Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksenhakusäännösten muutostarvetta koskevasta arviomuistioluonnoksesta

Lausuntopyyntö sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksenhakusäännösten muutostarvetta koskevasta arviomuistioluonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24866/2022

Vastausaika on päättynyt: 15.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriössä tehdään selvitystä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014, ”SVPL”) muutoksenhakusäännösten mahdollisista muutostarpeista. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne virkamiestyönä laaditusta arviomuistioluonnoksesta.

Arviomuistiossa on kartoitettu SVPL:n muutoksenhakusäännösten ja niiden soveltamisen nykytilaa, arvioitu säännösten muutostarpeita sekä tuotu sidosryhmien kommentoitavaksi alustavia toimenpidevaihtoehtoja ja niihin liittyviä vaikutuksia. Arviomuistiosta on laadittu ruotsinkielinen yhteenveto.
Tausta
Oikeusministeriö valmisteli hiljattain hallituksen esityksen (HE 93/2022 vp.), jonka tavoitteena oli muuttaa kerralla useiden erityislakien yleislaista poikkeavia muutoksenhakusääntöjä mahdollisimman pitkälti yleislain mukaisiksi niin, että muista viranomaispäätöksistä kuin valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä valitettaisiin hallinto-oikeuteen eikä suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa ja muutoslait tulivat voimaan 1.3.2023.

SVPL:n muutoksenhakusäännökset eivät sisältyneet näihin lakimuutoksiin. Liikenne- ja viestintäministeriö katsoi, että kyse ei olisi vain muutoksenhaun teknisestä siirrosta tuomioistuimelta toiselle, vaan muutostarve ja muutosten vaikutukset tulisi arvioida perusteellisemmin kuin olisi ollut mahdollista oikeusministeriön lakihankkeen yhteydessä.
Tavoitteet
Lausuntokierroksen tavoitteena on koota sidosryhmiltä tietoa ja näkemyksiä arviomuistiossa kuvatusta nykytilasta, nykytilan ja muutoksenhakumenettelyjen muutostarpeiden arvioinnista sekä alustavista toteutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Arviomuistion laatimista varten on pyydetty alustavia näkemyksiä viranomaisilta, hallintotuomioistuimilta sekä tele- ja viestintäalan yrityksiltä ja etujärjestöiltä. Vuorovaikutteista valmistelutyötä jatketaan arviomuistiosta nyt järjestettävällä lausuntokierroksella.
Linkit
Liitteet:

Arviomuistioluonnos SVPL muutoksenhaku.pdf - Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksenhakusäännösten muutostarve - arviomuistio Ändringsbehoven i bestämmelserna om ändringssökande i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation - bedömningspromemoria

Utkast till bedömningspromemoria.pdf - Arviomuistion ruotsinkielinen yhteenveto Svenskt sammandrag av bedömningspromemorian

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 15.6.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.  Myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi ovat lausuntopalvelu.fi:n sivulla kohdassa Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoa annettaessa on hyvä huomioida, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja luettavissa lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntopalveluun jätettyä lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen ministeriön kirjaamoon.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat tarvittaessa hallitusneuvos Hanna Laurila (hanna.laurila@gov.fi) ja kuluttajapalveluyksikön johtaja Aino Sipari (aino.sipari@gov.fi).
Jakelu:
Alma Media    
Asianajajaliitto    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
FiCom ry    
FiCom ry    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Finnet-liitto ry    
Fox Networks Group Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuuloliitto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Markkinaoikeus    
Medialiitto    
Medialiitto    
Näkövammaisten keskusliitto    
Näkövammaisten keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Sanoma    
Suomen Yrittäjät ry    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisfoorumi    
Warner Bros. Discovery    
Yleisradio    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålcom