Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21868/2022

Vastausaika on päättynyt: 16.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä muutettavaksi väliaikaisesti tuloverolakia. Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu toteutettaisiin vuosina 2023–2026. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa alueellisen opintolainahyvityksen vaikutuksista esityksen mukaisen kokeilualueen työvoiman saatavuuteen ja elinvoimaisuuteen. Kokeilu toteutettaisiin Pohjois- ja Itä-Suomessa kokeilualueella, joka kattaa 25 kuntaa.

Esityksen mukaan kokeiluryhmään valituille korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka asuvat kokeilualueella, myönnettäisiin säädettyjen edellytysten täyttyessä hakemuksesta alueellinen opintolainahyvitys. Alueellinen opintolainahyvitys voitaisiin myöntää enintään kolmessa erässä, ja se olisi määrältään yhteensä enintään 8 800 euroa, mutta kuitenkin yhteensä enintään 60 prosenttia opintolainansaajan alueelliseen opintolainahyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamislukukauden viimeisen päivän lainamäärästä. Alueellinen opintolainahyvitys olisi saajalleen verovapaata tuloa.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Tausta
Valtioneuvosto asetti lokakuussa 2017 toimikaudelle 2017–2019 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HAMA-työryhmä) Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Yhtenä ratkaisuehdotuksena HAMA-työryhmä esitti lokakuussa 2019 julkaistussa loppuraportissaan Norjassa käytössä olevaa alueellista opintolainahyvitysmallia, jonka mukaan harvaan asutun maaseudun alueelle töihin muuttavat saavat opintolainaansa anteeksi 2 600 euron arvosta vuosittain. Hyvityksen saamisen edellytyksenä on asuminen ja riittävä työskentely tai siihen rinnastettavan toiminnan harjoittaminen tietyn kunnan alueella.
 
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä asetettiin lokakuussa 2020 uudelle toimikaudelle 2020–2023. Työryhmän työn pohjana ovat toimikaudelle 2017–2019 asetetun työryhmän ehdotukset sekä pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaukset harvaan asuttujen alueiden kehittämiseksi. Hallitusohjelman mukaan toteutetaan harvaan asuttujen alueiden työryhmän esityksen pohjalta vaikutusarviointi ja muodostetaan toimenpideohjelma kokeiluineen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi myös väestöään menettäville alueille. Yhdeksi tavoitteekseen työryhmä asetti Norjan mallin mukaisen opintolainahyvityksen selvittämisen sekä sen kokeilemisen Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sai keväällä 2021 työryhmän ehdotuksen alueellisesta opintolainahyvityksestä arvioitavaksi ja valmisteltavaksi. Osana hankkeen ensivaiheen valmistelua ministeriö teetti esiselvityksen alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta. Esiselvitys tilattiin Itä-Suomen yliopiston yhteydessä toimivalta Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatialta ja lainsäädäntötutkimuksen tutkimusryhmältä. Esiselvitys luovutettiin tiede- ja kulttuuriministerille 27.1.2022 (SPATIA raportteja 1/2022, Alueellisen opintolainahyvityskokeilun esiselvitys).

Esiselvitys puolsi kokeilun käynnistämistä. Kokeilua puoltavia keskeisiä seikkoja esiselvityksen mukaan ovat myönteiset kokemukset Norjan erityistukialueen opintolainahyvityksestä ja opiskelijakyselystä saadut tulokset, joiden perusteella opiskelijat kokivat Norjan mallin mukaisen alueellisen opintolainahyvityksen kannustavan muuttamaan harvaan asutuille alueille. Esiselvityksen mukaan kokeilua puoltaa myös se, että alueellisen opintolainahyvityksen vaikutukset lopullisiin muuttopäätöksiin eivät ole etukäteen tiedossa, joten kokeilu on ainoa tapa saada selville toimenpiteen teho ja ohjausvaikutus. Esiselvityksen johtopäätösten sekä esiselvityksestä saatujen tietojen ja ehdotusten perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö päätti alueellisen opintolainahyvityksen kokeilun ja kokeilulainsäädännön valmistelun käynnistämisestä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on toteuttaa alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka alueellinen opintolainahyvitys vaikuttaa työvoiman saatavuuteen ja kokeilualueen elinvoimaisuuteen. Tarkoitus on saada tutkittua tietoa erityisesti siitä, onko alueellisesti määräytyvällä opintolainahyvityksellä mahdollista vaikuttaa työvoiman liikkuvuuteen ja saatavuuteen harvaan asutuilla alueilla, joissa on haasteita erityisesti korkeakoulutetun työvoiman saatavuudessa. Kokeilun tavoitteena on edistää harvaan asuttujen alueiden työvoiman saatavuutta ja elinvoimaisuuden kehittymistä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 16.9.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.okm@gov.fi. Lausuntoon pyydetään merkitsemään diaarinumero VN/21868/2022 ja hanketunniste OKM038:00/2022.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVAn asialle VN/21868/2022.
Valmistelijat
Lisätietoa lausuntopyynnöstä antavat:
Hallitusneuvos Antti Randell, antti.randell@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, virpi.hiltunen@gov.fi
Jakelu:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Hyrynsalmen kunta    
Ilomantsin kunta    
Juuan kunta    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kemijärven kaupunki    
Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö Akava    
Kuhmon kaupunki    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuusamon kaupunki    
Lapin liitto    
Lieksan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Nurmeksen kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Paltamon kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Puolangan kunta    
Pyhännän kunta    
Rautavaaran kunta    
Ristijärven kunta    
Sallan kunta    
Savukosken kunta    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomussalmen kunta    
Taivalkosken kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Utajärven kunta    
Vaalan kunta    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto