Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemukset julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyen

Viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemukset julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27452/2020

Vastausaika on päättynyt: 11.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan julkisuuslain ajantasaistamista. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2023 saakka.

Julkisuuslain ajantasaistamista valmistelevan työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida julkisuusperiaatteen asianmukaisen toteutumisen ja toteuttamisen ongelmakohtia ja niihin vaikuttavia toimia. Selvitysten ja arvioiden perusteella työryhmän tulee valmistella sille asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat lainsäädännön muutosehdotukset. Tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi lainsäädäntö, joka edistää yhteiskunnan avoimuutta ja vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksia.

Perustuslain 12.2 §:n mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Viranomaisten toimintaan liittyvän julkisuuden tarkoituksena on antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999; julkisuuslaki) toimivuutta on viimeksi tarkasteltu kokonaisuutena vuosituhannen alussa. Voimassa olevasta julkisuuslaista on kertynyt runsaasti soveltamiskokemusta ja huomattava määrää tuomioistuimien ja ylimpien laillisuusvalvojien tulkintakäytäntöä. Näiden myötä on noussut esiin eri tyyppisiä lainsäädännön selkeyttämis- ja kehittämistarpeita. Sääntelyyn liittyy uudistamistarpeita, joista osa on luonteeltaan teknisiä mutta osa edellyttää syvällisempää sääntelyn sisällön ja rakenteen toimivuuden arviointia.
Tausta
Työryhmän on toimeksiantonsa mukaan kiinnitettävä julkisuusperiaatteen asianmukaisen toteutumisen ja toteuttamisen ongelmakohtien ja niihin vaikuttavien toimien arvioinnissa huomiota ennen kaikkea voimassa olevaan julkisuussääntelyyn liittyviin käytännön soveltamisen haasteisiin.  Säännösten ajantasaisuutta ja toimivuutta on tarkasteltava myös yhteiskunnan ja viranomaisten toimintaan liittyvien muutosten näkökulmasta huomioiden muun muassa digitalisaatioon liittyvät mahdolliset muutostarpeet. Erityisesti on tarkasteltava lain ymmärrettävyyttä ja sen systematiikan ja sen yksittäisten säännösten selkeyttämistarpeita. Kokonaisuuteen liittyen on arvioitava myös oikeusturvan ja seuraamusten merkitystä julkisuusperiaatteen toteutumisessa.

Työryhmän tulee myös selvittää mahdollisuudet selkeyttää viranomaisten asiakirjojen julkisuuden ja henkilötietojen suojan (julkiset henkilötiedot) välistä suhdetta. Selkeyttämisen tavoitteena tulee olla avoimuuden turvaaminen, ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot asiakirjajulkisuuden ja henkilötietojen suojan välisestä tasapainosta (PeVL 14/2018 vp).

Selkeyttämisen osana tulee tarkastella myös salassapitosäännösten muotoilusta ja sääntelyn rakenteesta seuraavia epäkohtia ja tulkintaepäselvyyksiä sekä keinoja vaikuttaa niihin lainsäädännön muutoksin. Sen sijaan salassapitosäännösten ja niihin liittyvien vahinkoedellytyslausekkeiden systemaattinen sisällöllinen tarkastelu ja mahdollinen uudistaminen jäävät toimeksiannon ulkopuolelle.

Työryhmän tehtävänä on myös selvittää ja arvioida julkisuuslain soveltamisalan riittävyyttä ja ajantasaisuutta erityisesti ottaen huomioon hallinnon uusiutuvat rakenteet. Tällä kyselyllä kuitenkin selvitetään ensi sijassa muita kuin soveltamisalakysymyksiin liittyviä epäkohtia.
Tavoitteet
Tämän lausuntopyynnön tarkoituksena on osana työryhmän toimeksiantoa selvittää viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemuksia voimassa olevan lain soveltamiseen liittyvistä keskeisistä haasteista ja lainsäädännön kehittämistarpeista. Kyselyn tulokset on tarkoitus huomioida osana työryhmän tehtävänä olevaa kehittämistarpeiden arviointia. 
Linkit
Aikataulu
Vastaukset kyselyyn pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 11.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastaanottajia pyydetään vastaamaan jäljempänä esitettyihin kysymyksiin.

Pyydämme arviomaan esitettyjä kysymyksiä erityisesti omasta näkökulmastanne lain soveltajana sekä oman organisaationne toiminnan näkökulmasta ja tuomaan esiin erityisesti siinä havaittuja näkökohtia. Vastaukset kysymyksiin toivotaan muotoiltavan lyhyesti, mutta mahdollisimman konkreettisesti ja selkeästi. Voitte konkretisoida havaintojanne tarvittaessa esimerkkien avulla. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Vastauksissa pyydetään huomioimaan, että salassapitosäännösten sisällöllinen tarkastelu ei kuulu työryhmän tehtäväksiantoon.

Vastaukset pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun kyselyyn suomen tai ruotsin kielellä. Vastauksia ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että vastaukset jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Myös jakelulistan ulkopuoliset voivat halutessaan vastata kyselyyn. Vastaukset antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki vastaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen (puh. 0295 150 100), sähköposti etunimi.m.sukunimi@om.fi
Lainsäädäntöneuvos Leena Morri (puh. 0295 150 080), sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi.
Jakelu:
Eläketurvakeskus    
Aluehallintovirasto    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Karvian kunta    
Kauhajoen kaupunki    
KEHA-keskus    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keva    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamies    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevakuutuskeskuksen kautta sen jäsenistölle    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääkevahinkokeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Markkinaoikeus    
Metsähallitus    
Mikkelin kaupunki    
Museovirasto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Oulun käräjäoikeus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Raahen kaupunki    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Seinäjoen kaupunki    
Senaattikiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terevysministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen metsäkeskus    
Suomen pankki    
Suomen riistakeskus    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Suomen ympäristökeskus    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Tapaturmavakuutuskeskuksen kautta sen jäsenistölle    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Vieremän kunta    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio

avoimuus

julkisuus

digitalisering

julkisuusperiaate

offentlighet

offentlighetsprincipen

öppenhet