Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34422/2021

Vastausaika on päättynyt: 9.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Tausta
Valtioneuvosto hyväksyi toukokuussa 2021 periaatepäätöksen (LVM/2021/62) kotimaan liikenteen päästöjen vähentämisestä eli fossiilittoman liikenteen tiekartan. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa esitetään keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Tiekartan toisen vaiheen lisäkeinoksi on kirjattu jakeluvelvoitteen nostaminen 4 prosenttiyksiköllä yhteensä 34 prosenttiin vuonna 2030. Korotus perustuu siihen, että biokaasun lisäämisellä jakeluvelvoitteeseen halutaan korvata fossiilisia polttoaineita eikä jo jakeluvelvoitteessa valmiiksi olleita biopolttoaineita. 

Jakeluvelvoitteen korottamisesta 34 prosenttiin vuonna 2030 on kirjauksia myös keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa (Valtioneuvoston selonteko: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma – kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 (VNS 4/2022 vp, jäljempänä KAISU) ja Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategialuonnoksessa. 

Osana väliaikaisia, äkillisen energiahintojen nousun takia, sopeutumisen siirtymäajalla tehtäviä toimia varautumisen ministeriötyöryhmä linjasi 7.4.2022, että jakeluvelvoitetta alennetaan 7,5 prosenttiyksiköllä vuosina 2022 ja 2023. Taustalla on tarve vastata Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttamaan energiahintojen nousuun ja sen aiheuttamiin taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Myös koronapandemian hiipumisella ja siitä seuranneella kysynnän kasvulla on ollut osaltaan energiahintoja nostava vaikutus. Vuoden 2022 jakeluvelvoitteen alennusta koskeva lakiesitys (HE 85/2022 vp.) on hyväksytty eduskunnassa 21.6.2022. Varautumisen ministeriötyöryhmä linjasi myös, että vuosilta 2022 ja 2023 toteutumatta jäävät päästövähennykset katetaan nopeuttamalla jakeluvelvoitteen korotuksia lainsäädännössä. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on korottaa jakeluvelvoitetta siten, että vuonna 2030 jakeluvelvoite on 34 prosenttia. Esityksellä pannaan toimeen hallitusohjelman, ilmasto- ja energiastrategian ja KAISUn tavoitteita, jotka liittyvät taakanjakosektorin päästövähenemävelvoitteisiin.

Lisäksi jakeluvelvoitelain muuttamisen tavoitteena on alentaa väliaikaisesti liikenteen polttoaineiden hintoja vuonna 2023 ja kattaa korotetuilla velvoitetasoilla vuosilta 2022 ja 2023 toteuttamatta jääneet päästövähennykset.

Esityksen tavoitteena on lisäksi mahdollistaa salassa pidettävien tietojen luovuttaminen Energiavirastolta Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Lain 5 b §:n 4 momentti on voimassa 31.12.2025 asti.  
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 28.6-9.8.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Pyydämme ottamaan lausunnoissa kantaa erityisesti esityksen vaikutuksiin.


Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/34422/2021.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, työ- ja elinkeinoministeriö, nicoleta.kaitazis(a)gov.fi, puh. 029 504 7067 (paikalla 28.6.-10.7.ja 8.8 alkaen)

Erityisasiantuntija Harri Haavisto, työ- ja elinkeinoministeriö, harri.haavisto(a)gov.fi, puh. 029 504 7059 (paikalla 28.6-7.7 ja 8.8 alkaen)

Teollisuusneuvos Pekka Gröndund, työ- ja elinkeinoministeriö, pekka.gronlund(a)gov.fi, puh. 029 506 4815 (paikalla 18.7. alkaen)
Jakelu:
Ab Stormossen Oy    
Bioenergia ry    
Biosairila Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy    
Etelä-Savon Energia Oy    
Gasum Oy    
Jeppo Biogas Ab    
Kiertokaari Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Metener Service Oy    
Mustankorkea Oy    
NEOT Oy    
Neste Oyj    
Nivos Energia Oy    
Oy Teboil Ab    
Pirkanmaan Jätehuolto Oy    
St 1 Oy    
Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen Ilmastopaneeli ry    
Suomen Kaasuenergia Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
UPM-Kymmene Oyj    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

biokaasu

Biopolttoaineet, biopolttoöljy, jakeluvelvoite, kasvihuonekaasupäästöt

biopolttoaineet

uusiutuva energia

jakeluvelvoite