Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelma

Liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelma

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15033/2019-LVM-90

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Suunnitelman vision mukaan automaattinen liikenne on nykyistä liikennettä turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää. Yleisesti odotetaan, että näin tulee tapahtumaan, mutta samalla on aktiivisin toimin varmistettava, että odotukset myös muuttuvat todellisuudeksi. Vaikka liikenteen automaatiokehitys on ollut hitaampaa kuin muutama vuosi sitten arvioitiin, ja vaikka siihen liittyy edelleen runsaasti epävarmuuksia, on kehitys jo käynnissä, ja vaatii toimia niin päätöksenteossa kuin ruohonjuuritasollakin toimijoiden laajan yhteistyön muodossa.

Suunnitelmassa on tarkasteltu liikenteen automaation kehityksen tämän hetkistä tilaa, liikennevälineiden teknistä kehitystä, oikeudellisia kysymyksiä ja sääntelykehikon kehittämistarpeita, liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden kehittämistä, liikenteen automaation tarvitsemaa digitaalista infrastruktuuria, tiedon hyödyntäminen edistämistä nimenomaan liikenteen automaation tarpeisiin, automaation tarvitsemaa fyysistä infrastruktuuria, satamien merkitystä vesiliikenteenautomaation kannalta sekä kokeiluja ja pilotointia ja niiden tukemista.

Tausta

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankkeen 8.10.2019. Suunnitelman valmistelu jakautui kahteen osaan siten, että ensimmäisessä vaiheessa laadittiin hankkeen osa-alueista tiedon hyödyntämistä sekä automaation tarvitsemaa digitaalista ja fyysistä liikenneinfrastruktuuria koskeva arviomuistio, joka oli lausuttavana alkuvuodesta 2020.

Toisessa vaiheessa on työstetty erityisesti sääntelykysymyksiä sekä liikennevälineiden kehitykseen ja liikenteenhallintaan liittyviä asioita. Painotukset näiden kesken vaihtelevat eri liikennemuodoissa. Sääntelykysymykset korostuvat erityisesti tie- ja vesiliikenteessä. Sen sijaan miehittämättömässä ilmailussa keskiössä ovat ilmatilan hallintaan ja erilaisten ilmatilan käyttäjien tarpeiden yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset. Raideliikenteessä merkittävää myös automaatiota edistävää kehitystä odotetaan tapahtuvan digirata –hankkeen myötä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa läpileikkaava pyrkimys ihmiskeskeisyyteen on asia, joka on asetettava myös liikenteen automaatiokehityksen keskiöön. Suomella voi olla merkittävä rooli tämän läpileikkaavan näkökulman saamiseksi EU:ssa ja kansainvälisissä elimissä tehtävän automaatioon liittyvän lainsäädäntö- ja muun kehitystyön kulmakiveksi.
 
Hanke toteuttaa erityisesti seuraavia hallitusohjelman kohtia:

  • Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä muun muassa kehittämällä säädösympäristöä ja hallintoa siten, että ne mahdollistavat digitalisaation ja kestävän kehityksen sekä laajan kokeilukulttuurin.
  • Hallitus edistää liikenteen ja logistiikan digitalisoitumista ja automatisaatiota kohdentamalla rahoitusta kokeiluille ja vaikuttamalla alan EU- ja kansalliseen sääntelyyn.
  • Suomeen luodaan ohjeistus tekoälyn eettisestä käytöstä.
  • Vauhditetaan toimialojen kasvuhakuisuutta ja tulevaisuuden haasteisiin vastaava rohkeaa uudistumista muun muassa ottamalla huomioon digitalisaation edistämisessä ja tietopolitiikassa pk-yritysten kyky tarttua uusiin mahdollisuuksiin avoimien rajapintojen kautta.
  • Suomi kehittää säädösympäristöä ja hallintoa siten, että ne mahdollistavat digitalisaation ja kestävän kehityksen sekä laajan kokeilukulttuurin.
  • Liikenteen digitalisaation, palveluistumisen ja yhteiskäytön mahdollisuudet käytetään täysimittaisesti järjestelmän kehittämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi.
  • Laaditaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa.
  • Kaupunkiympäristöjen ja maaseutualueiden erityispiirteet sekä eri liikennemuodot ja mahdollisuudet älykkäisiin väyläratkaisuihin maalla, merellä, sisävesillä ja ilmassa otetaan huomioon.

