Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition om upphävning av äktenskap som ingåtts genom tvång

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12734/2019

Vastausaika on päättynyt: 4.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om upphävning av äktenskap som ingåtts genom tvång.

Det föreslås att det införs bestämmelser i äktenskapslagen som gör det möjligt att genom upphävning upplösa äktenskap som ingåtts genom tvång. Rättsverkan av ett upplöst äktenskap ska motsvara den rättsverkan som en skilsmässa har. Makens civilstånd återgår emellertid till vad det var innan äktenskapet ingicks.

Det föreslås dessutom att äktenskapslagen ska ändras så att äktenskap som ingåtts utomlands som minderårig kan erkännas enbart av särskilda skäl om åtminstone den ena av makarna var bosatt i Finland när äktenskapet ingicks.
Bakgrund
Statsminister Sanna Marins regeringsprogram innehåller en skrivelse om ogiltigförklaring av tvångsäktenskap. Bakgrund till propositionsutkastet är även riksdagens uttalanden.
Länkar:
Bilagor:

HE-luonnos_pakkoavioliitto.pdf - Luonnos hallituksen esitys laiksi avioliittolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 4.12.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ska lämnas in genom att svara på frågorna i den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren ber justitieministeriet att utlåtandet så långt som möjligt delas in enligt de mellanrubriker som finns i denna begäran om yttrande.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, e-post: fornamn.H.efternamn@om.fi, tel. 02951 50260
 
Ytterligare information om användningen av tjänsten utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Amnesty International Suomen osasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
HEUNI – YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Katolinen kirkko Suomessa    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Loisto Setlementti ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Monimuotoiset perheet –verkosto    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
NYTKIS ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OTT, tutkijatohtori Sanna Mustasaari, Itä-Suomen yliopisto    
Oulun käräjäoikeus    
Pakolaisneuvonta    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Professori emeritus Markku Helin    
Professori Tuulikki Mikkola    
Rikosuhripäivystys    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen UNICEF ry    
Tampereen kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalvelut    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tuomariliitto ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Väestöliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ämnesord

äktenskap

avioliitto

perheoikeus

lapsen oikeudet

kansainvälinen yksityisoikeus

lapsiavioliitto

familjerätt

barns rättigheter

internationell privaträtt

barnäktenskap

pakkoavioliitto

tvångsäktenskap