Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20577/2021

Vastausaika on päättynyt: 18.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Fortum Power and Heat Oy on toimittanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiselostuksen työ- ja elinkeinoministeriölle 6.9.2021. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

YVA-selostus on jatkoa YVA-menettelylle, joka alkoi vuoden 2020 elokuussa, kun hankkeesta vastaava toimitti ministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Yhteysviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinoministeriö järjesti asiasta julkisen kuulemisen ja antoi ohjelmasta lausuntonsa marraskuussa 2020.
 
Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden välistä arviointimenettelyä mahdollisista rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista. Menettelyssä varataan ns. Espoon sopimuksen (67/1997) piiriin kuuluville valtioille mahdollisuus osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.
Tausta
Arviointiselostus koskee Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoistoa. Loviisa 1 ja 2 –yksiköiden ja niiden ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten voimassa olevat käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030. Selostus kattaa myös matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen käytön. Selostuksessa tarkastellaan kolmea eri vaihtoehtoa ydinvoimalaitoksen jatkotoiminnalle.
 
Vaihtoehdon VE1 mukaan yhtiö jatkaisi molempien laitosyksiköiden käyttöä enintään noin 20 vuodella voimassa olevien käyttölupajaksojen jälkeen. Myös ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen sekä loppusijoituslaitoksen käyttö jatkuisi tarvittavine laajennuksineen. Ydinvoimalaitoksella olisi mahdollista käsitellä, välivarastoida ja loppusijoittaa myös pieniä määriä muualla Suomessa syntynyttä radioaktiivista jätettä.
 
Vaihtoehdon VE0 mukaan ydinvoimalaitos poistettaisiin käytöstä voimassa olevien käyttölupajaksojen päätyttyä. Laitosyksiköiden ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen sekä loppusijoituslaitoksen käyttö jatkuisi, kunnes ne kävisivät tarpeettomiksi ja poistettaisiin käytöstä.
 
Vaihtoehto VE0+ on muutoin sama kuin VE0, mutta ydinvoimalaitoksella olisi lisäksi mahdollista käsitellä, välivarastoida ja loppusijoittaa myös pieniä määriä muualla Suomessa syntynyttä radioaktiivista jätettä.
Tavoitteet
Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa lausunnot ja mielipiteet huomioon yhteysviranomaisen perustelussa päätelmässä.
Linkit

https://tem.fi/loviisan-yva-selostus - YVA-selostus on saatavilla viranomaisen hanketta koskevilla verkkosivuilla.

https://tem.fi/sv/lovisa-mkb-beskrivning - Miljökonsekvensbeskrivningen finns på ministeriets webbsidan.

Liitteet:
Aikataulu
Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle 20.9.–18.11.2021 välisenä aikana. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista kahden kuukauden kuluessa lausuntoajan päättymisestä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto tulee toimittaa viimeistään 18.11.2021. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta, eikä sitä tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Käyttötukea saa myös osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat julkisia. Palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste löytyvät etusivun alalaidasta.
Valmistelijat
Jaakko Louvanto, erityisasiantuntija
puh. 050 444 9763, jaakko.louvanto@gov.fi
 
Linda Kumpula, erityisasiantuntija
puh. 050 412 4425, linda.kumpula@gov.fi
Jakelu:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Kouvolan kaupunki    
Lapinjärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Myrskylän kunta    
Natur och Miljö rf    
Porvoon kaupunki    
Porvoon museo    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus ja YTN    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ympäristö

ympäristövaikutusten arviointi

ydinvoima

ydinreaktorit

kärnenergi

kärnkraftverk

miljökonsekvensbedömning

ydinjäte

kärnavfall