Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Alankomaiden kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Alankomaiden kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20897/2022

Vastausaika on päättynyt: 28.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Alankomaiden kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä helmikuussa 2022 allekirjoitetun sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.
Tausta
Kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin asiakirjoihin sisältyy toisinaan sellaisia salassa pidettäviä tietoja, joiden luvaton paljastuminen voi aiheuttaa merkittävää ja laajalle ulottuvaa vahinkoa keskeisille yleisille eduille. Tällaisten tietoaineistojen asianmukaisesta käsittelystä on sen vuoksi pidettävä erityistä huolta. Kysymys on Suomen luotettavuudesta kansainvälisen yhteistyön osapuolena sekä Suomen luovuttamien aineistojen suojaamisesta.

Tietoturvallisuussopimuksella luodaan edellytykset turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen osapuolten välillä. Sopimuksella varmistutaan siitä, että Suomen luovuttama turvallisuusluokiteltu tieto pidetään vastaanottajamaassa salassa ja sitä suojataan sekä käsitellään asianmukaisesti. Tietoturvallisuussopimuksen avulla myös toinen osapuoli voi varmistua siitä, että Suomi suojaa ja käsittelee sen luovuttamaa turvallisuusluokiteltua tietoa asianmukaisesti. Sopimus ei velvoita turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen.
Tavoitteet
Tietoturvallisuussopimuksen tavoitteena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan ja tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja lainvalvonta-asioissa sekä tiede- ja elinkeinoasioissa ja teknologia-asioissa.
Liitteet:
Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää lausuntoja viimeistään 28.2.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai ulkoministeriön kirjaamoon (kirjaamo.um@formin.fi, cc: NSA@formin.fi).
Valmistelijat
Lakimies Mikael Raivio (mikael.raivio@formin.fi)
Jakelu:
Oikeusministeriö    
PLM    
Pääesikunta    
Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Supo    
Supo    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
VNK    
VNK    
Asiasanat

tietoturvallisuus

valtiosopimus