Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Täydentävä lausuntopyyntö: Hallituksen esitys merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Täydentävä lausuntopyyntö: Hallituksen esitys merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7823/2019-LVM-63

Vastausaika on päättynyt: 12.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti täydentävää lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta, koska esitysluonnoksen sisältö on muuttunut olennaisesti aikaisemman 17.12.2020 päättyneen lausuntokierroksen jälkeen.

Tämä lausuntopyyntö koskee erityisesti unionin alusjätedirektiivin täytäntöönpanoon liittyviä merenkulun ympäristönsuojelulain 1, 9 ja 10 lukuihin ehdotettavia muutoksia.
Tausta
Erona aiempaan esitysluonnokseen ehdotetaan merenkulun ympäristönsuojelulain osalta:
 • muutettavan sataman määritelmää ja jätteiden vastaanottoa satamassa ja jätteiden jättämistä satamaan koskevien säännösten soveltamisalaa siten, että vähäiset satamat, kuten alle 25 venepaikan tai veneen talvisäilytyspaikan huvivenesatamat ja venevalkamat, rajattaisiin sääntelyn ulkopuolelle. Sisävesillä soveltamisala rajattaisiin kuitenkin vähintään 50 venepaikan huvivenesatamiin
 • tarkennettavan jätteiden vastaanottovelvollisuuksia satamassa säätäen lain tasolla myös yhdyskuntajätejakeiden keräysvelvoitteista
 • rajattavan velvoite syöttää tietoja unionin merenkulun tietojenvaihtojärjestelmään niihin satamiin, jotka voivat vastaanottaa seurantadirektiivin (2002/59/EY) soveltamisalaan kuuluvia aluksia ja voivat syöttää tiedot itse
 • tarkennettavan aluksille toimitettavan meriliikenteen polttoaineiden rikkipitoisuuden valvontaa koskevaa ehdotusta
Lisäksi esitysluonnoksesta on irrotettu öljypäästön aiheuttaman vahingon tai sen vaaran huomattavuuden arviointia sekä rikkipäästömaksua ja laiminlyöntimaksua koskevat ehdotukset.

Satamien jätehuoltoon liittyvien ehdotusten vaikutusten arviointia on täydennetty etenkin satamien määrän, jätehuollon aiheuttamien kustannusten ja viranomaisvaikutusten osalta.

Alusrekisterilakiin esitetään muutosta, jonka mukaan hakija voisi jatkossa kaikissa tilanteissa esittää tarpeellisena selvityksenä oman saantonsa laillisuudessa myös jäljennöksen saantoasiakirjasta. Esityksestä on poistettu rajaus poikkeuksellisiin tilanteisiin. Alkuperäinen saantoasiakirja olisi kuitenkin esitettävä viranomaiselle jälkikäteen jo yhden kuukauden kuluttua siitä, kun omistusoikeuden kirjaamista rekisteriin olisi ollut haettava.

Lakiesityksiin ehdotetaan tehtävän myös lausuntojen perusteella tarpeellisiksi arvioituja teknisiä muutoksia.

Lait merenkulun ympäristönsuojelulain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain ja laivavarustelain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.6.2021. Lait eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain (turvatoimilain) ja alusrekisterilain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian keväällä 2021.

Muutetut pykälät
Muutosten arvioinnin helpottamiseksi todetaan, että aiempaan luonnokseen verrattuna muutoksia on tehty seuraaviin ehdotuksiin:
 • merenkulun ympäristönsuojelulain (MYSL) 1 luvun 2 §, Määritelmät: 45 kohdan mukaisen sataman määritelmän muutos
 • MYSL 1 luvun 3 §: soveltamisalan tarkentaminen
 • MYSL 2 luvun 1 § ja 3 luvun 1 §: öljyn päästökiellon ja öljypäästömaksun laajentaminen mineraaliöljyihin rinnastuviin aineisiin
 • MYSL 7 luvun 12, 12 a ja 15 §: aluksille toimitettavien meriliikenteen polttoaineiden valvontaa koskevan sääntelyn eriyttäminen täydennettynä omaksi 12 a §:kseen, teknisiä muutoksia 12 ja 15 §:iin
 • MYSL 9 luvun 1 §: yhdyskuntajätejakeiden vastaanottovelvoitteet ja vastaanottolaitteiden toiminnan varmistaminen
 • MYSL 9 luvun 4, 5 ja 6 §: teknisiä muutoksia
 • MYSL 9 luvun 7 §: ilmoitusvelvollisuuden rajaaminen niihin satamiin, joissa käy direktiivin 2002/59/EY soveltamisalaan kuuluvia aluksia
 • MYSL 9 luvun 10 §: kalastusvälineisiin tarttuneen (passiivisesti kalastetun) jätteen seurantatietoja koskevan asetuksenantovaltuuden siirto 10 luvun 7 §:stä
 • MYSL 10 luvun 1, 4 ja 6 §: teknisiä muutoksia
 • MYSL 10 luvun 2 §: lisätty viittaus direktiivistä löytyvään tositteen malliin ja rajattu SafeSeaNet-ilmoitusvelvollisuutta
 • MYSL 12 luvun 6 ja 8 §: Rajavartiolaitoksen ja poliisin alusten jättöpakkoa koskevia valvontatehtäviä on tarkennettu
 • MYSL 12 luvun 16 §: lakitekninen muutos
 • MYSL 13 luvun 1 §: lakitekninen muutos
 • alusturvallisuuslain 91 §: lakitekninen muutos
 • alusrekisterilain 20 §: tekninen muutos, poistettu viittaukset normaaliolojen häiriötilanteisiin ja muihin yhteiskunnan poikkeuksellisiin tilanteisiin sekä asiakirjan toimittamisen määräajan muutos
 • alusrekisterilain 31 §:n otsikko: lakitekninen muutos
 • turvatoimilain muuttamista koskevan lain otsikko ja johtolause: lakiteknisiä muutoksia
 • alusrekisterilain ja turvatoimilain voimaantulo: jätetty pois päivämääräehdotus
Tavoitteet
Esitykseen tehdyillä muutoksilla lievennettäisiin ehdotuksia siten, että vähäiset huvivenesatamat rajattaisiin jatkossakin merenkulun ympäristönsuojelulain 9 ja 10 lukujen sääntelyn ulkopuolelle. Muutoksilla lievennettäisiin satamien pitäjille sekä viranomaisille aiheutuvia vaikutuksia. Myös ilmoitusvelvollisuuden rajaamisella vain suurempiin satamiin helpotettaisiin viranomaisille aiheutuvia vaikutuksia. Suuret satamat voivat ilmoittaa itse tiedot.

