Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemukset

Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemukset

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7906/2022

Vastausaika on päättynyt: 12.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Fortum Power and Heat Oy on toimittanut 18.3.2022 kaksi käyttölupahakemusta valtioneuvostolle. Toinen koskee Loviisan voimalaitosyksiköitä (voimalaitos) ja toinen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta.
 
Käyttölupaa haetaan ydinvoimalaitosyksiköiden energiantuotantoon enintään vuoden 2050 loppuun saakka ja edelleen käyttölupaa laitosyksiköiden käytöstäpoistoon valmistautumisen edellyttämällä tavalla enintään vuoden 2055 loppuun saakka. Lisäksi Fortum hakee lupaa käyttää ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisia rakennuksia ja varastoja tarvittavine laajennuksineen vuoden 2090 loppuun saakka. Voimassa olevat käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030.
 
Loviisan nykyisellä voimalaitosalueella sijaitsevalle matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen käyttölupaa haetaan vuoden 2090 loppuun saakka. Voimassa oleva käyttölupa loppusijoituslaitokselle on vuoden 2055 loppuun asti.
Tausta
Fortum arvioi Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoistoa ympäristövaikutusten arvioinnilla vuosina 2020-2022. YVA kattaa myös matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen käytön. YVAn jälkeen Fortum arvioi voimalaitoksen käytön jatkamisen noin kahdellakymmenellä vuodella edullisimmaksi ratkaisuksi.
Tavoitteet
Valtioneuvosto ottaa lausunnot ja mielipiteet huomioon käyttölupapäätöksissä.
Linkit

https://tem.fi/loviisan-voimalaitos - Loviisan voimalaitoksen ja matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemukset

https://tem.fi/sv/lovisa-karnkraftverk - Lovisa kärnkraftverk - Två ansökningar om drifttillstånd

Liitteet:

Käyttölupahakemus_Voimalaitos_FI_saavutettava.pdf - Käyttölupahakemus Voimalaitos

Käyttölupahakemus_Loppusijoituslaitos_FI_saavutettava.pdf - Käyttölupahakemus Loppusijoituslaitos

Käyttölupahakemus_Voimalaitos_SV_saavutettava.pdf - Ansökan om drifttillstånd

Käyttölupahakemus_Loppusijoituslaitos_SV_saavutettava.pdf - Ansökan on drifttillstånd - Slutförvarsanläggning

Aikataulu
Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle 4.4. - 12.8.2022 välisenä aikana. Käyttölupahakemukset esitellään valtioneuvostossa kun niistä on saatu Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio ja muut tarpeelliset tiedot.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto tai mielipide tulee toimittaa viimeistään 12.8.2022. Lausuntoja tai mielipiteitä voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Lausunto tai mielipide pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta, eikä sitä tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon tai mielipiteen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Käyttötukea saa myös osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat julkisia. Palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste löytyvät etusivun alalaidasta.
Valmistelijat
Jorma Aurela, yli-insinööri
puh. 050 5922109, jorma.aurela@gov.fi
 
Linda Kumpula, erityisasiantuntija
puh. 050 412 4425, linda.kumpula@gov.fi
Jakelu:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Kouvolan kaupunki    
Lapinjärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Myrskylän kunta    
Natur och Miljö rf    
Porvoon kaupunki    
Porvoon museo    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus ja YTN    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ydinenergia, ydinreaktorit, ydinvoima, ydinjätehuolto, loppusijoitus, ydinvoimalat, ympäristö

kärnenergi, kärnreaktorer, kärnkraft, kärnavfallshantering, slutförvaring, kärnkraftverk, miljö