Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sijoitusrahastolainsäädännön uudistaminen -arviomuistio

Sijoitusrahastolainsäädännön uudistaminen -arviomuistio

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM111:00/2016

Vastausaika on päättynyt: 14.12.2016

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sijoitusrahastolaki (48/1999) on tullut voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999 ja kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvan lainsäädännön alaan.
 
Vuoden 1999 jälkeen sijoitusrahastolakiin on lisätty runsaasti uutta sääntelyä EU-sääntelyn kehityksen myötä. Ajatus lain kokonaistarkastelusta on esitetty vuosien varrella useaan otteeseen ja erityisesti vuoden 2014 vaihtoehtorahastosäännösten voimaansaattamisen yhteydessä. Suomessa sijoitusrahastolakiin on ollut kirjoitettuna sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisen rahastosijoittamisen säädökset, että muuta sopimusmallilla toimivaa yhteistä sijoittamista koskevat säädökset. Tämä sääntelyn rakenne muuttui vuonna 2014 vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU, täytäntöönpanoon liittyneen vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) myötä. Muutos oli kuitenkin vain osittainen erikoissijoitusrahastojen osalta ja niitä koskevaa sääntelyä on kirjoitettuna nyt sekä sijoitusrahastolakiin että lakiin vaihtoehtorahastojen hoitajista.
 
Sijoitusrahastolain uudistamistarpeet liittyvät lakiteknisen selkiyttämisen lisäksi ensisijaisesti rahastoliiketoimintaympäristön muutokseen, erityisesti finanssiteknologian kehittymiseen ja rajan yli toiminnan aktiivisuudessa odotettavissa olevaan kasvuun. Rahastosääntelyn tulee mahdollistaa toimijoiden kilpailukykyisyyden säilyminen. Kilpailukyky liittyy erikokoisten ja erilaisilla toimintaedellytyksillä toimivien rahastoyhtiöiden toiminnan mahdollistamiseen ja uusien toimijoiden alalle tulon mahdollisuuksiin. 
 
Samalla kun rahastoyhtiöiden toiminnan kilpailukykyisyyttä lisättäisiin tarjoamalla sääntelyn puitteissa lisää vaihtoehtoisia toimintamuotoja ja vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseen, tulee rahasto-osuudenomistajan asema turvata riittävällä tavalla.
 
Sijoitusrahastolain kokonaisuudistamistyön pohjustamiseksi on valtiovarainministeriössä valmisteltu arviomuistio sijoitusrahastolainsäädännön uudistamisesta. Muistio on julkistettu 2.11.2016. Arviomuistiossa esitetään edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta pohdintoja sääntelyn kehittämistarpeista. Tarkoituksena on arvioida arviomuistion perusteella saatujen lausuntojen ja näkemysten pohjalta tarve perustaa työryhmä ja työryhmän toimeksiannon laajuus.
Tavoitteet
Sijoitusrahastolain kokonaisuudistamisen keskeiset tavoitteet ovat:
  1. Rahastotoiminnan kilpailukyvyn turvaaminen
  2. Finanssiteknologian täysimääräinen hyödyntäminen
  3. Osuudenomistajan aseman turvaaminen ja luottamus toiminnan järjestämiseen
  4. Sääntelyn sujuvoittaminen ja purkaminen
Linkit
Liitteet:

Sijoitusrahastolainsäädännön uudistaminen -arviomuistio.pdf - Sijoitusrahastolainsäädännön uudistaminen -arviomuistio

Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan alla olevien vastausohjeiden mukaisesti viimeistään 14.12.2016.

Lausunnoista julkaistaan myöhemmin koonti lausuntopalvelu.fi:ssä sekä valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne arviomuistiosta sijoitusrahastolainsäädännön uudistamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet>Käyttöohjeet.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lisätietoa palvelun käytöstä saa palvelun ylläpidosta lausuntopalvelu.om@om.fi (mailto:lausuntopalvelu.om@om.fi).
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, puh. 02955 30552 (paula.kirppu@vm.fi)
Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Armi Taipale, puh. 02955 30399 (armi.taipale@vm.fi)
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssialan Keskusliitto FK    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Nasdaq OMX Helsinki Oy    
Oikeusministeriö    
OP Osuuskunta    
Osakesäästäjien Keskusliitto ry    
Pörssisäätiö    
S-Pankki Oy    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Transparency International Suomi ry    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Arvopaperilautakunta    
Verohallinto    
Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Asiasanat

digitalisaatio

Sijoitusrahasto

Kilpailukyky