Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi turvallisuusselvityslain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi turvallisuusselvityslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3327/2019

Vastausaika on päättynyt: 3.1.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi turvallisuusselvityslain muuttamisesta. Lakiin otettaisiin sääntely, joka on tarpeen Euroopan komission antaman ilmailun turvaamista koskevan täytäntöönpanoasetuksen täydentämiseksi. Esityksen mukaan laissa mahdollistettaisiin jatkossa perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen tekeminen niistä henkilöistä, jotka ovat vastuussa ilmailun turvatarkastuksista, kulunvalvonnasta tai muista turvavalvontatoimenpiteistä taikka hoitavat niitä lentoaseman turvavalvotulla alueella tai työtehtävissään muuten pääsevät itsenäisesti lentoaseman turvavalvotulle alueelle. Lisäksi mahdollistettaisiin suppean henkilöturvallisuusselvityksen tekeminen henkilöistä, jotka tekevät turvavalvontatoimenpiteitä muualla kuin lentoaseman turvavalvotulla alueella tai joilla on pääsy lentorahtiin tai -postiin tai lentotarvikkeisiin sen jälkeen, kun niihin on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä. Perusmuotoisesti turvallisuusselvitettyjen ilmailualan henkilöiden nuhteettomuusseurantaan sisällytettäisiin suojelupoliisin tiedustelutiedot ja keskusrikospoliisin järjestäytynyttä rikollisuutta koskevia tietoja. Laissa mahdollistettaisiin henkilöturvallisuusselvityshakemusten keskittäminen viranomaiselle tai sellaiselle muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka lain mukaan vastaa turvatoimista tietyllä alueella tai tietyssä toiminnassa.
Tausta
Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/103, annettu 23 päivänä tammikuuta 2019, muutetaan täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1998 yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi. Muutetuilla säännöksillä laajennetaan ilmailuun liittyvien henkilöiden taustan tarkistuksen henkilöllistä alaa ja tarkistukseen käytettävien tietojen joukkoa. Täytäntöönpanoasetuksen kohdassa 11.1.3 edellytetään tiedustelutiedon käyttämistä laajennetussa taustan tarkistuksessa. Kohdassa 11.1.4 edellytetään rikosrekisteritietojen käyttämistä perustason taustan tarkistuksessa. Kohdassa 11.1.7 edellytetään tarkistusten jatkuvaa arviointia tai uusimista säännöllisin väliajoin. Osa tarkistuksista tulee tehdä jo 30.6.2020 mennessä, osa 31.12.2020 alkaen.

Muutoksilla on vaikutuksia erityisesti lentokentällä työskenteleviin henkilöihin ja lentokentälle rahtia, postia tai tarvikkeita toimittavien yritysten työntekijöihin.

Esitysluonnos on valmisteltu oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina oikeusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sisäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, suojelupoliisi sekä Finavia Oyj.
Liitteet:

HE-luonnos.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Huvudsakliga innehåll och lagförslag.pdf - Huvudsakliga innehåll och lagförslag

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 3.1.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi turvallisuusselvityslain muuttamiseksi. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio (puh. 02951 50041, sähköposti niklas.vainio@om.fi).
Jakelu:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
DHL Express Finland Oy    
DHL Global Forwarding (Finland) Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finavia Oyj    
Finnair Cargo Ltd    
Finnair Oyj    
Ilmailualan unioni IAU ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kesko Oyj    
Keskusrikospoliisi    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)    
Mikkelin kaupunki    
Movere Oy    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oy Kuehne & Nagel Ltd    
Poliisihallitus    
Posti Group Oyj    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Saimaan lentoasema säätiö sr    
Schenker Oy    
Seinäjoen lentoasema Oy    
Sisäministeriö    
SSP Oy    
STTK ry    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen Lentäjäliitto – Finnish Pilots’ Association ry    
Suomen yrittäjät ry    
Telko Oy    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
TNT Suomi Oy    
Ulkoministeriö    
UPS Finland Oy    
UPS SCS (Finland) Oy    
Vacon Oyj    
Vaisala Oyj    
Valtioneuvoston kanslia    
Varova Oy    
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry    
Asiasanat

TURVALLISUUS

ilmailu

ilmailun turvallisuus

turvallisuusselvitys