Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentäminen

Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentäminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH/2607/2019

Vastausaika on päättynyt: 13.12.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetushallitus pyytää jakeluluettelossa mainituilta tahoilta lausuntoa liitteenä olevasta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppilaan arviointia käsittelevästä luvusta.
Tausta
Opetushallitus käynnisti vuonna 2018 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin linjausten täsmentämisen.
 
Taustalla on Opetushallituksen vuosina 2015–2018 toteuttama opetussuunnitelmauudistuksen seuranta, jossa havaittiin arvioinnin periaatteiden ja käytänteiden vaihtelevan suuresti kuntien välillä. Samanlaiset tuloksia on saatu myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointihankkeissa.
 
Opetushallitus keräsi arviointiin liittyvää palautetta ja kysymyksiä rehtoreilta, opettajilta, oppilailta ja huoltajilta verkkokyselyllä syksyllä 2018. Palautteen perusteella Opetushallitus täsmensi luvun 6 arviointilinjauksia. Luonnos oli opettajien, kouluyhteisöjen, huoltajien ja muiden sidosryhmien kommentoitavana verkossa syys-lokakuussa 2019. Kommenttien ja lausuntojen perusteella viimeistelty määräys annetaan helmikuussa 2020, ja sen mukaiset linjaukset otetaan kouluissa käyttöön 1.8.2020.
 
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot lähetetään 13.12.2019 mennessä vastaamalla lausuntopyyntöön osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetushallitus pyytää jakeluluettelossa mainituilta tahoilta lausuntoa liitteenä olevasta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 6 luonnoksesta. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. Lausunto jäsennetään perusteluonnoksen alalukujen numerointia käyttäen, ja siihen liitetään tiivistelmänä keskeisin sisältö.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Lausunnossa viitataan Opetushallituksen asiatunnukseen OPH-2607-2019.
Valmistelijat

 
Opetusneuvos Erja Vitikka, erja.vitikka@oph.fi, p. 029 533 1225
Opetusneuvos Marjo Rissanen, marjo.rissanen@oph.fi, p. 029 533 1776
Undervisningsråd Maj-Len Engelholm, maj-len.engelholm@oph.fi, p. 029 533 1601
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aikuislukioiden opettajat AIO ry    
Aikuislukioiden rehtorit ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Asiakkuudet    
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto - EKKOL ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Finsklärarföreningen rf    
Föreningen Hem och Skola rf    
Helsingin normaalilyseo    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuun normaalikoulu    
Jyväskylän normaalikoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansanopistoyhdistys ry    
Katolinen kirkko Suomessa    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kotitalousopettajien liitto KTAOL ry    
Koulujen Musiikinopettajat KMO ry    
Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry    
Koululiikuntaliitto    
Kuurojen Liitto ry    
Kuvataideopettajat KUVA ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lapin yliopiston harjoittelukoulu    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Latinankielen opettajien yhdistys ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mahdollistajapalvelut    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Oppiminen ja kansainvälistyminen    
Oulun normaalikoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Lukio ry    
Psykologianopettajat PSOP ry    
Puolustusministeriö    
Pääjohtaja    
Rauman normaalikoulu    
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Ruotsinkielinen koulutus    
Saamelaiskäräjät    
Savonlinnan normaalikoulu    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Steinerkasvatuksen liitto ry    
STTK    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI)    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel. ry    
Suomen harjoittelukoulujen opettajat SUHO    
Suomen Islamilainen Neuvosto    
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen kirjastoseura    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kustannusyhdistys ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Lähilukioyhdistys ry    
Suomen Mielenterveysseura ry    
Suomen Montessoriliitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitto SOOLI ry.    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yliopistot UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomenopettajat ry    
Svenska Finlands folkting    
Svenska handelshögskolan    
Svenska Modersmålslärarnas Förening i Finland SMLF    
Taideyliopisto    
Taloustiedon Opettajat TTOP ry.    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.    
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tieto    
Turun normaalikoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Vaikutusohjelmat    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vapaa-ajattelijain Liitto ry    
Vasa övningskola    
Yksityiskoulujen liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Äidinkielen opettajain liitto ÄOL ry