Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi energian alkuperätakuista

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi energian alkuperätakuista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6434/2019

Vastausaika on päättynyt: 24.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi energian alkuperätakuista.
 
Tausta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki energian alkuperätakuista ja kumottavaksi voimassa oleva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön uudelleenlaaditun uusiutuvan energian direktiivin (EU) 2018/2001, RED II alkuperätakuita koskeva sääntely sekä sähkömarkkinadirektiivin (EU) 2019/944 säännökset sähkön alkuperän ilmoittamisesta.
Tavoitteet
Esityksen pääasiallinen tavoite on RED II:n alkuperätakuita koskevan sääntelyn kansallinen täytäntöönpano mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Esityksellä toimeenpannaan myös sähkömarkkinadirektiivin mukaisia säännöksiä sähkön alkuperän ilmoittamisesta. Esityksen tavoitteena on parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa kuluttamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta.

Ehdotetulla lailla alkuperätakuujärjestelmää koskeva kansallinen sääntely laajennettaisiin sähkön lisäksi kaasuun, mukaan lukien vety, sekä lämpöön ja jäähdytykseen. Alkuperätakuita myönnettäisiin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian lisäksi ydinvoimalla tuotetulle sähkölle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle. Energian alkuperän varmennusvelvoite laajennettaisiin koskemaan kaikkia energiamuotoja erikseen säädetyin poikkeuksin.

Ehdotetussa laissa nimettäisiin sähkön alkuperätakuiden rekisterinpitäjäksi kantaverkonhaltija Fingrid Oyj, kaasun alkuperätakuiden rekisterinpitäjäksi siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy ja lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuiden rekisterinpitäjäksi Energiavirasto. Energiavirasto myös valvoisi alkuperätakuulain noudattamista.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 kesäkuuta 2021.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään maanantaina 24.8.2020.
 
Ruotsinkielinen hallituksen esitysluonnos lisätään lausuntopalveluun käännöksen valmistuttua.
Vastausohjeet vastaanottajille

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelyu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat:

Erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM,  puh. 050 472 0706 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)tem.fi,
(paikalla 6.7.-23.7. ja 3.-7.8.)
Erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 050 475 7725 ja sähköposti outi.vilen(a)tem.fi,
(paikalla 10.7. asti ja 13.8. alkaen)
Erityisasiantuntija Kanerva Sunila, TEM, puh. 050 476 3576 ja sähköposti kanerva.sunila(a)tem.fi
(paikalla 10.7. asti ja 14.8. alkaen)

 

 

Jakelu:
AFRY Finland Oy    
Bioenergia ry    
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Enemi Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Gasgrid Finland Oy    
Grexel Systems Oy    
Inspecta Sertifiointi Oy    
Kaupan liitto    
Kiinteistöliitto ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Kuntaliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Oikeusministeriö    
Omakotiliitto ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen ElFi Oy    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teqniq Wind Oy    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

biokaasu

energia

uusiutuva energia

Lämmitys

alkuperätakuut

sähkö

jäähdytys

kaasu

vety

energian alkuperä