Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Nord Stream 2 – maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Begäran om utlåtande om de miljökonsekvenser som naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 beräknas ha för Finland när det gäller det sydöstra sträckningsalternativet för den del av ledningen som anläggs i danskt vatten

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1188/2018

Vastausaika on päättynyt: 28.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
De danska myndigheterna har bett miljöministeriet om kommentarer beträffande konsekvenserna för Finland när det gäller det sydöstra sträckningsalternativet för den del av naturgasledningen inom projektet Nord Stream 2 som anläggs i danskt vatten.

På projektet tillämpas FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen FördrS 67/1997), enligt vilken finländarna har möjlighet att framföra åsikter om projektets gränsöverskridande miljökonsekvenser till de delar de sträcker sig till Finland. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen.

Miljökonsekvensbeskrivningen och bedömningsrapporten för hela projektet och dess gränsöverskridande konsekvenser (den s.k. Esborapporten) hölls framlagda vid NTM-centralen i Nyland den 7 april–5 juni 2017. NTM-centralen i Nyland förmedlade de inlämnade utlåtandena och synpunkterna till miljöministeriet, som den 30 juni 2017 sände Finlands svar beträffande projektets gränsöverskridande konsekvenser till Tyskland, Sverige och Ryssland.

Av de länder som är involverade i projektet hade dock Danmark då ännu inte framfört någon begäran om kommentarer i ärendet. Med ett brev daterat den 20 juni 2017 framförde Danmark en begäran till Finland om kommentarer beträffande de konsekvenser som projektgenomförandet i Danmark har för Finland. Miljöministeriet gav allmänheten och myndigheterna i Finland möjlighet att den 11 juli–11 september 2017 lämna åsikter och utlåtanden eller komplettera ett utlåtande som lämnats under det tidigare samrådet den 7 april–5 juni 2017 när det gäller den del av ledningen som anläggs i danskt vatten och de konsekvenser detta har för Finland. Inga åsikter eller utlåtanden har lämnats in till miljöministeriet i frågan. I sitt svar till Danmark den 20 september 2017 beaktade miljöministeriet de synpunkter om gränsöverskridande konsekvenser som framfördes under det tidigare samrådet.  Under samråden innehöll samrådsmaterialet ett sträckningsalternativ som gick nordost om Bornholm till den del ledningen anläggs i danskt vatten.

Med ett brev daterat den 9 oktober 2018 framförde Danmark en begäran till Finland om kommentarer beträffande de konsekvenser som projektgenomförandet av ett nytt nordvästra sträckningsalternativ har för Finland. Miljöministeriet gav allmänheten och myndigheterna i Finland möjlighet att den 19 oktober–14 december 2018 lämna åsikter och utlåtanden. Åsikter mottogs fyra stycken. I sitt svar till Danmark den 19 december 2018 miljöministeriet beaktade också de synpunkter om som framfördes i de tidigare samråden.

I det samrådsmaterial som nu läggs fram går ledningen sydost om Bornholm. Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om de miljökonsekvenser som det sydöstra sträckningsalternativet i Danmark beräknas ha för Finland.

I sitt svar till Danmark kommer miljöministeriet att beakta de synpunkter om gränsöverskridande konsekvenser som framfördes i de tidigare samråden.
 
Målsättningar
Erbjuda allmänheten och myndigheter i Finland möjlighet att framföra åsikter och utlåtanden om projektets gränsöverskridande miljökonsekvenser till de delar de sträcker sig till Finland.
Länkar:

http://ens.dk/vvm-redegoerelsen-NS2-SE - Tanskan lupaviranomaisen sivu, josta löytyy kuulemisaineoston (ks. liitteet alla) taustamateriaali (mm. hankkeen lupa- ja YVA-asiakirjat kokonaisuudessaan). - Den danska tillståndsmyndighetens webbplats, där det finns bakgrundsmaterial (bl.a. projektets tillstånds- och MKB-handlingar i sin helhet) till samrådsmaterialet (se bilagorna nedan). - Sivu avautuu 15.5.2019 klo 15 – Sidan öppnas den 15 maj klockan 15

https://www.ym.fi/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Ymparistovaikutusten_arviointi/Nord_Stream_2_maakaasuputkilinja_Itamere(4669) - Ympäristöministeriö: Nord Stream 2 -maakaasuputkilinja Itämeren poikki

http://www.ym.fi/sv-FI/Internationellt_samarbete/Bedomning_av_miljokonsekvenser/Naturgasledningen_Nord_Stream_2_i_Osters%289060%29 - Miljöministeriet: Naturgasledningen Nord Stream 2 i Östersjön

Bilagor:

Liite1_Consultation_NordStream2_may2019.pdf - Tanskan ympäristöviranomaisen kirje 8.5.2019 - Danmarks miljömyndigheters brev 8.5.2019

Liite2_Non-technical summary_FI.pdf - Yhteenveto, ympäristövaikutusten arviointi, Tanska, kaakkoisreitti

Liite3_Transboundary_FI.pdf - Rajat ylittävät vaikutukset, ympäristövaikutusten arviointi, Tanska, kaakkoisreitti

Liite4_Permit application summary_FI.pdf - Rakennuslupahakemuksen tiivistelmä, Tanska, kaakkoisreitti

Liite5_Draft permit_FI.pdf - Luonnos luvaksi, kaakkoisreitti

Non-technical summary_SE.pdf - Sammanfattning, miljökonsekvensbeskrivning, Danmark, sydöstra sträckningen

Transboundary_SE.pdf - Gränsöverskridande påverkan, miljökonsekvensbeskrivning, Danmark, sydöstra sträckningen

Permit application summary_SE.pdf - Ansökan om bygglov–, sammanfattning, Danmark, sydöstra sträckning

Draft permit_SE.pdf - Utkast av ett tillstånd, sydöstra sträckning

Tidtabell

Synpunkterna ska lämnas in till miljöministeriet senast fredagen den 28 juni 2019 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Synpunkterna behöver inte skickas separat per e-post eller post. 

Svarsanvisningar för mottagare

För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi.
Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo@ym.fi.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna en åsikt. 

Beredare

Mer information om denna begäran om utlåtande fås av konsultativa tjänstemannen Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, fornamn.efternamn@ym.fi 

Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat    
Föglö kommun    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Inkoon kunta    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kemiönsaaren kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kotkan kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kökar kommun    
Lemland kommun    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Loviisan kaupunki    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mariehamns stad    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Naantalin kaupunki    
Natur och Miljö    
Paraisten kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta    
Pääesikunta    
Pääesikunta    
Raaseporin kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Salon kaupunki    
Sauvon kunta    
Sipoon kunta    
Siuntion kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen merimuseo    
Suomen ympäristökeskus    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tvärminnen eläintieteellinen asema    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Virolahden kunta    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ämnesord

Espoon sopimus

ympäristövaikutusten arviointi

Esbokonventionen

miljökonsekvensbeskrivning