Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys naisten urakehityksen haasteista listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävissä ja sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta pörssiyhtiöiden hallituksissa annetun direktiivin täytäntöönpano

Selvitys naisten urakehityksen haasteista listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävissä ja sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta pörssiyhtiöiden hallituksissa annetun direktiivin täytäntöönpano

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6136/2023

Vastausaika on päättynyt: 19.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Suomen hallituksen tavoitteena on hallitusohjelmassa mainittu tasa-arvon parantaminen yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä Suomen nostaminen tasa-arvon kärkimaaksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu tasa-arvo-ohjelma, jonka avulla koordinoidaan sukupuolten välistä tasa-arvoa parantavia toimenpiteitä (Valtioneuvoston kanslia, 2019). Sukupuolten tasapuolisen edustuksen lisääminen suomalaisten listayhtiöiden hallituksissa ja johtotehtävissä kuuluu hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitteisiin.

Naisten osuus suomalaisten listayhtiöiden hallituksissa on selkeästi kasvanut 2000-luvulla. Myönteinen kehitys vaikuttaa kuitenkin hidastuneen viime vuosina. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi on tehty selvitys syistä, jotka ovat sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja erityisesti naisten ylimpään johtoon rekrytoinnin esteenä.

Pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi (EU) 2022/2381 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä joulukuussa 2022. Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön 28.12.2024 mennessä.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa (VN-TEAS) on julkaistu selvitys ”Listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävät – naisten urakehityksen haasteet”. Selvityksen lisäksi oikeusministeriössä on laadittu muistio direktiivin pääasiallisesta sisällöstä ja täytäntöönpanon vaihtoehdoista.
 
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164638/VNTEAS_2023_7.pdf - SELVITYS: Listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävät : Naisten urakehityksen haasteet

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2381&from=EN - DIREKTIIVI (EU) 2022/2381 pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2381&from=EN - DIREKTIV (EU) 2022/2381 om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder

Liitteet:
Aikataulu
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne selvityksestä ja muistiosta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 19.4.2023.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Selvityksen ja muistion keskeiset havainnot, ehdotukset ja kysymykset on esitelty lausuntopalvelussa aihealueittain jaoteltuna. Kaikkiin palvelussa oleviin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Lausuntoa ei lähetetä erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Valmistelijat
lainsäädäntöneuvos Juha Jokinen, oikeusministeriö, puh. 02951 50039, etunimi.sukunimi@gov.fi
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, oikeusministeriö, puh. 02951 50558, etunimi.sukunimi@gov.fi 
 
Jakelu:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Business Finland Oy    
Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
FIBS (Finnish Business & Society)    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnish Business Angels Network ry    
Helsingin Pörssi (OMX Nordic Exchange Helsinki Oy)    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, sukupuolentutkimuksen oppiaine (humanistinen tiedekunta)    
Juristiliitto - Juristförbundet    
Jyväskylän yliopisto    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari ry    
Kirjanpitolautakunta    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Miesjärjestöjen Keskusliitto MJKL    
Mothers in Business MIB ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Professoriliitto    
Pääomasijoittajat (FVCA) ry    
Solidium Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö sr    
Suomen Sijoitusanalyytikot ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Tane    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteentekijöiden liitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Vaasan yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

osakeyhtiö

sukupuolten tasa-arvo, tasa-arvopolitiikka, perusoikeudet, ihmisoikeudet

pörssiyhtiö