Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner och 2 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21414/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om ett utkast till regeringsproposition som gäller ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner och 2 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen. Genom de ändringar som föreslås i lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner revideras bestämmelserna om statliga myndigheters öppettider och upphävs den gällande förordningen om öppethållandet av statens ämbetsverk.
 
Genom den nya regleringen på lagnivå tryggas tillgången till personlig service till skillnad från elektroniska eller digitala tjänster, som i regel är tillgängliga hela tiden. I stället för särskilda öppettider föreslås att det i lagen föreskrivs om krav i fråga om längden på betjäningstiderna. De statliga myndigheterna befrias därmed från reglering baserad på specifika klockslag. Statsrådet bemyndigas att utfärda förordning om minimilängden på betjäningstiderna. 
 
Dessutom föreslås det i propositionen att tillämpningsområdet för lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen ändras, så att välfärdsområdena kan vara uppdragsgivare och uppdragstagare enligt ett samserviceavtal.
 
Utkastet har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet (Projektportalen VM116:00/2021).
 
Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under vårsessionen 2022.

 
Bakgrund
Det har länge varit ett känt faktum att det behövs en reform av de statliga myndigheternas öppettider. Den gällande republikens presidents förordning om öppethållandet av statens ämbetsverk är föråldrad, eftersom det har skett förändringar i den statliga servicens verksamhetsmiljö, och den har delvis inte tillämpats. Det har blivit svårt att tolka och tillämpa förordningen i nuvarande förhållanden.
 
Målsättningar
Målet är att reformera regleringen av myndigheternas betjäningstider, så att myndigheterna smidigare ska kunna anpassa sina betjäningstider enligt kundernas behov. I stället för begreppet öppethållning övergår man till sådana begrepp som de statliga myndigheternas nuvarande verksamhetsmiljö förutsätter. I och med reformen undanröjs sådana hinder som den nuvarande regleringen av öppethållningen har medfört för utvecklingen av tjänsterna och servicenätet.
 
Bilagor:
Tidtabell
Eftersom det svenskspråkiga utkastet blivit klart senare än det finskspråkiga kan svenskspråkiga utlåtanden lämnas till och med tisdagen den 22 februari 2022. Svenskspråkiga utlåtanden som lämnas in efter den 31 januari 2022 ska sändas direkt till beredaren per e-post till adressen elina.isoksela(at)gov.fi
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden kan lämnas på utlåtande.fi till och med den 31 januari 2022. För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga.
 
Beredare
Ytterligare information om propositionsutkastet ges av lagstiftningsrådet Elina Isoksela, tfn 0295 530 116, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi
 
Sändlista:
Akava    
Allianssi    
Ammattiliitto Pro    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Celia    
Digi arkeen –neuvottelukunta    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Forssan kaupunki    
Geologian tutkimuskeskus    
Haminan kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iisalmen kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Imatran kaupunki    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL    
Jyväskylän kaupuni    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan kaupunki    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Metsähallitus    
Mikkelin kaupunki    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pietarsaaren kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rauman kaupunki    
Riihimäen kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta SANK    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Senaattikiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlinnan hoitokunta    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Varastokirjasto    
Varkaudenkaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

palvelujen saatavuus

virasto