Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta - Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa

Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta - Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23899/2023

Vastausaika on päättynyt: 8.1.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö lähettää lausunnolle EU:n päästökauppadirektiivin toimeenpanoa tarkastelevan arviomuistion. Siinä kuvataan uuden fossiilisten polttoaineiden jakelua koskevan päästökaupan vaatimuksia, arvioidaan vaikutuksia ja esitellään direktiivin mahdollistamat kansalliset toteuttamisvaihtoehdot.

Päästökauppadirektiivin uudistuksella pyritään vastaamaan päästövähennystavoitteiden kiristymiseen. Euroopan komissio antoi 14.7.2021 osana EU:n 55-valmiuspakettia ehdotukset päästökauppadirektiivin muuttamiseksi.

Direktiivipäivitykselläperustetaan uusi fossiilisen polttoaineen jakelua koskeva päästökauppajärjestelmä. Sitä kutsutaan direktiivissärakennusten, tieliikenteen ja muiden toimialojen päästökauppajärjestelmäksi.Uutta järjestelmää koskevat direktiivimuutokset tulee panna kansallisesti toimeen 30.6.2024 mennessä.

Uusi jakelijoiden päästökauppa kattaa tieliikenteen, rakennusten erillislämmityksen, rakentamisen sekä nykyisen yleisen päästökaupan ulkopuolisen teollisuuden ja energiantuotannon fossiilisen polttoaineen. Direktiivin soveltamisalaa laajennettiin neuvotteluiden loppuvaiheessa komission ehdottamasta sisällyttämällä mukaan myös yleisen päästökaupan ulkopuolinen teollisuus sekä rakentaminen.

Direktiivin lopullinen soveltamisala kattaisi Suomessa vuoden 2021 tilastoihin perustuen noin 14,7 miljoonan CO2-ekvivalenttitonnin päästöt, eli 53,2 prosenttia taakanjakosektorin kokonaispäästöistä. 
 
Tausta
Fossiilisen polttoaineen jakelua koskeva päästökauppa on uusi erillinen järjestelmä, joka ei ole sidottu nykyiseen, yleiseen päästökauppaan. Järjestelmä on pääosin samankaltainen kuin yleinen päästökauppa, eli EU:n laajuinen järjestelmä, jossa sääntelyn kohteena oleva taho on velvollinen hankkimaan päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia.

Tässäkin järjestelmässä päästöoikeudet huutokaupataan EU:n tasolla ja niille asetetaan yhteinen katto, joka pienenee vuosittain kohti asetettua päästövähennystavoitetta. Jakelijoiden päästökauppaan kuuluvat toimialat säilyvät osana taakanjakosektoria ja kuuluvat kansallisten tavoitteiden alle, eli uusi päästökauppa on luonteeltaan EU:n laajuinen päästövähennystoimi taakanjakosektorille eikä oma itsenäinen päästövähennyssektori. Jakelijoiden päästökauppa tukee myös osaltaan ilmastolaissa (423/2022) säädettyjen kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamista taakanjakosektorilla.

Päästökauppadirektiivin toimeenpanoa on valmisteltu syksystä 2022 lähtien. Työ käynnistettiin arvioimalla direktiivin sisältöä, kansallinen sääntelyn tarvetta sekä toteuttamisvaihtoehtoja ja näiden vaikutuksia. Fossiilisen polttoaineen jakelua koskevan päästökauppajärjestelmän toimeenpanoa varten perustetun työryhmän, jonka tehtävänä on ollut kartoittaa edellä mainittuja kysymyksiä arviomuistion muodossa. Direktiivin toimeenpanon määräaika on yleisen päästökaupan osalta 31.12.2023 ja uuden polttoaineen jakelua koskevan päästökauppajärjestelmän osalta 30.6.2024.
 
Tavoitteet
Fossiilisen polttoaineen jakelua koskevan päästökaupan arviomuistiossa kuvataan direktiivin sisältö, sen mahdollistama liikkumavara sekä kansalliset toteuttamisvaihtoehdot toimeenpanolle ja näiden vaikutukset. Arviomuistiosta saatua lausuntopalautetta hyödynnetään varsinaisen hallituksen esityksen laadinnassa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2024.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään ma 8.1.2024 klo 16.15 mennessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/23899/2023

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan.
Valmistelijat
erityisasiantuntija Valtteri Härmälä (tavoitettavissa ma-to 21.12.2023 asti)
Työ- ja elinkeinoministeriö 
+358 295 047 414
valtteri.harmala@gov.fi

erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä (lainsäädännön valmistelu)
työ- ja elinkeinoministeriö
+358 295 047 235

eleonoora.eilitta@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akava    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Autoalan keskusliitto ry    
Autoliitto ry    
Autotuojat ja -teollisuus    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etanoliautoilijat ry    
Gasum    
HSL Helsingin seudun liikenne    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmastopaneeli    
Kaasuautoilijat ry    
Kaupan keskusliitto KKL ry    
Kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu​- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Koneyrittäjät    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
MTK    
MTK    
NEOT    
Neste    
Neste    
Oikeusministeriö    
Paikallisliikenneliitto    
Paikallisvoima    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Sahateollisuus    
SAK    
Senaatti-kiinteistöt    
Sitra    
SOK    
ST1    
ST1    
STTK    
Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)    
Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen taksiliitto r.y.    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät    
Suomen yrittäjät ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry    
Teboil    
Teboil    
Teboil    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Traficom    
Tukes/Finas-akreditointipalvelu    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

päästökauppa

utsläppshandeln