Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi biopankkilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi biopankkilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM110:00/2015 & VN/27805/2020

Vastausaika on päättynyt: 7.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi biopankkilain kokonaisuudistuksesta ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Tausta
Biopankkilain uudistamista (hankeikkunassa tunnisteella STM110:00/2015) koskeva lakiluonnos on ollut lausuntokierroksella keväällä 2018. Lakiluonnosta on valmisteltu lausuntokierroksella esiin nousseiden huomioiden perusteella sekä yhdenmukaistettu ehdotusta sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019, toisiolaki) sekä valmisteilla olevan Genomikeskusta ja genomitiedon käsittelyä koskevan lain kanssa. Vuonna 2018 lausuntokierroksella olleeseen esitykseen verrattuna tässä esityksessä on tehty merkittävästi muutoksia ehdotettuun biopankkilakiin, ja muutokset sisältävät osin myös uusia toimintamalleja ja –vaatimuksia.
Tavoitteet
Uuden biopankkilain tavoitteena on vahvistaa näytteenantajan asemaa, mahdollistaa suostumusten ja muiden biopankkitoimintaa koskevien tahdonilmaisujen antamisen yhden palvelun kautta, nostaa biopankkiaineiston käsittelyä koskevaa tietoturvan tasoa entisestään, selkeyttää viranomaistehtäviä ja säätää menettelystä, jonka mukaisesti näytteenantajalle voitaisiin antaa biopankkitutkimuksessa syntynyttä näytteenantajaa koskevaa merkittävää tietoa.

Kokonaisuudistuksen tavoitteena on koota biopankkitoimintaa koskeva sääntely biopankkilakiin ja selkeyttää biopankkilain ja toisiolain suhdetta. Lisäksi uudistuksessa muutetaan kudoslakia niiltä osin, kun sen sääntelyssä on kyse alueellisen eettisen toimikunnan lausuntoa koskevasta muutoksenhausta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 7.3.2021. Lausuntoaikaa on jatkettu alkuperäisestä 28.2.2021 päättyvästä lausuntoajasta yhdellä viikolla.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntöön pyydetään vastaamaan ensisijaisesti sähköisessä lausuntopalvelussa (osoitteessa lausuntopalvelu.fi). Lausuntokyselyä on mahdollista täydentää, kunnes olette lähettänyt sen valmiina. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Lausuntoja voi lähettää myös osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteeseen pyydetään laittamaan diaarinumero VN/ ja säädösvalmisteluhankkeen tunniste STM110:00/2015
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja hankerekisterissä. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa http://stm.fi/lausuntopyynnöt
Valmistelijat
Petra Nikkanen, lakimies, puh. +358 295 163 293 (22.12.2020 asti)

Kristiina Kaski, asiantuntija, puh. +358 295 163 320 (4.1.2021 alkaen)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Arctic Biopankki    
Arene    
Auria Biopankki    
BBMRI.fi    
Bioetiikan instituutti    
Biokeskus Suomi    
Biopankkien osuuskunta Suomi - FINBB    
Biotekniikan neuvottelukunta    
Business Finland    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote    
Etene    
ETLA    
Fimea    
Geenitekniikan lautakunta    
Harso ry    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
HUS eettinen toimikunta    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri)    
Itä-Suomen biopankki    
Itä-Suomen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite    
Keski-Suomen biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KSSHP eettinen toimikunta    
Kuntaliitto    
Kyberturvallisuuskeskus    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lapin yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääketeollisuus ry    
Lääkäriliitto    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen biopankki Borealis    
PPSHP eettinen toimikunta    
PSHP eettinen toimikunta    
PSSHP eettinen toimikunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomalainen lääkäriseura Duodecim    
Suomen Akatemia    
Suomen bioteollisuus ry FIB    
Suomen Hematologinen Rekisteri ja biopankki FHRB    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Lääketieteellisen genetiikan yhdistys SLGY    
Suomen potilasliitto    
Syöpäjärjestöt    
Tampereen biopankki    
Tampereen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto    
Terveystalon biopankki    
Terveysteknologian liitto Healthtech Finland    
Terveystoimittajat ry    
THL Biopankki    
Tieteentekijöiden liitto    
Tietolupaviranomainen Findata    
Tietosuojavaltuutettu    
TUKIJA    
Turun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
VATT    
Veripalvelun biopankki    
VSSHP eettinen toimikunta