 

Tavoitteet
Liikenteen automaation avaintoimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmalla pyritään luomaan kokonaisvaltainen käsitys niistä kysymyksistä, joihin kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa on lähitulevaisuudessa vastattava. Samalla on pyritty hahmottelemaan suuntia, joihin Suomen tulisi tämänhetkisen käsityksen mukaan pyrkiä suuntaamaan, mikäli tämä on ollut mahdollista. Tarkemmat toimenpiteet voivat kuitenkin hahmottua vasta jatkotyössä.
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 15.1.2021.

Vastausohjeet vastaanottajille

 

Lausunnon voi toimittaa lausuntopalvelun lisäksi myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat Kirsi Miettinen (029 534 2570) ja Saara Reinimäki (029 534 2087).

Jakelu:
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
ABB Oy    
ABB Oy    
ABB Oy    
ABB Oy    
Aerocopters Consulting Finland Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Alandia Oy    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
ANS-Finland    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctic Drone Labs    
Arctic Machine Oy    
Atlastica Oy    
Atostek Oy    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autokoululiitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto    
Autoliitto    
Autosofta Oy    
Autosofta Oy    
Autotuojat    
Awake AI Oy    
Awake AI Oy    
Awake AI Oy    
Awake AI Oy    
Avartek    
Bittium    
Bitwise    
Blue Water Shipping Oy    
Bore Oy    
Brighthouse    
Bureau Veritas Finland Oy    
Business Finland    
Business Finland    
Business Finland    
Business Finland    
Cabonline    
Cargotec    
Cargotec Finalnd Oy    
Centrum Balticum    
CGI Suomi Oy    
CGI Suomi Oy    
CGI Suomi Oy    
Containerships Oyj    
CoreOrient    
DB Schenker    
DB Schenker    
Delfoi    
Demos Helsinki    
DHL Freight (Finland) Oy    
Digia Oy    
Digitalworkforce    
Digitalworkforce Oy    
DIMECC Oy    
DIMECC Oy    
DIMECC Oy    
DIMECC Oy    
DNA    
DNV GL Finland Oy    
Eckeröline Oy    
EcoPorts Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elisa    
Energiavirasto    
Ericsson    
Ericsson    
Erillisverkot    
Erillisverkot    
Eriscsson    
ESL Shipping Oy    
Espoon kaupunki    
Espotel Oy    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etlatieto    
Fastems    
Fastems    
Fenniarail    
Ficom ry    
Ficom ry    
Finavia    
Fingrid Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnferries Oy    
Finnferries Oy    
Finnish Information Security Cluster    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finrail    
Finrail    
Finrail    
Finrail    
Fleetonomy    
Forum Virium    
Forum Virium    
F-Secure    
Fujitsu    
Geowise    
Google    
GS1 Finland Oy    
HaminaKotka Satama    
HaminaKotka Satama    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hangon Satama    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama    
Helsingin Satama    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Seudun Liikenne    
Helsingin Taksipalvelu    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Insitut for Information Technology    
Helsinki Shipyard    
HSL    
HSL    
HSL    
HSL    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinna    
IBM    
Idean    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Infotripla    
Inkoo Shipping    
Insta ILS    
Invalidiliitto    
Iq Payments    
ITS-Finland ry    
ITS-Finland ry    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalajoen Satama    
Kaskisten Satama    
Kaupan liitto    
Kauppakamari    
Kemianteollisuus    
Kemin Satama    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Knowit Oy    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan Satama    
Kone Oyj    
Konecranes    
Kongsberg Maritime Oy    
Kongsberg Maritime Oy    
Kongsberg Maritime Oy    
Kotkan kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuortti Logistics Oy    
Kvaken Ports Ltd    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan yliopisto    
Lentola logistics    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU    
Linja-autoliitto    
Linkker    
Logistiikkayritysten liitto    
Loviisan Satama    
Luotsiliitto ry    
Luotsiliitto ry    
Luotsiliitto ry    
