Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysten- ja ohjeiden muutos: 3/2015 (Luototussuhteen laskenta) - toinen lausuntokierros

Määräysten- ja ohjeiden muutos: 3/2015 (Luototussuhteen laskenta) - toinen lausuntokierros

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 6/01.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 3/2015 (Luototussuhteen laskenta) muutoksista.
Tausta
4.10.2019 - 8.11.2019 Lausunnolla olleiden määräyksiin ja ohjeisiin tehtävien muutosten jatkovalmistelussa on havaittu epäjohdonmukaisuus voimassa olevissa määräystenantovaltuutusta koskevissa lakiviittauksissa. Määräysten ja ohjeiden soveltamisala on määritelty niin, että siihen kuuluvat myös ulkomaiset ETA-alueella toimiluvan saaneet luottolaitokset, jotka tarjoavat palveluja Suomessa. Määräysten ja ohjeiden kappaleessa 4.1 annettujen määräysten määräyksenantovaltuutuksena on esitetty sekä luottolaitoslain 15 luvun 11 §:n 7 momentti että saman lain 9 luvun 24 §. Jälkimmäiseen lainkohtaan sisältyvä valtuutus ei kuitenkaan ulotu ulkomaisiin ETA-alueella toimiluvan saaneisiin luottolaitoksiin, jotka tarjoavat palveluja Suomessa. Finanssivalvonnan käsityksen mukaan kyseiset määräykset ovat kaikki määräyksiä vakuuksien ja niiden käyvän arvon tarkemmasta määrittelystä, jotka näin ollen voidaan antaa myös em. toimijoille jo yksinomaan LLL 15:11.7:n nojalla. Tämän vuoksi Finanssivalvonta aikoo poistaa viittauksen luottolaitoslain 9 luvun 24 §:ään, soveltamisalan pysyessä ennallaan.
Tavoitteet
Tavoitteena on täsmentää määräyksiin ja ohjeisiin sisältyviä määräyksenantovaltuuksia.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Finanssivalvonnalle viimeistään 20.10.2021
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntö koskee erityisesti nyt esitettyjä muutoksia määräysten ja ohjeiden luvun 2.2 kohtaan (2) sekä luvun 4.1 kohtaan (1). Nämä muutosesitykset, sekä lausuntopalautteen perusteella suunnitellut muutokset aikaisemmin lausunnolla olleisiin muutosesityksiin, on merkitty liitteeseen punaisilla muutosmerkinnöillä. Aikaisemmin lausunnolla olleet muutosesitykset, joihin ei suunnitella muutoksia, on merkitty sinisillä muutosmerkinnöillä.

Kirjatkaa kohta, johon kommenttinne kohdistuu. Jos esitätte muotoiluehdotuksia, kirjatkaa myös perustelunne.
Valmistelijat
Lisätietoja: riskiasiantuntija Riikka Poimula (riikka.poimula@finanssivalvonta.fi)
Jakelu:
Bluestep Bank AB (publ), filial i Finland    
BNP Paribas SA, sivuliike Suomessa    
Collector Bank AB, filial i Finland    
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike    
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike    
Ecster AB, filialverksamheten i Finland    
Finanssiala ry    
Forex Bank Aktiebolag filial i Finland    
Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliike    
Nordnet Bank AB Suomen sivuliike    
PayEx Sverige AB Filial i Finland    
Resurs Bank AB Suomen sivuliike    
Saxo Bank A/S branch in Finland    
SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike    
Stadshypotek AB (publ), filialverksamheten i Finland    
Svea Ekonomi AB, Filial i Finland    
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta    
TF Bank AB, filial Finland