Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys raideliikennelaiksi sekä laiksi liikenteen palveluista

Hallituksen esitys raideliikennelaiksi sekä laiksi liikenteen palveluista

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1695/03/2016

Vastausaika on päättynyt: 4.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

 

Liikenne- ja viestintäministeriö toimittaa ohessa lausunnolle hallituksen esityksen raideliikennelaiksi sekä laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n neljäs rautatiepaketti ja samalla toteutetaan rautatielainsäädännön kokonaisuudistus. Ehdotetulla raideliikennelailla kumottaisiin voimassa oleva rautatielaki (304/2011) sekä kaupunkiraideliikennelaki (1412/2015). Hallituksen esitys on valmisteltu yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa.

EU:n neljännen rautatiepaketin säädösten edellyttämien muutosten lisäksi uudella raideliikennelailla pyritään keventämään yksityisraiteen haltijoiden velvoitteita. Raideliikennelakiehdotuksen lukuihin 5 ja 14 sisältyy uutta kansallista sääntelyä. Lakiehdotuksen 5 luvun mukainen ilmoitusmenettely tarjoaisi yksityisraiteen haltijoille EU:n turvallisuuslupamenettelyä kevyemmän vaihtoehdon rataverkon turvallisuuden hallintaa varten. Lakiehdotuksen 14 luku taas sisältäisi ilmoitusmenettelyyn piiriin kuuluvilla yksityisraiteilla nykyistä kevyemmän kaluston ja muiden osajärjestelmien käyttöönottomenettelyn. Liikenne- ja viestintäministeriö toivoo erityisesti yksityisraiteen haltijoilta näkemyksiä ehdotetun kaltaiseen sääntelyyn.

Hallituksen esitykseen sisältyvään liikenteen palveluista annetun lain muuttamista koskevaan lakiehdotukseen sisältyy mm. rautatiemarkkinadirektiivin muutosdirektiivin mukaiset säännökset rautatieyrityksen ja kaupunkiraideliikenteen harjoittajan varautumisesta häiriötilanteisiin. Tämän vuoksi hallituksen esitys toimitetaan rautatiemarkkinoilla toimivien viranomaisten, yritysten, rataverkon haltijoiden sekä sidosryhmien lisäksi myös puolustusministeriölle ja sisäministeriölle lausuntoa varten.

Liitteet:

Lausuntopyyntö HE raideliikennelaiksi sekä laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta.pdf - Lausuntopyyntökirje

HE raideliikennelaki 20 2 2018 puhdas.pdf - Luonnos; Hallituksen esitys raideliikennelaiksi sekä laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Raideliikennelaki 20 2 2018 puhdas_.pdf - Raideliikennelaki

Aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää toimittamaan lausunnon liikenne-ja viestintäministeriöön viimeistään 4.4.2018 mennessä osoitteisiin (kirjaamo@lvm.fi ja risto.saari@lvm.fi).

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Risto Saari (etunimi.sukunimi@lvm.fi)