Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Euroopan meri- ja kalatalousrahastolaista

Begäran om utlåtande om lagen om Europeiska havs- och fiskerifonden

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16199/2020

Vastausaika on päättynyt: 17.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Jord- och skogsbruksministeriet ber instanserna på sändlistan yttra sig om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om Europeiska havs- och fiskerifonden. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet.

I lagen föreslås bestämmelser om förvaltningen av Europeiska havs- och fiskerifonden åren 2021 – 2027. Utkastet har beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet.

På grund av att översättningen blir färdig senare innehåller den svenskspråkiga begäran om utlåtande endast lagförslag och specialmotivering.

Beredningen av de EU-förordningar som gäller propositionen pågår fortfarande i Europeiska unionens institutioner. Därför baserar sig propositionen på kommissionens förslag till förordningar, inte på de slutliga godkända förordningarna. Enligt nuvarande bedömning kommer EU-förordningarna att antas under 2020. Därför måste propositionen och hänvisningarna till EU-förordningarna preciseras senare. Eftersom propositionen har konsekvenser för budgeten för 2021, är avsikten att regeringspropositionen lämnas till riksdagen för behandling i september.

Bakgrund
I maj 2018 lade Europeiska unionen fram ett förslag till en flerårig budgetram 2021 – 2027 och ett förslag till allmänna bestämmelser för sju fonder som förvaltas gemensamt. Ytterligare kom EU i juni 2018 med ett förslag om Europeiska havs- och fiskerifonden. Dessa förutsätter en revidering av den nationella lagstiftningen för förvaltningen av Europeiska havs- och fiskerifonden 2021 – 2027.

Den totala offentliga finansieringen för Europeiska havs- och fiskerifondens nationella program 2021 – 2027 uppgår till sammanlagt uppskattningsvis 140 miljoner euro. Genom finansieringen stöds en reform av primärproduktionen och vidareförädlingen inom fiskerinäringen, förbättrad konkurrenskraft och en hållbar tillväxt samt miljöåtgärder inom fiskerinäringen. Vidare ska fondens medel användas för att fördjupa havsrelaterad information samt för olika myndighetsåtgärder.
 
Målsättningar
Genom propositionen genomförs de bestämmelser om de nationella organen och deras uppgifter som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning. Syftet med propositionen är också att se till att det understödssystem som grundar sig på Europeiska havs- och fiskerifondens nationella operativa program administreras och tillämpas på behörigt sätt.

I lagen ska ingå bestämmelser om Europeiska havs- och fiskerifondens myndigheter och organ, stödvillkoren och godtagbara kostnader, ansökan om, beviljande och utbetalning av stöd, återbetalning och återkrav av stöd, informationssystem, rätt att få uppgifter, utlämnande av uppgifter och kontroller.

Det föreslås att förvaltningen av fonden i huvudsak ska fortsätta enligt samma regler och av samma myndigheter som under programperioden 2014 – 2020. Nya bestämmelser som föreslås i lagen gäller bland annat kravet på gemensamma projekt. Ytterligare har man haft som mål att förtydliga de gällande bestämmelserna om informationssystemet, rätten att få uppgifter, utlämnandet av uppgifter och förutsättningarna för att bevilja stöd till fiskare. Avsikten är också att övergå till helt elektroniska tjänster, vilket innebär att ansökningar om stöd eller utbetalning i pappersform inte längre kan lämnas in i fortsättningen.

 
Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 17 augusti 2020 genom att besvara denna begäran om utlåtande.

Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen i september.

Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Om ni inte kan ge ert utlåtande i utlåtande.fi, kan utlåtandet också sändas per e-post (i första hand) till adressen kirjaamo@mmm.fi eller per brev till adressen jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtanden i elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet.

Begäran om utlåtande har indelats enligt kapitlen i lagutkastet. Därtill finns det ett öppet svarsfält där ni kan lämna kommentarer om hela utkastet till regeringsproposition.
 
Beredare

Ytterligare information

6 – 27.7.2020: Saana Tarhanen, sakkunnig (0295 16 2036), fornamn.efternamn@mmm.fi
28.7 – 17.8.2020: Heta Ratasvuori, specialsakkunnig (0295 16 2016), fornamn.efternamn@mmm.fi
10 – 17.8.2020: Timo Halonen, konsultativ tjänsteman (0295 16 2411), fornamn.efternamn@mmm.fi.

Sändlista:
Elintarviketeollisuusliitto ry    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kalatalouden Keskusliitto ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
SEY Suomen eläinsuojelu    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen kalakauppiasliitto ry    
Suomen kalakauppiasliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

kalatalous

meri- ja kalatalousrahasto

EU:n rahastot