Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suositus turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä

Suositus turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25257/2020

Vastausaika on päättynyt: 4.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Tiedonhallintalautakunta ei ole tiedonhallinnan yleisviranomainen, vaan sen tehtävät liittyvät tiedonhallintalakiin. Tiedonhallintalautakunnan asettamat jaostot laativat ja ylläpitävät tiedonhallintalaissa säädettyjen vaatimusten toteuttamista koskevia suosituksia. Tiedonhallintalautakunnan suositukset eivät ole velvoittavia tai sitovia, vaan niissä ohjataan tiedonhallintayksikköjä ja viranomaisia toteuttamaan hyviin käytäntöihin pohjautuen tiedonhallintalaissa säädetyt vaatimukset. Tiedonhallintalautakunta on asettanut turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaoston 31.12.201 saakka. 

 
Tausta
Tiedonhallintalain 18 §:n mukaan valtion virastoissa ja laitoksissa toimivien viranomaisten, tuomioistuimien ja valitusasioita käsittelemään perustettujen lautakuntien on turvallisuusluokiteltava asiakirjat ja tehtävä niihin turvallisuusluokkaa koskeva merkintä sen osoittamiseksi, minkälaisia tietoturvallisuustoimenpiteitä asiakirjaa käsiteltäessä noudatetaan. Turvallisuusluokkaa koskeva merkintä on tehtävä, jos asiakirja tai siihen sisältyvä tieto on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 2, 5 tai 7–11 kohdan perusteella ja asiakirjaan sisältyvän tiedon oikeudeton paljastuminen tai oikeudeton käyttö voi aiheuttaa vahinkoa maanpuolustukselle, poikkeusoloihin varautumiselle, kansainvälisille suhteille, rikosten torjunnalle, yleiselle turvallisuudelle tai valtion- ja kansantalouden toimivuudelle taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla Suomen turvallisuudelle.
Tavoitteet
Tiedonhallintalautakunta on julkaissut suosituksen turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä 19.3.2020 (VM 2020:19). Tiedonhallintalautakunnan asettama turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaosto on täydentänyt ja päivittänyt tätä suositusta vuoden 2020 aikana tiedonhallintalautakunnalle saapuneiden kysymysten, sekä tiedonhallintalain täytäntöönpanon yhteydessä heränneiden kysymysten perusteella. Suosituksen tavoittena on opastaa täyttämään asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1101/2019) säädettyjä vaatimuksia. 
 
Liitteet:
Aikataulu
Tiedonhallintalautakunnan turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaosto pyytää huomioita koskien liitteenä olevaa täydennettyä ja päivitettyä suositusta turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä 4.12.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomiot pyydetään kohdentamaan suositusluonnoksen teksteihin.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaoston puheenjohtaja Tuija Kuusisto, sekä varapuheenjohtaja Heidi Torro, etunimi.sukunimi@vm.fi, sekä sihteeri Tuula Seppo, etunimi.sukunimi@dvv.fi.
Jakelu:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö