Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi Covid-19-pandemiasta toipumiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi Covid-19-pandemiasta toipumiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1077/2021

Vastausaika on päättynyt: 9.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi Covid-19-pandemiasta toipumiseksi
Tausta
Covid-19-pandemian aiheuttamista ongelmista toipumiseksi komissio antoi 24.7.2020 lainsäädäntöehdotukset pääomamarkkinoiden elpymispaketista (Capital Markets Recovery Package). Ehdotuksien tavoitteena on auttaa EU:n yrityksiä saamaan erityisesti oman pääoman ehtoista markkinarahoitusta helpommin ja edullisemmin, jotta ne voivat palautua taantuman vaikutuksista. Muutosehdotukset koskivat rahoitusvälineiden markkinat II -direktiiviä, esiteasetusta, arvopaperistamisasetusta ja vakavaraisuusasetusta. Rahoitusvälineiden markkinat II -direktiivin muutoksilla kevennettään mm. sijoituspalveluyritysten hallinnollisia kustannuksia, jotka osaksi aiheutuvat asiakkaiden kanssa viestimisestä. Esiteasetusta koskevat muutokset mahdollistaisivat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai pk-yritysten kasvumarkkinoilla yli 18 kuukautta olleen yhtiön kustannustehokkaamman elpymisesitteen käyttämisen. Arvopaperistamista koskevassa ehdotuksessa luodaan erityinen kehys yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle taseen synteettiselle arvopaperistamiselle.
Tavoitteet
Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön rahoitusvälineiden markkinat II –direktiiviä koskeva muutossäädös, joka edellyttää tarkennuksia kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivin muutosten tavoitteena on muun muassa helpottaa reaalitalouteen tehtäviä investointeja sekä mahdollistaa yritysten nopea pääomarakenteen vahvistaminen. Arvopaperistamisasetuksen muutosasetuksen johdosta Finanssivalvonnasta annettuun lakiin lisätään tarvittavat muutokset. Esiteasetuksen muutosasetus ei vaadi kansallisen lainsäädännön täsmennystä, mutta sen pääkohdat on tarkoitus avata hallituksen esityksessä lyhyesti. Tavoitteena on muun muassa vähentää kustannuksia ja hallinnollisia rasitteita, kun jo julkisen kaupankäynnin kohteena olevat yritykset pyrkivät laskemaan liikkeeseen oman pääoman ehtoisia arvopapereita tai niiden konvertoidessa liikkeeseen laskemiansa vaihtovelkakirjainstrumenttejansa oman pääoman ehtoisiksi arvopapereiksi.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään sunnuntaina 9.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Jonna Kuparinen, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. +358 2955 30182
Finanssiasiantuntija Henri Jaakkola,
etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. + 358 2951 60459
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Oikeusministeriö    
Osakesäästäjien keskusliitto ry    
Pääomasijoittajat ry    
Pörssi    
Pörssisäätiö ry    
Rahoitusvakausvirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö    
Suomen Pankki    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö