Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12368/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta. Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
Tausta

Vankien tupakointi on vakiintuneesti järjestetty suljetuissa vankiloissa siten, että tupakointi on ollut mahdollista vankien selleissä ja ulkotiloissa. Yleisissä tiloissa ei ole saanut tupakoida. Avolaitoksissa vangit ovat saaneet tupakoida ulkotiloissa. Käytännössä vankien tupakointia ei ole aiemmin pyritty vähentämään tai rajoittamaan. Savuttomien tupakkatuotteiden hallussapito ei ole vankiloissa sallittua. Vuonna 2015 tuli voimaan vankeuslain (767/2005) 7 luvun 6 a §, jonka nojalla tupakointi vankien asuintiloissa voidaan kieltää.

Kyseisen säännöksen nojalla tupakointi asuintiloissa kiellettiin Helsingin vankilassa kokonaan 1.8.2018 alkaen. Lukuisat vangit kantelivat eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle tupakointiin liittyvistä järjestelyistä.

Apulaisoikeusasiamies otti ratkaisussaan EOAK/5349/2019 kantaa Helsingin vankilan tupakointijärjestelyihin. Hän katsoi, että vankeuslain 7 luvun 6 a §:n nojalla ei ole mahdollista olennaisesti rajoittaa vankien tupakointimahdollisuuksia määrällisesti siitä, mihin sellitupakointi mahdollistaa.

Tupakkalain tavoitteiden ja apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun perusteella vankien ja tutkintavankien tupakointia koskevia säännöksiä on tarpeen muuttaa.

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on estää vankien tupakoinnista tupakoimattomille vangeille ja henkilökunnalle aiheutuvat terveyshaitat. Tupakointia koskevien rajoitusten ja tupakoinnin lopettamisen tukitoimien avulla pyritään edistämään myös tupakoivien vankien terveyttä ja tukemaan tupakoinnin lopettamista vankeusaikana.

Esityksen tavoitteena on myös, ettei tupakoinnista aiheudu haittaa vankilan toiminnoille taikka vaaraa järjestykselle ja turvallisuudelle. 

Liitteet:

hallituksen esitys tupakointi käännetyt pykälät.docx - käännetyt lakiehdotukset

hallituksen esitys tupakointi.docx - luonnos hallituksen esitykseksi

Aikataulu
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 14.8.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.

Lausunnon antamisesta ei makseta palkkiota.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen p. 0295 150 520 (juho.martikainen@om.fi).
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
JUKO ry    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin yliopisto, oikeutieteellinen tiedekunta    
Oikeuspoliittinen Yhdistys Demla ry    
Rikosseuraamusalan Henkilöstöyhdistys RiKHe ry    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, vankiterveydenhuollon yksikkö    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
valtiovarainministeriö    
Vankien omaiset VAO ry    
Vankilavirkailijain liitto VVL ry    
Asiasanat

vankeus

vanki

tutkintavanki

tupakointi