LVM    
LVM    
LVM    
LVM    
LVM    
LVM    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global Oy (Whim)    
MaaS Global Oy (Whim)    
MacGregor Finland Oy    
MacGregor Finland Oy    
MarineCycles    
Meriaura Oy    
Meriliitto ry    
Meritaito Oy    
Meritaito Oy    
Meritaito Oy    
Metropolia    
Metsä Group    
Metsäteho    
Metsäteollisuus ry    
Meyer Turku Oy    
Meyer Turku Oy    
Meyer Turku Oy    
Mipro    
Mipro    
MML paikkatietokeskus    
Naantalin kaupunki    
Naantalin Satama    
Napa Oy    
Napa Oy    
Napa Oy    
NauticAI Oy    
Neste Oyj    
Nokia    
Nokia    
Nokia    
NRC Group    
Nurminen Logistics    
Ohjelmistoyrittäjät    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustietoinstituutti    
Open Knowledge Finland    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama    
Oulun yliopisto    
Outokumpu Oyj    
Outokumpu Oyj    
Oy Matkahuolto Ab    
Oy Pohjolan Liikenne Ab    
Palta    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Perille Mobility Services Oy    
Pietarsaaren Satama    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Porin Satama    
Porvoon kaupunki    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti Oy    
Posti Oy    
PostNord    
Postpal OÜ    
Proxion    
Proxion    
Proxion    
Puolustusministeriö    
Puolustusministeriö    
Pöyry    
Raahen kaupunki    
Raahen Satama    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus    
Ramboll    
Ramboll    
Ramboll    
Ramboll Oy    
Rauman kaupunki    
Rauman Sataman    
Rautatiealan unioni    
Reaktor    
Robots Expert    
Rocla Solutions Oy    
RPAS Finland    
Rumble Tools Oy    
SAK    
Salon kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamaliitto ry    
Securitas    
Sensible4    
Sharper Shape    
SIL / LeT / DT    
SIL / LeT / DT    
Sisäministeriö    
Sitowise    
Sitowise    
Sitra    
Sitra    
SKAL    
SKAL    
Skydata oy    
Solita    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
St1    
Stora Enso Oyj    
Suomen akatemia    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen kuntalogistiikka    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto    
Suomen Laivapäällystöliitto    
Suomen Lentopelastusseura    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Sokeri Oy    
Suomen Taksidata Oy    
Suomen Varustamot    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Synocus Oy    
Taksiliitto    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Third Space Auto    
THL    
Tieke    
Tieke    
Tieto    
Tieto Finland Oy    
TietoEVRY Finland Oy    
TietoEVRY Finland Oy    
Tietorahti Oy    
Tietosuojavaltuutettu    
TMFG    
TMFG    
TMFG    
TMFG    
Tornion kaupunki    
Traffic Management Finland Oy    
Traffic Management Finland Oy    
Traffic Management Finland Oy    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficon    
Traficon    
Trafix Oy    
Tulli    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun Satama    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Tuup Oy    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Ukkoverkot    
Ulkoasiainministeriö    
UPM Kymmene Oyj    
Uudenkaupungin Satama    
Uudenkaupungin Satama    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Vaasan yliopisto    
Valio Oy    
Valmet Automotive    
Valmet Automotive    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtionvarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vedia Oy    
Veolia Transdev Oy    
Vertical Hobby    
Videodrone    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
Wing LLC    
Vitomittaus Oy    
VR    
VR    
VR    
VR    
VR Group    
VR Transpoint    
VR Transpoint    
VTS Finland Oy    
VTS Finland Oy    
VTS Finland Oy    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT Oy    
VTT Oy    
VTT Oy    
VTT Oy    
VTT Oy    
VTT SenseWay Oy    
VTT SenseWay Oy    
VTT SenseWay Oy    
Wärtsilä Oyj    
Wärtsilä Oyj    
Wärtsilä Oyj    
Wärtsilä Oyj    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
YIT Infra Oy    
Ympäristöministeriö    
YTL    
ZenRobotics    
ZenRobotics    
Åbo academi    
Asiasanat

tieliikenteen automaatio, vesiliikenteen automaatio, raideliikenteen automaatio, miehittämätön ilmailu, tekoäly