Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24883/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2023. Nykyinen valtioneuvoston asetus (406/2021) on voimassa 31.12.2022 saakka.
Tausta
Sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 7 a §:n 1 momentin mukaan sairausvakuutuksesta korvattavasta taksimatkasta vakuutetulta perittävästä enimmäishinnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Enimmäishinta perustuu korvauksiin käytettävissä oleviin varoihin ja kuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin siten, että siihen sisältyy kohtuullinen voitto.

Sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:n 2 momentin mukaan kuljetuspalvelujen tuottaja, joka ajaa Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneen tilausvälityskeskuksen välittämiä taksimatkoja, voi veloittaa välityskeskuksen välittämistä matkoista enintään 1 momentissa tarkoitetun enimmäishinnan. Alueella, jolla ei ole sellaista tilausvälityskeskusta, enimmäishinta koskee taksimatkoja, joita koskevan palvelujen tuottajan kanssa Kansaneläkelaitos on tehnyt sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta.
Tavoitteet
Taksiliikenteen kustannusten perusteella sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishinnat vuodelle 2023 pidettäisiin samalla tasolla vuoden 2022 määräaikaisen korotuksen kanssa. Kustannukset ovat yhä tavallista korkeammalla tasolla, minkä voidaan edelleen katsoa aiheuttavan riskin sille, että autoilijoiden ei olisi kannattavaa ajaa Kansaneläkelaitoksen korvaamia matkoja, mikä puolestaan voisi vaarantaa vakuutettujen hoitoon pääsyn.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 25.11.2022 mennessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla.

Annetut lausunnot otetaan huomioon valtioneuvoston asetuksen viimeistelemisessä.

Lausunnot pyydetään jättämään ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -palveluun.

Tarvittaessa lausunnon voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi tai postitse osoitteeseen Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/24883/2022 ja STM089:00/2022.

HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa asiantuntija Emmi Vettenranta, puh. 02951 63772, emmi.vettenranta@gov.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu - ja kuluttajavirasto    
Kunta - ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
liikenne - ja viestintäministeriö    
Liikenne - ja viestintävirasto Traficom    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
valtiovarainministeriö    
Asiasanat

sairausvakuutus