Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus saatavien perintää koskevien säännösten pysyvästä muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.

Ehdotus saatavien perintää koskevien säännösten pysyvästä muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/146/2021

Vastausaika on päättynyt: 29.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta, luottotietolain 24 §:n muuttamisesta, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 2 §:n muuttamisesta ja kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta.

Tausta
Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyvän kirjauksen (s. 82 ja 102) mukaan perintätoimien kohteena olevilta laskutettavien perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös velallisen ollessa muu kuin kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on uudistaa saatavien perinnästä annettua lakia siten, että lain säännökset nykyistä tehokkaammin estävät kohtuuttoman suurten perintäkulujen perimisen yritysvelallisilta. Tavoitteena on samalla parantaa yritysvelallisten yhdenvertaista kohtelua. Velkojilla olisi kuitenkin edelleen oikeus saada kohtuullisiksi katsottavat perintäkulunsa korvatuiksi. Esityksen tavoitteena on myös turvata yritysvelallisille riittävä aika huomautusten tai maksusuorituksen tekemiseen ennen mahdollisia seuraavia perintätoimenpiteitä. Lisäksi tavoitteena on sekä kuluttaja- että muiden kuin kuluttajasaatavien osalta osapuolten sopimusvapautta lisäämällä mahdollistaa sähköisten toimittamistapojen laajempi hyödyntäminen perintätoimia tehtäessä. 

Koska valtaosa perintälain väliaikaisista muutoksista (539/2021) on voimassa huhtikuun 2022 loppuun saakka, työryhmä ehdottaa, että lait tulevat voimaan 1.5.2022.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-823-3 - Työryhmän välimietintö

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 29.10.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnössä esitetyistä ehdotuksista.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet --> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Mirja Kaspianranta, puh. 0295 150 033 ja lainsäädäntöneuvos Jussi Päivärinne, puh. 0295 150 122, sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Asianajajaliitto    
Bisnode Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Finnvera Oy    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto / oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen yliopisto / oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntaliitto    
Lapin yliopisto / oikeustieteiden tiedekunta    
Markkinaoikeus    
Oikeusrekisterikeskus    
OmaPosti - Posti Group Oyj    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Perimistoimistojen liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tieke Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto / oikeustieteellinen tiedekunta    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

digitalisaatio

saatavien perintä

perintälaki

perintäkulut