Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2019-2023

Lausuntopyyntö kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2019-2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM151:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 12.4.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ihmiskeskeisen yhteiskunnan lähtökohtana on ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ihmiskeskeisyys konkretisoituu elämäntapahtuma-ajattelussa, joka ohjaa palveluiden suunnittelua ja toteutusta luoden ihmiselle parhaat mahdolliset edellytykset tukea omaa ja läheistensä hyvinvointia elämän eri tilanteissa. Ihmisille tulee kohdentaa vaikuttavampia palveluita todellisiin tarpeisiin, lopettaa luukulta toiselle juoksuttaminen sekä sujuvoittaa arkea elämän eri tilanteissa.

Kansallisen tekoälyohjelman AuroraAI:n esiselvityshanke ehdottaa valituissa elämäntapahtumissa ja liiketoimintatapahtumissa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa vievän toimeenpano-ohjelman käynnistämistä. Toimeenpano-ohjelmalla lisättäisiin palveluiden vaikuttavuutta, sujuvoitettaisiin palveluketjuja ja edistettäisiin tiedon hyödyntämistä palvelutarjonnassa. Palvelujen kohdentamisessa ja ennakoivassa ohjautumisessa hyödynnetään AuroraAI-verkkoa, joka mahdollistaa älykkäiden sovellusten ja tekoälyjen keskinäisen vuorovaikutuksen ihmisten ja yritysten parhaaksi tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

 

Toimeenpano käynnistetään tunnistamalla keskeiset elämäntapahtumat ja liiketoimintatapahtumat tiiviissä yhteistyössä kansalaisten ja yritysten kanssa. Yhteistyöllä selvitetään kansalaisilta ja yrityksiltä keskeiset elämäntapahtumat ja liiketoimintatapahtumat, joiden ympärille muodostetan palveluekosysteemit avoimena yhteistyönä.

 

Toimeenpanoa vahvistetaan toiminnan muutoksen tuki –tiimillä sekä avoimella tilannekeskuksella. Tiimin tehtävänä on tukea toiminnan muutosta tekeviä organisaatioita, kehittää malli tiedolla johtamiseen, joka perustuu tekoälyn keräämään tietoon asiakkaiden tarpeista sekä luoda pelisäännöt ja ohjeet yhdessä muutosta tekevien organisaatioiden kanssa. Näin sovitaan esimerkiksi toimijoiden vastuista, rooleista, lainsäädännön soveltamisesta ja teknologian hyödyntämisestä toimintamallissa.

 

Tausta

Valtiovarainministeriön asettaman kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshankkeen toimikausi on ollut 15.9.2018-28.2.2019. Palveluiden käyttäjien näkökulmasta tavoitteena on mahdollistaa monien eri palveluntuottajien palveluista koostuvat saumattomat ja sujuvat palvelupolut eri elämäntilanteissa ja elämäntapahtumissa. Esiselvityshankkeessa tunnistettiin, millaisia muutoksia ihmiskeskeisyyteen ja elämäntapahtuma-ajatteluun pohjautuva toiminta tarkoittaa muun muassa palveluiden tuottamiselle ja johtamiselle. Samalla esiselvityshankkeessa konseptoitiin ihmisten eri elämäntapahtumiin palveluita tuottaville organisaatioille älykkäiden palvelujen keskinäisen vuorovaikutuksen mahdollistava AuroraAI-verkko, josta toteutettiin ensimmäinen kokeiluversio. Esiselvityshanke on tehty laajana julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin avoimena verkostotyönä. Esiselvityshanke on ollut samalla osa Tekoälyaika Suomessa –raportin ehdotuksia.

