Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos Hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Luonnos Hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM 6/010/2018

Vastausaika on päättynyt: 27.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää jakelussa mainituilta ja muilta asiasta kiinnostuneilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla saatetaan kansallisesti voimaan 13.9.2017 annettu EU:n parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1564 tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta ("lukemisestedirektiivi").

Direktiivin edellyttämät muutokset on saatettava kansallisesti voimaan 11.10.2018 mennessä. 

Tausta

Lukemisestedirektiivin taustalla on Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (Marrakeshin sopimus), joka allekirjoitettiin unionin puolesta 30 päivänä huhtikuuta 2014. Sen tavoitteena on parantaa tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston saatavuutta saavutettavissa muodoissa ja niiden rajat ylittävää vaihtoa sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi.

 

Tavoitteet

Direktiivillä pyritään lisäämään kaikenlaisen kirjallisen aineiston, kuten kirjojen, sanomalehtien, aikakausilehtien- ja julkaisujen ja muiden kirjallisiin julkaisuihin sisältyvien aineistojen, merkkijärjestelmien, nuottilehtien, ja muun painetun aineiston saatavuutta lukemisesteisille, myös äänimuodossa sisämarkkinoilla. Tällaisten teosten ja muun aineiston tulisi olla kyseisten henkilöiden saatavilla olennaisilta osin samassa määrin kuin henkilöiden, joilla ei ole tällaista vammaa tai rajoitetta. Saavutettaviin muotoihin kuuluvat esimerkiksi pistekirjoitus, isokirjoitusteksti, sopeutetut sähköiset kirjat, äänikirjat ja radiolähetykset.

Direktiivi saatetaan kansallisesti voimaan tekemällä tekijänoikeuslakiin direktiivin edellyttämät muutokset.

Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa jakelussa mainituilta sekä muilta asiasta kiinnostuneilta tahoilta viimeistään 27.4.2018. Lausuntokierroksen jälkeen luonnokseen hallituksen esitykseksi tehdään tarvittavat muutokset jonka jälkeen hallituksen esitys toimitetaan käännettäväksi ja laintarkastukseen ennen sen viemistä valtioneuvoston käsittelyn kautta eduskuntaan. Tarkoitus on, että esitetyt lainmuutokset tulevat voimaan viimeistään 11.10.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa, sisältäen lausunnon tiivistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteella: kirjaamo@minedu.fi sekä tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualueelle hallitusneuvos Anna Vuopalalle, osoitteella: anna.vuopala@minedu.fi ja hallinnollinen avustaja Ritva Kankkuselle, osoitteella: ritva.kankkunen@minedu.fi
 


 
Valmistelijat

Asian valmistelusta opetus- ja kulttuuriministeriössä vastaa tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualueella hallitusneuvos Anna Vuopala, p. 0295 330331, tai anna.vuopala@minedu.fi.  Lisätietoja myös hallinnollinen avustaja Ritva Kankkunen, ritva.kankkunen@minedu.fi.

Jakelu:
Aikakausmedia / Aikakauslehtien Liitto ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Audiovisual Producers Finland ry APFI ry    
Bussiness Software Alliance BSA    
Celia - Näkövammaisten kirjasto    
Edita Oyj    
Electronic Frontier Finland - EFFi ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry    
FIMAGE ry    
Finlands svenska Biblioteksförening r.f.    
Finlands svenska författareförening r.f.    
Finnfoto - Suomen Valokuvajärjestöt ry    
Graafinen Teollisuus Oy    
Grafia ry    
Helsingin yliopisto    
Invalidiliitto ry    
IPR University Center Association ry    
Jyväskylän yliopisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kansalliskirjasto    
Kehitysvammaliitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjakauppaliitto ry    
Kirjallisuuden edistämiskeskus    
Kopiosto ry    
Kuurojen Liitto ry    
Kuvittajat ry    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Medialiitto    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Otavamedia Oy    
Oulun Yliopisto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Professoriliitto ry    
Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry    
Radiomedia ry    
Saamelaiskäräjät    
Sanasto ry    
Sanoma Entertainment Finland Oy    
Sanoma Oyj    
Sanomalehtien liitto    
Sarjakuvantekijät ry    
Sisäasiainministeriö    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen Kirjailijaliitto ry    
Suomen kirjastoseura ry    
Suomen Kirjasäätiö    
Suomen Kustannusyhdistys ry    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen Kuvajournalistit ry    
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Musiikintekijät ry    
Suomen Musiikkikirjastoyhdistys ry    
Suomen Musiikkikustantajat ry    
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry    
Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys    
Suomen tekniset kustantajat ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry    
Taideyliopisto    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry    
Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta    
Tieteentekijöiden Liitto ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tietoasiantuntijat ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Viestintävirasto    
Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry    
Yleisradio Oy    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Åbo Akademi    
Asiasanat

tekijänoikeus

saavutettavuus

rajoitussäännös

lukemiseste

näkövamma