Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi merilain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi merilain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6872/2020

Vastausaika on päättynyt: 16.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esitysluonnoksesta merilain muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merilakia siten, että ulkomaisessa alusrekisterissä oleva Suomeen ilman miehistöä rahdattu (bareboat-rahtaus) ulkomainen alus voitaisiin hyväksyä määräajaksi suomalaiseksi ja rekisteröidä liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin. Alus olisi tällöin omistuksen osalta merkitty toisen valtion alusrekisteriin ja käytön osalta Suomen rekisteriin. Alus käyttäisi Suomen lippua sen ajan, kun sen on hyväksytty suomalaiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto päättäisi aluksen hyväksymisestä suomalaiseksi.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2021.
Tavoitteet
Kaksoisrekisteröinnin mahdollistamisella rahdattaessa ulkomainen alus Suomeen pyritään edistämään suomalaisten varustamojen kansainvälistä kilpailukykyä lisäämällä joustavuutta niiden liiketoiminnassa sekä lisäämään sitä kautta Suomen lipun alla olevaa tonnistoa. Samalla tarkoituksena on parantaa suomalaisten merenkulkijoiden työllisyyttä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 16.10.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään lausumaan seuraavista kokonaisuuksista:
  1. Yleiset huomiot hallituksen esityksestä
  2. Huomiot esityksen vaikutuksista
  3. Lakiehdotus
    1. Huomiot edellytyksistä, joilla alus hyväksytään suomalaiseksi (ehdotettu 1 b § 1 ja 2 mom.).
    2. Esityksessä ehdotetaan, että bareboat-rahtaajan tulisi olla Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö taikka ETA-valtion kansalainen tai oikeushenkilö. Tulisiko olla mahdollista hyväksyä alus suomalaiseksi myös silloin, kun aluksen bareboat-rahtaaja on kolmannesta maasta?
    3. Muut huomiot lakiehdotuksesta
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/6872/2020.
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja hallituksen esitysluonnoksesta antavat hallitusneuvos Tiina Ranne, p. +358 295 342 004, tiina.ranne@lvm.fi (30.9.2020 asti) ja yksikön johtaja Sini Wirén p.+358 295 342 532, sini.wiren@lvm.fi (1.10.2020 alkaen).
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Satamaoperaattorit ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö