankintavelvoitteesta poikkeamisen raportoinnissa on ollut puutteita. Huomioiden pohjalta VTV suositteli tarkastuksessaan, että valtiovarainministeriön tulisi arvioida, miten päätöstä yhteishankintavelvoitteen piiriin kuuluvista tuotteista ja palveluista ja niiden sisällöstä voisi täsmentää.

Valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2021 työryhmän toimikaudelle 18.8.2021-30.6.2022 valtioneuvoston asetuksen ja valtiovarainministeriön päätöksen muuttamista.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on, että päivitetyt valtioneuvoston asetus ja valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista vastaavat sekä VTV:n että työryhmäntyön aikana esiin nousseisiin kehitysehdotuksiin. Lisäksi tavoitteena on, että asetus ja päätös takaavat omalta osaltaan ympäristön, joka tukee valtionhallinnon yhteishankintojen tekemistä ja kehittämistä.
Linkit

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060765 - Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista (Finlex)

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060766 - Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista (Finlex)

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880423 - Laki valtion talousarviosta (Finlex)

https://vm.fi/documents/10623/307565/Hankintojen+yhteinen+kilpailuttaminen+valtionhallinnossa+111006/7d8eed09-bebf-4cce-b7a6-47aafb4f5a09/Hankintojen+yhteinen+kilpailuttaminen+valtionhallinnossa+111006.pdf - Hankintojen yhteinen kilpailuttaminen valtionhallinnossa (valtiovarainministeriön kirje 11.10.2006)

Liitteet:

VNA ja muistio.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta ja muistio

VMp ja muistio.pdf - Luonnos valtiovarainministeriön päätökseksi valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta ja muistio

Begäran om utlåtande.pdf - Begäran om utlåtande

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2022. Lausuntopyyntö on julkaistu 25.3.2022 suomeksi ja 14.4.2022 ruotsiksi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta tähän lausuntopyyntöön vastaamalla. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon voi antaa joko organisaatio tai yksittäinen henkilö. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto valtiovarainministeriön kirjaamoon (kirjaamo.vm@gov.fi). Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, word-, tai rtf- tallennusmuodossa. Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/19710/2021. 

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi hankeikkunassa. 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: 
Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 02955 30433
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

julkiset hankinnat