Lausuntokierroksella pyydetään lausuntoja kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2019-2023. Toimeenpanosuunnitelmassa esitetään näkemys siitä, miten Suomen ja erityisesti julkisen hallinnon siirtymistä tekoälyaikaan tulisi vauhdittaa tulevina vuosina ihmiskeskeisesti, tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

 

Tavoitteet

AuroraAI:n avulla ihmiset saavat uudenlaisen tavan huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan sekä sujuvia, vaikuttavia ja oikea-aikaisia palvelukokonaisuuksia elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin. Samalla palveluntarjoajille luodaan kyvykkyys muodostaa asiakaslähtöisiä ja dynaamisesti muodostuvia palveluketjuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja johtaa dynaamisesti toimintaansa ajantasaiseen tietoon perustuen. Näin kohdennetaan vaikuttavampia palveluita ihmisten todellisiin tarpeisiin ja sujuvoitetaan ihmisten arkea elämän eri tilanteissa.

AuroraAI vahvistaa edellytyksiä ratkoa yhteiskuntamme vaikeita kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi valtiontalouden kestävyysvajeeseen, väestön ikääntymiseen ja nuorten syrjäytymiseen. Tämä on mahdollista luomalla hallinnon rajat ylittäviä tilannekuvia ihmisten todellisista tarpeista ja hyvinvoinnin tilasta. Tilannekuvan luominen vaatii tiedon uudenlaista hyödyntämistä, data-analytiikkaa ja muita tekoälyn sovelluksia. Palveluita on mahdollista kohdistaa tietoon pohjautuen tehokkaasti, jolloin palveluketjut muodostuvat kansalaisen näkökulmasta saumattomiksi, räätälöidyiksi ja vaikuttaviksi. Samalla palvelut kohdentuvat valtiontalouden näkökulmasta tehokkaasti sekä kitketään resurssien hukka- ja vajaakäyttöä.

Liitteet:

AuroraAI kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma 2019 – 2023.pdf - AuroraAI - kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa. Kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshankkeessa tuotettu kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma 2019 – 2023

Loppuraportti_TP1 Muutto opiskelukaupunkiin.pdf - Liite. Esiselvityshankkeen työpaketti 1:n loppuraportti.

AuroraAITP2_loppuselvitys.pdf - Liite. Esiselvityshankkeen työpaketti 2:n loppuraportti.

AuroraAI_TP3_loppuraportti.pdf - Liite. Esiselvityshankkeen työpaketti 3:n loppuraportti.

AuroraAI esiselvityshanke - Etiikka-suositukset.pdf - Liite. Esiselvityshankkeen etiikka-työ ja suositukset.

AuroraAI ja uudenlaiset token-taloudet.pdf - Liite. Esiselvityshankkeessa toteutettu selvitystyö kannustinmalleista ja palvelupoleteista AuroraAI-verkossa.

AuroraAI_TP4_MVP-demokuvaus.pdf - Liite. AuroraAI-verkon testiversiokuvaus.

Omadata osana Aurora AI-hanketta.pdf - Liite. Omadata osana AuroraAI-verkkoa.

Aurora_verkon_tietosuoja_vaikutustenarviointi.pdf - Liite. AuroraAI-verkon tietosuojavaikutustenarviointi.

AuroraAI_TP4_arkkitehtuurikuvaus.pdf - Liite. AuroraAI-verkon arkkitehtuurikuvaus.

AuroraAI utvecklings- och genomförandeplan för 2019–2023.pdf - AuroraAI – med siktet inställt på ett människocentrerat samhälle. Utvecklings- och genomförandeplan för 2019–2023 framtagen i förstudieprojektet Aurora inom det nationella programmet för artificiell intelligens.

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 12.4.2019.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja:

Aleksi Kopponen, eritysasiantuntija, valtiovarainministeriö (aleksi.kopponen[at]vm.fi, +358295530145)

Niko Ruostetsaari, koordinaattori, valtiovarainministeriö (niko.ruostetsaari[at]vm.fi, +358295530309)

 

 

Jakelu:
ABB Oy    
Accenture Oy    
Akava    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Celia    
EK    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
ETLA    
FCAI    
Geologian tutkimuskeskus    
Gofore    
Hallinnon tietotekniikkakeskus    
HeadAI    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Markkinaoikeus    
Metsäntutkimuslaitos    
Mikkelin kaupunki    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Setlementtiliitto    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki    
Valtiokonttori    
Valtiokonttori    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
VTT    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö