Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27266/2022

Vastausaika on päättynyt: 8.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
EETS-direktiivi koskee pääasiassa sähköisten tietullijärjestelmien teknistä yhteentoimivuutta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävää vaihtamista. Se ei velvoita sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottoon, eikä tietullijärjestelmiä ole Suomessa käytössä.

EETS-direktiivi on pantu Suomessa kansallisesti täytäntöön sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetulla lailla (887/2021), joka on tullut voimaan 23.10.2021. Lakiin ehdotetaan teknisiä muutoksia, jotka koskevat mm. määritelmiä ja eräitä jäsenvaltioiden velvollisuuksia koskevia säännöksiä. 
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annettua lakia. Komissio on 29.9.2022 antanut Suomelle virallisen huomautuksen EETS-direktiivin puutteellisesta kansallisesta täytäntöönpanosta, minkä johdosta muutoksia esitetään. 

Sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annettuun lakiin tehtäisiin tarvittavat muutokset siten, että EETS-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa täydennettäisiin siltä osin kuin Euroopan komissio on Suomelle osoitetussa virallisessa huomautuksessa katsonut sen puutteelliseksi artikloiden 2, 21(1 ja 2), 23(3), 24–27 sekä liitteiden I ja II osalta. Ehdotetut muutokset ovat pääasiassa lainsäädäntöteknisiä, sillä Suomessa ei ole EETS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tietulleja tai tiemaksuja.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on täydentää sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/520 (EETS-direktiivi) kansallista täytäntöönpanoa.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan keskiviikkoon 8.3. kello 16 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen
kirjaamo@lvm.fi. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat tarvittaessa yksikön johtaja Saara Reinimäki ja johtava asiantuntija Esa Aaltonen (etunimi.sukunimi@gov.fi)
Jakelu:
Autoliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Espoon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikennekuntayhtymä    
ITS Finland ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten liitto ry    
Oikeusministeriö    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Taksiliitto    
Tampereen kaupunki    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö