Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallista yritysvastuulakia koskeva arviomuistio

Kansallista yritysvastuulakia koskeva arviomuistio

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27236/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja kansallista yritysvastuulakia koskevasta arviomuistiosta.
 
Tausta
Arviomuistio käy läpi erilaisia toteuttamistapoja kansalliselle yritysvastuulaille sekä niiden vaikutuksia ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja yrityksiin.

Arviomuistiossa tarkastellaan erilaisia velvoitteen sisällön, soveltamisalan ja seuraamusjärjestelmänä vaihtoehtoja. Velvoitteen sisällön osalta sääntelyn vaihtoehdot liittyvät siihen, kuinka yksityiskohtaisesti yrityksille osoitetut velvoitteet määritellään. Soveltamisalan osalta on eri vaihtoehtoja sekä yrityskoon suhteen sekä asianmukaisen huolellisuuden ulottuvuudelle yritysten toimitusketjuissa. Seuraamusten osalta arviomuistio tarkastelee vaihtoehtoja, joissa sääntelyyn liitettäisiin viranomaisvalvontaa, hallinnollisia sanktioita tai vahingonkorvausvastuita.

Arviomuistion keskeisenä päätelmänä on, että kansallinen yritysvastuusääntely olisi mahdollista toteuttaa, mutta laaja lakiesitys vaatisi pitkän valmistelun asiaan liittyvien oikeudellisten kysymysten selvittämiseksi.  Kevyempää sääntelyä olisi mahdollista toteuttaa lyhyemmällä valmisteluajalla, mutta tällöin sääntelyn vaikutukset jäävät pienemmiksi.
 
Liitteet:

TEM_2022_24_Arviomuistio yritysvastuulaista.pdf - Arviomuistio asianmukaisen huolellisuuden velvoitteesta – Kansallisen yritysvastuulain arviointia

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 15.4.2022 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään esittämään näkemyksensä arviomuistiosta, kansalliseen yritysvastuusääntelyyn ryhtymisestä, muistiossa esitetyistä sääntelyvaihtoehdoista sekä ihmisoikeus-, ympäristö- ja yritysvaikutuksista.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.o@om.fi. Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausuntoon pyydetään merkitsemään tuolloin diaarinumero VN/27236/2020.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Sami Teräväinen, hallitussihteeri
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Työllisyys ja toimivat markkinat, Yrityslainsäädäntö ja sisämarkkinat
Puh. 029 506 0088, etunimi.sukunimi@gov.fi

Linda Piirto, kaupallinen neuvos
Ulkoministeriö 
Kauppapoliittinen osasto, Kestävän kaupan yksikkö
Puh. 029 535 0420, etunimi.sukunimi@formin.fi
 
Jakelu:
Akava ry    
Amnesty international Suomen osasto    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
FIBS ry    
Finanssiala ry    
Fingo ry    
Finnwatch ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari ry    
Kirkkohallitus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Metsäteollisuus    
Muoti- ja urheilukauppa ry    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Pelastakaa lapset    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen UNICEF ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät SY ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Asiasanat

ihmisoikeudet

ympäristö

yritysvastuu

yhteiskuntavastuu

yritykset

sääntely