Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområdet för åren 2022-2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: VARELY / 5081 / 2020

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Kustområdet i Åbo är ett område med översvämningsrisk av riksomfattande betydelse. För att förebygga och minska översvämningsriskerna har närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM‑centralen) i Egentliga Finland uppdaterat planen för hantering av översvämningsrisker, där bland annat de mål som samarbetsorganet som utnämnts för översvämningsområdet, dvs. översvämningsgruppen, satt för hanteringen jämte de åtgärder som krävs för uppfyllandet av målen behandlas. Den föreslagna planen är en fortsättning på översvämningshanteringsplanen som utarbetats för 2016-2021. 
Bakgrund
I planeringen för hantering av översvämningsrisker ingår preliminär översvämningsriskbedömning, utarbetande av översvämningskartor och upprättande av planer för hantering av översvämningsrisker för vattendrag eller kustområden med minst ett betydande översvämningsriskområde. På grundval av preliminär översvämningsriskbedömning från NTM-centralen utsåg jordbruks- och skogsbruksministeriet Den 20 december 2018 Åbo kustområde som ett betydande område för översvämningsrisker mm. på grund av hamnaktiviteter, förorenande installationer och aktiviteter som är viktiga för samhällets funktion i området, samt trafikstörningar vid översvämningar. Planeringsprocess för översvämningshantering baserar sig på lagen (620/2010) och förordningen (659/2010) om hantering av översvämningsrisker.

 
Målsättningar
Alla har möjlighet att ge sin åsikt om utkastet till hanteringsplan och miljödeklarationen som en del av planen för ett område med betydande översvämningsrisk till NTM-centralen i Egentliga Finland före den tredje maj 2021. Vi hoppas på åsikter i synnerhet i frågan om vi med de föreslagna åtgärderna kan uppnå de utvalda målen för riskhanteringen och om åtgärdernas prioritetsordning, genomförbarhet och konsekvenser för målen i vattenvården har fått en tillräcklig bedömning. Åsikterna behandlas på NTM-centralen och utifrån dem bedöms om det finns behov av att se över förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker.


 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Offentliga myndigheter, intressenter och medborgare har möjlighet att uttrycka sina åsikter om utkastet till förvaltningsplan, de relaterade målen för hantering av översvämningsrisker, åtgärder, miljödeklarationen och genomförandet av planen i ett nationellt samråd 2.11.2020-3.5.2021.
Mottagna yttranden och uttalanden kommer att behandlas i översvämningsgruppen och kommer att användas för att bedöma behovet av att revidera utkastet till plan för hantering av översvämningsrisker. Jord- och skogsbruksministeriet kommer att godkänna planen senast den 22 december 2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Alla har möjlighet att ge sin åsikt om utkastet till hanteringsplan och miljödeklarationen som en del av planen för ett område med betydande översvämningsrisk till NTM-centralen i Egentliga Finland före den tredje maj 2021. Åsikterna kan skickas främst till registraturen vid NTM-centralen via e-post kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi eller om nödvändigt via brev PB 236, 20101 Åbo. Åsikterna kan ges också via www.lausuntopalvelu.fi.

 
Beredare
Ytterliga information ges av ledande vattenhushållningsexpert Juha-Pekka Triipponen tel. 0295 022 953, e-post juha-pekka.triipponen@ely-keskus.fi och vattenhushållningsplanerare  Ilkka Myllyoja tel. 0295 022 911, e-post ilkka.myllyoja@ely-keskus.fi från NTM-central i Egentliga Finland.
Sändlista:
VARELY    
VARELY