Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - 700 MHz:n verkkotoimiluvat Ahvenanmaan maakunnassa sekä Ahvenanmaan taajuusasetuksen muutos

Nätkoncessioner i frekvensområdet 700 MHz i landskapet Åland samt ändring av frekvensförordningen för Åland

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20761/2021, VN/21964/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om följande dokument:

1.) Utkast till meddelande om ledigförklaring av koncessioner
2.) Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland
Bakgrund
Statsrådet bereder beviljandet av nätkoncessioner för frekvensområdet 700 megahertz (703–733 och 758–788 megahertz) i landskapet Åland. Nätkoncessioner beviljas genom ett jämförelseförfarande enligt 10 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

Avsikten är samtidigt att ändra statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland (1244/2014). Genom den föreslagna ändringen av förordningen preciseras frekvensområdet 700 megahertz för beviljande av nätkoncessioner i enlighet med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Samtidigt fogas till förordningen andra frekvensområden som lämpar sig för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster och som i framtiden kan utnyttjas i landskapet Åland samt blir det möjligt att i enlighet med 6 § 4 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation tillhandahålla lokala nättjänster i liten skala i ett sådant mobilnät där det bedrivs allmän televerksamhet inom ett begränsat område.
Målsättningar
Syftet med nätkoncessionerna är att främja byggandet av nästa generations 5G-nät i landskapet Åland, att förbättra kvaliteten och kapaciteten hos snabba trådlösa bredbandsförbindelser och att möjliggöra införandet av nya digitala tjänster.

Det primära syftet med ändringen av frekvensförordningen för Åland är att bevilja nätkoncessioner för trådlöst bredband på frekvensområdet 700 megahertz (703–733 och 758–788 MHz) i landskapet Åland. Syftet med ändringen av frekvensförordningen är dessutom att uppdatera förordningen också i fråga om andra frekvensområden så att de bättre motsvarar den frekvensförordning som gäller Fastlandsfinland. Till förordningen fogas andra frekvensområden som lämpar sig för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster och som i framtiden kan utnyttjas i landskapet Åland samt möjliggörs lokal verksamhet i liten skala enligt 6 § 4 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriet enligt anvisningarna nedan senast den 20 Oktober 2021 kl. 16.00.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
Beredare
Konsultativ tjänsteman Heidi Mäntylä (tel.050 472 5802) heidi.mantyla@gov.fi
Sändlista:
Brilliance Communications Oy    
Digita Oy    
Discovery Communications Europe Limited    
DNA Oy    
DNA Oy    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eurosport S.A.S    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Fox International Channels Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KRS-TV r.f.    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajat – Konsumenterna ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Marienhamns Telefon Ab    
MTV Oy    
När-TV r.f.    
Oikeusministeriö / Ahvenanmaan itsehallinto –asiat    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sanoma Media Finland Oy    
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry    
SBS Discovery Television Oy    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukkoverkot Oy    
Watson Nordic Oy    
Yleisradio Oy    
Ålands landskapsregeringen    
Ålands landskapsregeringen    
Ålands Radio och TV Ab    
Ålands Telefonsandelslag    
Ålands Telekommunikation AB    
Ämnesord

radiotaajuudet /radiofrekvenser