Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaivosmineraaliveroa koskevasta lainsäädännöstä

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaivosmineraaliveroa koskevasta lainsäädännöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22230/2022

Vastausaika on päättynyt: 17.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää 17.10.2022 mennessä lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaivosmineraaliveroa koskevasta lainsäädännöstä.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön erillinen kaivosvero, jotta maaperän kaivannaisista saadaan yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus. Hallitus teki vuoden 2022 talousarvioneuvotteluissa linjauksen, että Suomessa otetaan vuonna 2023 käyttöön kaivosvero. Kaivosveron tavoiteltu verotuotto on 25 miljooonaa euroa vuodessa. Verotuotosta 60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia valtiolle. 

Valtiovarainministeri Annika Saarikko asetti työryhmän arvioimaan eri verovaihtoehtojen soveltuvuutta, toteuttamiskelpoisuutta ja pääasiallisia vaikutuksia. Työryhmän työ valmistui kesäkuussa 2022 ja työryhmän arviomuistio oli lausuntokierroksella elokuun alkuun saakka. 


Työryhmän arviomuistion ja lausuntokierroksen perusteella tehtiin syksyllä 2022 päätös, että valmistelua jatketaan kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän loppuraportissa esitetyn kaavamaisen ja yksinkertaisen rojaltimallin pohjalta. Myös vuoden 2023 talousarvioneuvotteluiden yhteydessä pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi, että kaivosveron valmistelua jatketaan ja kaivosveron verotuotosta 60 prosenttia on tarkoitus ohjata kaivosten sijaintikunnille. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kaivosmineraaliverolaki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotuslakia ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia.

Esityksessä ehdotetaan, että otetaan käyttöön uusi, Suomessa louhittuihin kaivosmineraaleihin kohdistuva vero. Ehdotettava veromalli olisi luonteeltaan rojaltityyppinen suoritus, joka olisi mahdollisimman yksinkertainen ja kaavamainen, kuitenkin niin, että veromallissa otettaisiin huomioon yhtäältä metallimalmien ja muiden kaivosmineraalien välinen eroavaisuus ja toisaalta metallimalmien väliset erot niiden arvoissa ja malmipitoisuuksissa. 

Veron soveltamisalaan kuuluisivat kaivoslaissa tarkoitetut kaivosmineraalit. Soveltamisalan ulkopuolelle rajattaisiin kuitenkin kullanhuuhdonnassa löydetyt kaivosmineraalit. Verovelvollinen olisi se, jolla on kaivosmineraalin hyödyntämiseen oikeuttava lupa. Verovelvollinen olisi tyypillisesti kaivosyhtiö. Vero määräytyisi metallimalmien osalta sen ajankohdan perusteella, jona verovelvollinen toimittaa sen rikastettavaksi, ja muiden kaivosmineraalien osalta sen ajankohdan perusteella, jona kaivosmineraali louhitaan.

Metallimalmien vero olisi 0,6 prosenttia metallimalmin sisältämän metallin verotusarvosta. Verotusarvo perustuisi metallien kansainvälisiin markkinahintoihin. Ellei tällaista hintatietoa olisi saatavilla, verotusarvo määritettäisiin vastaavien muiden julkisten hintatietojen perusteella tai viime sijassa toisen vastaavan tuotteen kansainvälisten, julkisten hintatietojen perusteella. Verotusarvo laskettaisiin hintatietojen vuotuisena, aritmeettisena keskiarvona ja vahvistettaisiin etukäteen edellisen vuoden hintatietojen perusteella. Muiden kaivosmineraalien kuin metallimalmien vero olisi 0,2 euroa tonnilta louhittua kaivosmineraalia. 

Kaivosmineraalien verotukseen sovellettaisiin pääosin valmisteverotuksen ja oma-aloitteisten verojen menettelysäännöksiä. Veron piiriin kuuluvien toimijoiden tulisi rekisteröityä verovelvollisiksi. Verovelvollinen antaisi veroilmoituksen kalenterivuoden mittaiselta verokaudelta sekä laskisi ja suorittaisi veron oma-aloitteisesti. Veroviranomainen olisi Verohallinto. 

Kaivosveron vuosittaisen verotuoton arvioidaan olevan noin 25 miljoonaa euroa, josta valtion osuus olisi 10 miljoonaa euroa ja kaivosten sijaintikuntien 15 miljoonaa euroa. Verotuotto tilitettäisiin sille kunnalle, jossa kaivos sijaitsee. Verotuotto kertyisi ensimmäistä kertaa vuonna 2025.

Valmisteverotuslakiin ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin tehtäisiin kaivosmineraaliveroa koskevat lisäykset. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Lakia sovellettaisiin niihin kaivosmineraaleihin, joita koskeva veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain voimaantulon jälkeen.
Tavoitteet
Veron tavoitteena on ottaa huomioon kaivoslaissa tarkoitettujen kaivosmineraalien luonne uusiutumattomina luonnonvaroina ja ohjata yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus niiden käytöstä veron muodossa. Verolla ei ole ympäristönsuojelullisia tavoitteita.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM105:00/2022 - Linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM105:00/2022 - Länk till lagberedningsprojektets webbplats

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM008:00/2022 - Linkki työryhmän hankesivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM008:00/2022 - Länk till arbetsgruppens projektsida

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 17.10.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 17.10.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Veroasiantuntija, Ella Luikku, puh. 029553 0091, ella.luikku@gov.fi
Jakelu:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Energiateollisuus ry    
Finnwatch    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Huittisten kaupunki    
Ilomantsin kunta    
Juukan kunta    
Kaivosteollisuus ry    
Kajaanin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Keskuskauppakamari    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kittilän kunta    
Kolarin kunta    
Kolttien luottamusmies    
Kuopion kaupunki    
Lapin Kullankaivajain Liitto ry    
Lapinlahden kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
Metallinjalostajat ry    
Metsäteollisuus ry    
Mäntyharjun kunta    
Oikeusministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Pelkosenniemen kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Polvijärven kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Raahen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Salon kaupunki    
Savonlinnan kaupunki    
Siilinjärven kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sodankylän kunta    
Sotkamon kunta    
Suomen ammattijärjestöjen keskusliitto SAK    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomussalmen kunta    
Teknologiateollisuus ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Tornion kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valkeakosken kaupunki    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain keskusliitto    
Vimpelin kunta    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

verotus

kaivostoiminta

beskattning

valmisteverotus

punktbeskattningen