Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6450/2019

Vastausaika on päättynyt: 19.5.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää erityisesti jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisesta alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta. Uudistuksen kokonaisuuteen kuuluvat esitykset laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta. Ehdotukset on valmisteltu virkatyönä TEM:ssä ministeriön 2.10.2019 asettaman työryhmän tuella.


 
Tausta
Alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa ja hankkeiden rahoittamista koskevan lainsäädännön valmistelun tarve johtuu eräistä aluekehittämisjärjestelmän uudistustarpeista sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelmakauden 2021–2027 sääntelyn edellyttämistä sääntelytarpeista. Uusi aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan 1.1.2021. Sitä sovelletaan kansalliseen alueiden kehittämiseen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen (EAKR, ESR+, JTF) ohjelmakauden 2021–2027 hankkeisiin. Uuden lainsäädännön voimaantulon aikataulu tulee uuden ohjelmakauden aikataulusta.
 
Kumottava aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö:
  • Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (ns. hallintolaki, 7/2014)
  • Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (ns. rahoituslaki, 8/2014)
  • Näiden lakien nojalla annetut asetukset:
    • valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)
    • valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)
    • valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014)
  • Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä (657/2015_ENI-laki)
Tavoitteet

Hallituksen esitys annetaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen 1.1.2021–31.12.2027 ohjelmakauden sääntelykokonaisuuden kansallisen soveltamisen täsmentämiseksi ja täydentämiseksi sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan yhteensovittavan järjestelmän rakentamiseksi. Esityksessä ehdotettavia lakeja sovellettaisiin kansallisen aluepolitiikan sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ohjelmakaudella 2021–2027.

Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM035:00/2019 - Valmistelun tausta-aineisto

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 19.5.2020 sähköisesti Lausuntopalvelu.fi -sivustolla.

Ruotsinkielisen käännöksen myöhemmän valmistumisen vuoksi ruotsinkielisen lausunnon antamisen määräaika tulee vastaavasti myöhemmin. 
Ruotsinkielinen lausuntopyyntö julkaistaan Lausuntopalvelu.fi -sivustolla viikon 16 aikana.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään esittämään kannanottonsa kohdistaen ne selvästi erikseen keskeiset ehdotukset -muistioon sekä erikseen kumpaankin lakiehdotukseen ja niiden perusteluihin (kohdistaen luvuittain ja pykälittäin). Lausuntopalvelun kysymykset ohjaavat kannanottojen kohdistamista.

Lausunnon antaminen edellyttää rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista. Sivustolla on ohjeet rekisteröitymiseen ja tunnistautumiseen.

Lausunnon voi lähettää vielä toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa.  Lausuntopalvelussa annetut lausunnot ja niiden allekirjoittajien nimet ovat julkisia lausunnon jättämisen jälkeen.

 

Valmistelijat
Lisätietoja lakiuudistuksesta antavat:
neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, puh. 0295 063 719
aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, puh. 0295 064 937
neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen (erityisesti toimeenpanolaki ja aluekehittämisen suunnittelu), puh. 0295 064 942
neuvotteleva virkamies Jenni Hyvärinen (erityisesti rahoituslaki), puh. 0295 049 288
neuvotteleva virkamies Hanna Liski-Wallentowitz (erityisesti rahoituslaki) , puh. 0295 047 131
erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila (Interreg-sääntely molempien lakien osalta), puh. 0 295 047 146
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)tem.fi.
 
 
Jakelu:
AKAVA ry.    
Business Finland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hyvärinen Jenni    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Isoksela Elina    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaani    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan kaupunki    
Koski Kirsi    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liski-Wallentowitz Hanna    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Mikkelin kaupunki    
MTK ry.    
NYTKIS ry.    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osenius Johanna    
Oulun kaupunki    
Pennanen Merja    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Reivonen-Kavonius Tarja    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
SAK ry.    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry.    
STTK ry.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarain controller-toiminto    
Valtiovarain controller-toiminto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Yli-Knuutila Helinä    
Ympäristöministeriö