Kaikista sataman vastaanottovelvoitteiden säätäminen lain tasolla olisi säädösteknisesti aiempaa ehdotusta selkeämpää. Yhdyskuntajätteen keräysvaatimuksista säädettäisiin suurten satamien osalta yhdenmukaisesti jätelainsäädännön kanssa.

Polttoaineen toimittajien valvontaa polttoaineen rikkipitoisuuden osalta koskevan ehdotuksen täydentämisellä pyritään kohtuullistamaan esityksen viranomaisvaikutuksia.

Öljypäästön vahingon tai sen vaaran huomattavuuden arvioinnin pohjaksi on tarkoitus tuottaa lisätietoa erillisellä selvityksellä, minkä jälkeen öljypäästömaksua koskevaa sääntelyä olisi mahdollista täydentää. Aiemman esitysluonnoksen rikkipäästömaksua ja laiminlyöntimaksua koskevat ehdotukset sekä nykyinen öljypäästömaksua koskeva sääntely on tarkoitus korvata myöhemmin valmisteltavalla yhdellä hallinnollisella sanktiolla.

Alusrekisterilakia koskevaan esitykseen tehdyllä muutoksilla sallitaan jäljennöksen toimittaminen kaikissa olosuhteissa, ei vain poikkeuksellisissa tilanteissa, sekä pyritään varmistamaan, ettei hakija unohda jälkikäteen toimittaa alkuperäistä tai oikeaksi todistettua asiakirjaa viranomaiselle, kuten väliaikaisen muutoksen aikana huomattiin helposti käyvän.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM036:00/2019 - Hankkeen sivu valtioneuvoston sivuilla / Författningsberedningsprojektets sida på statsrådets internetsida

Liitteet:

MYSL-HE 2. lausuntokierrokselle.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

MYSL HE svenska 2. remiss.pdf - Utkastet till regeringens proposition - OBS. den svenska översättningen innehåller de nyaste ändringar till lagförslagen, men motiveringen har inte uppdaterats p.g.a. tidsbrist

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 12.2.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntö on jaettu teemoihin, ja kuhunkin teemaan voi vastata erikseen väliotsikoiden alle.
Myös kattavan lausunnon jättäminen on mahdollista joko tekstinä tai liitetiedostona.
Valmistelijat
Merenkulun ympäristönsuojelulain osalta erityisasiantuntija Laura Sarlin, p. 0295 342 063, laura.sarlin@lvm.fi
Alusturvallisuuslain ja laivavarustelain osalta hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612, katja.viertava@lvm.fi
Alusrekisterilain osalta suunnittelija Merita Erkkilä, p. 0295 342 136, merita.erkkila@lvm.fi
Turvatoimilain osalta ylitarkastaja Suvi Kankare, p. 0295 342 105, suvi.kankare@lvm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus (Ålands landskapsregering)    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Elävä Itämeri säätiö sr(Baltic Sea Action Group (BSAG))    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen syyttäjälaitos    
Finnpilot Pilotage Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
John Nurmisen säätiö sr    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Kaupan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kiinteistöliitto Uusimaa ry/ Merikarhut ry - Sjöbjörnarna ry    
Kivikangas Oy    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus Ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Paraisten kaupunki    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisi    
Puolustusvoimat    
Puolutusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rapala VMC Oyj    
Rauman kaupunki    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen varustamot ry    
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Traffic Management Finland Oy    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uusimaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ympäristösuojeluviranhaltijat ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry