Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Euroopan meri- ja kalatalousrahastolaista

Lausuntopyyntö Euroopan meri- ja kalatalousrahastolaista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16199/2020

Vastausaika on päättynyt: 17.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastolaista. Lausuntoja voivat lähettää myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.

Laissa säädettäisiin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallinnoimisesta vuosina 20212027. Ehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. 

Käännöksen myöhemmän valmistumisen vuoksi ruotsinkielinen lausuntopyyntö materiaaleineen lisätään lausuntopalvelu.fi-sivustolle myöhemmin heinäkuun aikana. 

Ehdotusta koskevien EU-asetusten valmistelu on edelleen kesken Euroopan unionin toimielimissä. Tämän vuoksi esitys perustuu komission antamiin asetusehdotuksiin, ei lopullisiin hyväksyttyihin asetuksiin. EU-asetusten hyväksyminen tapahtuu tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2020 aikana. Tästä johtuen esitystä ja siinä olevia viittauksia EU-asetuksiin joudutaan tarkentamaan myöhemmin. Koska esityksellä on vaikutus vuoden 2021 talousarvioon, hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi syyskuussa.  

Tausta
Euroopan unioni antoi toukokuussa 2018 ehdotuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–2027 sekä ehdotuksen yleisistä säännöksistä seitsemälle yhteistyössä hallinnoitavalle rahastolle. Lisäksi kesäkuussa 2018 EU antoi ehdotuksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Nämä edellyttävät kansallisen lainsäädännön uudistamista Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallinnoimiseksi vuosina 2021−2027.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kansallisen ohjelman julkinen kokonaisrahoitus on vuosille 2021−2027 yhteensä arviolta 140 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan kalatalouden alkutuotannon ja jatkojalostuksen uudistumista, kilpailukyvyn parantumista ja kestävää kasvua sekä kalatalouteen liittyviä ympäristötoimenpiteitä. Lisäksi rahastosta rahoitettaisiin mereen liittyvän tiedon parantamista ja erilaisia viranomaistoimenpiteitä.
Tavoitteet
Lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetyt jäsenvaltion toimielimiin ja niiden tehtävien järjestämiseen liittyvät säännökset. Esityksen tavoitteena on myös varmistaa, että Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kansalliseen toimintaohjelmaan perustuvaa avustusjärjestelmää hallinnoidaan ja pannaan täytäntöön asianmukaisesti.

Esityksen tavoitteena on säätää Euroopan meri- ja kalatalousrahaston viranomaisista ja toimielimistä, tuen ehdoista ja hyväksyttävistä kustannuksista, tuen hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta, tuen palauttamisesta ja takaisinperinnästä, tietojärjestelmästä, tietojensaantioikeuksista, tietojenluovutuksesta ja tarkastuksista.

Rahaston hallinnoinnin ehdotetaan jatkuvan pääosin samoilla säännöillä ja samojen viranomaisten toimesta kuin ohjelmakaudella 2014−2020. Uusina säännöksinä ehdotetaan mm. yhteishankkeiden edellytysten tuomista lakiin. Lisäksi tietojärjestelmän, tietojensaantioikeuksien, tietojenluovutuksen ja kalastajille asetettujen tuensaantiedellytysten osalta on pyritty selkeyttämään nykyistä lainsäädäntöä. Rahaston hallinnoinnissa on myös tarkoitus siirtyä täysin sähköiseen asiointiin, eikä paperisia tukihakemuksia tai maksuhakemuksia voisi enää jatkossa jättää.

 
Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan  17.8.2020 mennessä vastaamalla tähän lausuntopyyntöön.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. 
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat lähettää myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.

Lausuntopyyntö on jaettu lakiluonnoksen lukujen mukaisesti ja lisäksi on tarjottu avoin vastauskenttä, johon voi jättää koko hallituksen esitysluonnosta koskevia huomioita. 
 
Valmistelijat

Lisätietoja antavat

6.-27.7.2020 asiantuntija Saana Tarhanen (02951 62036), etunimi.sukunimi@mmm.fi

28.7.-17.8.2020 erityisasiantuntija Heta Ratasvuori (02951 62016), etunimi.sukunimi@mmm.fi

10.-17.8.2020 neuvotteleva virkamies Timo Halonen (02951 62411), etunimi.sukunimi@mmm.fi.

Jakelu:
Elintarviketeollisuusliitto ry    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kalatalouden Keskusliitto ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
SEY Suomen eläinsuojelu    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen kalakauppiasliitto ry    
Suomen kalakauppiasliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kalatalous

meri- ja kalatalousrahasto

EU:n rahastot