Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille kaudelle 2021-2025 maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisen määräajan pidentämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille kaudelle 2021-2025 maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisen määräajan pidentämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/266/03.01.02/2019.

Vastausaika on päättynyt: 20.3.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Päästökauppa on Euroopan unionin ilmastopolitiikan keskeinen ohjauskeino. Päästökauppa aiheuttaa kuitenkin kustannuksia sen piirissä oleville toimijoille. Niin kauan kuin toimijoiden globaaleihin kilpailijoihin ei kohdistu vastaavaa kustannusrasitusta, kustannukset lisäävät riskiä siitä, että yritykset siirtävät tuotantoa Euroopan unionin ulkopuolelle. Riskin hillitsemiseksi tietyt toimialat saavat päästöoikeuksia maksutta myös päästökauppakaudella 2021—2030.
 
Päästöoikeuksien myöntäminen maksutta, jäljempänä päästöoikeuksien ilmaisjako, perustuu EU-tasolla harmonisoituihin sääntöihin. Pääperiaatteista säädetään päästökauppaa koskevassa direktiivissä ja useista yksityiskohtaisista säännöistä päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/331, jäljempänä komission ilmaisjakoasetus. Komission ilmaisjakoasetus on kaikissa jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Komission ilmaisjakoasetuksessa säädetään maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisen määräajoista. Ensimmäiselle ilmaisjakokaudelle (2021-2025) määräajaksi päästökaupan vakiintuneille laitoksille asetetaan 30 päivä toukokuuta 2019. Jäsenvaltioilla on saman asetuksen mukaan mahdollisuus asettaa määräaika, joka on enintään kuukautta myöhemmin tai aikaisemmin.
 
Tausta
Päästöoikeuksien ilmaisjaon hakemisen keskeiset kansalliset periaatteet tullaan säätämään päästökauppalaissa (311/2011), jota tullaan muuttamaan lailla päästökauppalain muuttamisesta (HE 228/2018). Eduskunta hyväksyi lain päästökauppalain muuttamisesta 25 päivänä tammikuuta 2019 ja sen arvioidaan tulevan voimaan 19 maaliskuuta 2019. Päästökaupan vakiintuneita laitoksia koskeva määräaika kauden 2021—2025 ilmaisjaon hakemiselle on tietyin poikkeuksin 30 päivä huhtikuuta 2019. Päästökauppalain 35 e §:n 3 momentissa tullaan säätämään, että työ-ja elinkeinoministeriön asetuksella voidaan pidentää enintään kaksi kuukautta, jos komission ilmaisjakoasetus ei ole tullut voimaan kahta viikkoa ennen päästökauppalain asettamaa määräaikaa tai komission ilmaisjakoasetuksen toimeenpanemiseksi valmisteltavia komission ohjeita ja sähköisiä taulukoita ei ole annettu kahta kuukautta ennen kyseistä määräaikaa.
Komission ilmaisjakoasetus on astunut voimaan helmikuun lopussa. Komission sähköisten ohjeiden ja taulukoiden valmistelu on kuitenkin siltä osin kesken, että ohjeita ja taulukoita ei ole vielä saatavilla suomeksi tai ruotsiksi. Tämä johtuu siitä, että ohjeiden ja lomakkeiden valmistelu ja kääntäminen on kestänyt arvioitua pidempään.
 
Tavoitteet
Asetuksella pidennetään päästökauppalaissa asetettua määräaikaa päästökaupan vakiintuneille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien ilmaisjaon hakemiseen kaudelle 2021-2025. Uudeksi määräajaksi asetetaan 30 toukokuuta 2019.
 
Päästökaupan toiminnanharjoittajista ja päästökauppaviranomaisesta riippumattomista syistä ilmaisjakoasetuksen toimeenpano on viivästynyt ja näin ollen hakemisen määräajan pidentäminen katsotaan perustelluksi ja kohtuulliseksi sen varmistamiseksi, että toiminnanharjoittajat tosiasiallisesti kerkeävät toimittamaan ja päästökaupan todentajat todentamaan hakemuksen ja siihen liitettävät tiedot määräajan puitteessa.
 
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180228 - Hallituksen esitys HE 228/2018 eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1552308391432&uri=CELEX:32019R0331 - Komission delegoitu asetus (EU) 2019/331, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti

Liitteet:

LUONNOS 11.3.2019 TEM asetus maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisen määräajan pidentäminen.pdf - Luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille kaudelle 2021-2025 maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisen määräajan pidentämisestä

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 20.3.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään 20.3.2019 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Vastaanottajia pyydetään kiinittämään huomiota perustelluista syistä lyhennettyyn lausuntoaika.
Valmistelijat
Asiasta antaa lisätietoa erityisasiantuntija Emilie Yliheljo, puhelin 029 504 7201, sähköposti: etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Enemi Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Inspecta Sertifiointi Oy    
Kemianteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Ympäristöministeriö    
ÅF-Consult Oy