Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi biopankkilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ny biobankslag och till vissa lagar som har samband med den

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM110:00/2015 & VN/27805/2020

Vastausaika on päättynyt: 7.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om ett utkast till regeringens proposition om en totalreform av biobankslagen och om ändring av lagar som har samband med den. Även andra instanser än de som nämns i sändlistan kan lämna sitt yttrande i ärendet.
Bakgrund
Utkastet till lag om en reform av biobankslagen (nummer STM110:00/2015 i statsrådets projektportal) har varit på remiss våren 2018. Lagutkastet har beretts utifrån de kommentarer som lämnades i samband med remissen. Dessutom har lagutkastet förenhetligats med lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019, lagen om sekundär användning) samt det förslag till lag om Genomcentret och om förutsättningarna för behandling av genomdata som är under beredning. Jämfört med den proposition som sändes på remiss 2018 har man i denna proposition gjort ett betydligt antal ändringar i den föreslagna biobankslagen och ändringarna innehåller också delvis nya verksamhetsmodeller och krav på verksamheten.
Målsättningar
Syftet med den nya biobankslagen är att stärka provgivarens ställning, möjliggöra att samtycke och andra viljeyttringar som gäller biobanksverksamhet kan lämnas via en och samma tjänst, öka ännu datasäkerheten när det gäller behandlingen av biobanksmaterial, skapa klarhet i myndighetsuppgifterna och att föreskriva om ett förfarande, enligt vilket sådana uppgifter som fås från biobanksforskning och som har relevant betydelse för provgivare kan lämnas ut till provgivarna.

Syftet med totalreformen är att sammanställa alla bestämmelser som gäller biobanksverksamheten till biobankslagen och att klarlägga förhållandet mellan biobankslagen och lagen om sekundär användning. Inom ramen för reformen kommer även vävnadslagen att ändras till den del bestämmelserna i den gäller sökande av ändring i en regional etisk kommittés utlåtande.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna utlåtandena senast den 7 mars 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Begäran om utlåtande besvaras i första hand i den elektroniska utlåtandetjänsten (på adressen utlåtande.fi). Remissenkäten kan kompletteras fram till det att den är färdig och har sänts in. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska.

Det går också att sända svaren per e-post till adressen kirjaamo@stm.fi. Nämn diarienumret VN/27805/2020 och identifieringskoden för lagberedningsprojektet STM110:00/2015 i meddelandet.

Alla remissvar är offentliga, och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i projektregistret. Remissen finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande.
Beredare
Petra Nikkanen, jurist, tfn. +358 295 163 293 (t.o.m 22.12.2020)

Kristiina Kaski, sakkunnig, tfn. +358 295 163 320 (fr.o.m. 4.1.2021)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@stm.fi
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Arctic Biopankki    
Arene    
Auria Biopankki    
BBMRI.fi    
Bioetiikan instituutti    
Biokeskus Suomi    
Biopankkien osuuskunta Suomi - FINBB    
Biotekniikan neuvottelukunta    
Business Finland    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote    
Etene    
ETLA    
Fimea    
Geenitekniikan lautakunta    
Harso ry    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
HUS eettinen toimikunta    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri)    
Itä-Suomen biopankki    
Itä-Suomen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite    
Keski-Suomen biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KSSHP eettinen toimikunta    
Kuntaliitto    
Kyberturvallisuuskeskus    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lapin yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääketeollisuus ry    
Lääkäriliitto    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen biopankki Borealis    
PPSHP eettinen toimikunta    
PSHP eettinen toimikunta    
PSSHP eettinen toimikunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomalainen lääkäriseura Duodecim    
Suomen Akatemia    
Suomen bioteollisuus ry FIB    
Suomen Hematologinen Rekisteri ja biopankki FHRB    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Lääketieteellisen genetiikan yhdistys SLGY    
Suomen potilasliitto    
Syöpäjärjestöt    
Tampereen biopankki    
Tampereen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto    
Terveystalon biopankki    
Terveysteknologian liitto Healthtech Finland    
Terveystoimittajat ry    
THL Biopankki    
Tieteentekijöiden liitto    
Tietolupaviranomainen Findata    
Tietosuojavaltuutettu    
TUKIJA    
Turun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
VATT    
Veripalvelun biopankki    
VSSHP eettinen toimikunta