Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalatalouden yritysten väliaikaisesta tuesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalatalouden yritysten väliaikaisesta tuesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9892/2020

Vastausaika on päättynyt: 28.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus kalatalousalan yritykselle taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta. Asetus annettaisiin valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla.
 
Ehdotuksen mukaiset avustukset suunnattaisiin kalatalousalan yrityksille, jotka ovat jääneet muiden yrityksille suunnattavien kriisitukien ulkopuolelle. Kalatalousalan yritykset eivät voi saada työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kriisitukia. Se johtuu yritystukilain soveltamisalaa koskevasta säännöksestä, jossa rajataan kalataloutta koskevat tuet lain soveltamisalan ulkopuolelle.
Tausta
Kalatuotteiden omavaraisuus Suomessa on vain noin 28% (ml. vapaa-ajankalastus). Koska Suomi on hyvin riippuvainen kalan tuonnista, Suomen kalamarkkinoihin ja yritystoimintaan vaikuttaa voimakkaasti kansainvälinen kalamarkkinatilanne. Lisäksi kalatalouden yritykset eivät saa tuotantoon sidottuja tukia ja sen vuoksi markkinahintojen muutokset vaikuttavat suoraviivaisesti.
 
Covid-19-epidemialla on ollut voimakas vaikutus globaaliin kalakauppaan ja kalan kysyntään. Kaikilla päämarkkina-alueilla (Aasia, Eurooppa ja Amerikka) markkinakysyntä on pienentynyt voimakkaasti. Kysynnän supistuminen johtaa arvioiden mukaan ylituotantotilanteeseen, mikä merkitsee lohen hinnan laskua, jota vielä Norjan kruunun kurssin heikkeneminen suhteessa euroon on voimistanut. Edullinen lohikala vaikuttaa suoraan kotimaiseen alkutuotantoon laskemalla tuottajahintoja ja kysyntää. Kriisin pitkittyessä kysyntä kohdistuu edullisiin ja vähemmän jalostettuihin lohikalatuotteisiin.
 
Kalatalouden arvoketjussa (kalastus, kalankasvatus, kalanjalostusteollisuus ja kalan erikoiskauppa) ravintoloiden ja suurkeittiöiden sulkeminen on vaikuttanut myös kalan markkinoihin. Markkinat ovat supistuneet monilta osin huomattavasti, kysyntä on siirtynyt tuoreesta kalasta enemmän pakattuun kalaan ja kalan hinta on laskenut.
 
Monet kalatalousalan yritykset ovat merkittävissä taloudellisissa ongelmissa edellä kuvatuista kehityskuluista johtuen. Yrityskohtaiset erot vaikutuksissa ja sopeutumisessa ovat suuret.
Tavoitteet
Covid-19-epidemian kalatalousalan yrityksille aiheuttamien taloudellisten haittavaikutusten hillitsemiseksi on arvioitu tarpeelliseksi myöntää avustusta. Tavoitteena on ehkäistä negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen ja jatkaa toimintaansa kannattavasti kriisin jälkeen. Avustus kohdennetaan kaikille kalatalouden arvoketjun yrityksille ilman yrityskokoon liittyviä rajoituksia. Se osaltaan turvaa ruokajärjestelmän toimivuutta ja omavaraisuutta. Rahoituksessa ja sen suuntaamisessa huomioidaan eri rahoituslähteiden muodostama kokonaisuus.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 29.4.2020 kello 12 vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Timo Halonen puh.02951 62411, timo.halonen@mmm.fi
Jakelu:
Elintarviketeollisuusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin ELY-keskus    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Suomen ammattikalastajaliitto    
Suomen kalakauppiasliitto    
Suomen kalakauppiasliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen sisävesien ammattikalastajat ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus