Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin täytäntöönpano

Digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin täytäntöönpano

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1051/2020

Vastausaika on päättynyt: 24.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö asetti 4.2.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella esitys digitaalisia sisältöjä ja digitaalisia palveluja koskevan direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/770 tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista) sekä tavarankauppadirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/771 tietyistä tavarankauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta) täytäntöön panemiseksi tarvittavista säännöksistä.
 
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä.
Tausta
Direktiivit annettiin 20.5.2019. Direktiivit on pantava täytäntöön 1.7.2021 mennessä, ja niiden täytäntöön panemiseksi annettavia säännöksiä on sovellettava 1.1.2022 lukien.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on panna digitaalisia sisältöjä ja digitaalisia palveluja koskeva direktiivi sekä tavarankauppadirektiivi kansallisesti täytäntöön. Tavarankauppadirektiivin täytäntöön panemiseksi työryhmä esittää useita muutoksia ennen muuta kuluttajansuojalain (38/1978) kuluttajankauppaa koskevaan 5 lukuun. Digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi ehdotetaan puolestaan pantavaksi täytäntöön kuluttajansuojalakiin ehdotettavan uuden 5 a luvun säännöksillä. Lisäksi esitetään vähäisiä muutoksia kuluttajansuojalain 2, 10 ja 12 lukuun sekä kauppalain (355/1987) 4 §:ään.

Työryhmä ehdottaa, että lait tulevat voimaan 1.1.2022, jolloin direktiivejä on ryhdyttävä soveltamaan.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään torstaina 24.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnössä esitetyistä ehdotuksista. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet --> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, puh. 02951 50554, sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi sekä lainsäädäntöneuvos Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, puh. 02951 50015, sähköposti etunimi.sukunimi.sukunimi@om.fi.
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
kuluttajariitalautakunta    
Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
maa- ja metsätalousministeriö    
Medialiitto ry    
Neogames Finland ry/Johtaja Koopee Hiltunen    
Palvelutyönantajat Palta    
Sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry/tj Jaakko Hirvola    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
työ- ja elinkeinoministeriö    
valtiovarainministeriö    
Asiasanat

Kuluttajansuoja

Digisopimus

Kauppalaki

Kuluttajansuojalaki

Tavarankauppa