Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisista suoritteista

Lausuntopyyntö luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisista suoritteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11714/2019

Vastausaika on päättynyt: 25.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisista suoritteista. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 25.11.2019 klo 12 mennessä. Lausunnon voi toimittaa myös osoitteeseen työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO sekä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi.

Energiaviraston maksuista säädetään työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla.

Uusi maksuasetus vastaisi suurelta osin voimassa olevaa asetusta (869/2016). Ehdotetut muutokset liittyvät pääosin uusiutuvan energian preemiojärjestelmään sekä päästökauppakauteen 2021–2030 liittyviin suoritteisiin.

Asetuksen taloudelliset vaikutukset ovat alle 5 miljoonaa euroa, joten asetus ei ole menossa valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan käsiteltäväksi.

Lisätietoja asiasta antavat neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen markku.kinnunen@tem.fi p. 029 506 4792 ja erityisasiantuntija Kanerva Sunila kanerva.sunila@tem.fi p. 029 504 7138.
 

Liitteet:
Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Gasum Oy    
Kemianteollisuus ry    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Paikallisvoima ry    
Pienvesivoimayhdistys ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Sahat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tuulivoimayhdistys ry    
työ- ja elinkeinoministeriö/Konserniohjausyksikkö    
valtiovarainministeriö    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

maksuasetus

maksulliset suoritteet

Energiavirasto