Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Nord Stream 2 – maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Lausuntopyyntö Nord Stream 2 – maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1188/2018

Vastausaika on päättynyt: 28.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Tanskan viranomaiset ovat esittäneet ympäristöministeriölle pyynnön palautteen antamisesta Nord Stream 2 –maakaasuputkihankkeen Tanskan putkiosuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista vaikutuksista.
 
Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus SopS 67/1997), jonka perusteella Suomen yleisöllä ja viranomaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja lausuntoja hankkeen rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista niiltä osin, kun ne ulottuvat Suomeen. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena
viranomaisena Suomessa.
 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja koko Venäjältä Saksaan ulottuvaa hanketta ja sen rajat ylittäviä vaikutuksia koskeva arviointiraportti (ns. Espoon raportti) olivat nähtävillä 7.4.-5.6.2017 Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta. Uudenmaan ELY-keskus välitti annetut lausunnot ja mielipiteet ympäristöministeriölle, joka antoi 30.6.2017 hankkeen rajat ylittäviä vaikutuksia koskevan Suomen vastauksen Saksalle, Ruotsille ja Venäjälle.
 
Hankkeen läpikulkumaista Tanska ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut esittänyt Suomella asiassa pyyntöä palautteen antamisesta. Tanska esitti 20.6.2017 päivätyllä kirjeellä pyynnön palautteen antamisesta hankkeen Tanskan osuuden Suomeen kohdistuvista vaikutuksista. Ympäristöministeriö tarjosi Suomen yleisölle ja viranomaisille 11.7.-11.9.2017 mahdollisuuden mielipiteiden ja lausuntojen antamiseen tai aiemman 7.4.-5.6.2017 järjestetyssä kuulemisessa annetun lausunnon täydentämiseen hankkeen Tanskan putkiosuuden Suomeen kohdistuvista vaikutuksista. Ympäristöministeriölle ei toimitettu mielipiteitä tai lausuntoja asiassa. Ympäristöministeriö otti aiemmassa kuulemisessa saadut hankkeen rajat ylittäviä vaikutuksia koskevat näkemykset huomioon Tanskalle 20.9.2017 annetussa vastauksessa. Näissä kuulemisissa Tanskan putkiosuuden osalta kuulemisaineostoon sisältynyt reittivaihtoehto kulki Bornholmin koillispuolelta.
 
Tanska esitti 9.10.2018 päivätyllä kirjeellä pyynnön antaa palautetta uuden, Bornholmin saaren luoteispuolelta kulkevan reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista vaikutuksista. Ympäristöministeriö tarjosi Suomen yleisölle ja viranomaisille 19.10.-14.12.2018 mahdollisuuden mielipiteiden ja lausuntojen antamiseen. Lausuntoja saatiin neljä kappaletta. Suomi vastasi Tanskalle 19.12.2018. Vastauksessa huomioitiin myös aiemmissa kuulemisissa saadut lausunnot ja mielipiteet.
 
Nyt kuultavana olevassa aineistossa putken reitti kulkee Bornholmin kaakkoispuolelta. Ympäristöministeriö pyytää viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä lausuntoja ja mielipiteitä hankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista.
 
Ympäristöministeriö ottaa aiemmissa kuulemisissa saadut hankkeen rajat ylittäviä vaikutuksia koskevat näkemykset huomioon Tanskalle annettavassa vastauksessa.
 
Tavoitteet
Tarjotaan Suomen yleisölle ja viranomaisille mahdollisuus esittää mielipiteitä ja lausuntoja hankkeen rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista niiltä osin, kun ne ulottuvat Suomeen.
Linkit

http://ens.dk/vvm-redegoerelsen-NS2-SE - Tanskan lupaviranomaisen sivu, josta löytyy kuulemisaineoston (ks. liitteet alla) taustamateriaali (mm. hankkeen lupa- ja YVA-asiakirjat kokonaisuudessaan). - Den danska tillståndsmyndighetens webbplats, där det finns bakgrundsmaterial (bl.a. projektets tillstånds- och MKB-handlingar i sin helhet) till samrådsmaterialet (se bilagorna nedan). - Sivu avautuu 15.5.2019 klo 15 – Sidan öppnas den 15 maj klockan 15

https://www.ym.fi/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Ymparistovaikutusten_arviointi/Nord_Stream_2_maakaasuputkilinja_Itamere(4669) - Ympäristöministeriö: Nord Stream 2 -maakaasuputkilinja Itämeren poikki

http://www.ym.fi/sv-FI/Internationellt_samarbete/Bedomning_av_miljokonsekvenser/Naturgasledningen_Nord_Stream_2_i_Osters%289060%29 - Miljöministeriet: Naturgasledningen Nord Stream 2 i Östersjön

Liitteet:

Liite1_Consultation_NordStream2_may2019.pdf - Tanskan ympäristöviranomaisen kirje 8.5.2019 - Danmarks miljömyndigheters brev 8.5.2019

Liite2_Non-technical summary_FI.pdf - Yhteenveto, ympäristövaikutusten arviointi, Tanska, kaakkoisreitti

Liite3_Transboundary_FI.pdf - Rajat ylittävät vaikutukset, ympäristövaikutusten arviointi, Tanska, kaakkoisreitti

Liite4_Permit application summary_FI.pdf - Rakennuslupahakemuksen tiivistelmä, Tanska, kaakkoisreitti

Liite5_Draft permit_FI.pdf - Luonnos luvaksi, kaakkoisreitti

Non-technical summary_SE.pdf - Sammanfattning, miljökonsekvensbeskrivning, Danmark, sydöstra sträckningen

Transboundary_SE.pdf - Gränsöverskridande påverkan, miljökonsekvensbeskrivning, Danmark, sydöstra sträckningen

Permit application summary_SE.pdf - Ansökan om bygglov–, sammanfattning, Danmark, sydöstra sträckning

Draft permit_SE.pdf - Utkast av ett tillstånd, sydöstra sträckning

Aikataulu

Mielipiteet  ja lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina 28.6.2019 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Mielipidettä ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Vastausohjeet vastaanottajille

Mielipiteen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >
Käyttöohjeet.
 
Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut mielipiteet ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Jos ette voi antaa mielipidettänne lausuntopalvelu.fi:ssä, mielipide voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa
mainitut tahot voivat jättää mielipiteen.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi

Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat    
Föglö kommun    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Inkoon kunta    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kemiönsaaren kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kotkan kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kökar kommun    
Lemland kommun    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Loviisan kaupunki    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mariehamns stad    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Naantalin kaupunki    
Natur och Miljö    
Paraisten kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta    
Pääesikunta    
Pääesikunta    
Raaseporin kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Salon kaupunki    
Sauvon kunta    
Sipoon kunta    
Siuntion kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen merimuseo    
Suomen ympäristökeskus    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tvärminnen eläintieteellinen asema    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Virolahden kunta    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Asiasanat

Espoon sopimus

ympäristövaikutusten arviointi

Esbokonventionen

miljökonsekvensbeskrivning