Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Wienin katsastussopimuksen muutokset

Wienin katsastussopimuksen muutokset

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10406/2020

Vastausaika on päättynyt: 18.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta.

YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) WP.29-työryhmässä on vuonna 2019 hyväksytty pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen (jäljempänä Wienin katsastussopimus) (SopS 35/2001) liitetyt normit 3 ja 4, joihin Suomi on jo sitoutunut. Ne koskevat muun muassa määräaikaiskatsastusten sisältöä, ajankohtia ja tarkastuskohteita sekä sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin liittyviä erityisiä määräyksiä. Näitä muutoksia ei ole saatettu Suomessa voimaan oikea-aikaisesti, joten tilanne korjataan oikeustilan selkeyttämiseksi.

​Hankkeessa voimaansaatetaan myös vuosina 2018 ja 2020 hyväksytyt Wienin katsastussopimuksen normien 1–4 muutokset, joihin Suomi on osittain jo sitoutunut. Muutokset koskevat normien yhdenmukaistamista EU:n katsastusdirektiivin kanssa (mm. määräaikaiskatsastusten sisältö, ajankohdat ja tarkastuskohteet sekä sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin liittyvät erityiset määräykset). Muutoksia voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, sillä niillä yhdenmukaistetaan kansainvälistä ja EU-sääntelyä. Sopimusmuutokset vastaavat sisällöllisesti pääosin jo voimassa olevaa kansallista sääntelyä. Näitä muutoksia ei ole saatettu Suomessa voimaan oikea-aikaisesti, joten tilanne korjataan oikeustilan selkeyttämiseksi.
Tausta
Suomi on sopimusvaltiona Wienin katsastussopimuksessa. Wienin katsastussopimukseen liitetyt normit 3 ja 4 sekä normien 1–4 muutokset on hyväksytty UNECE WP.29:n kokouksissa vuosina 2018–2020.
 
Tavoitteet
Uusilla normeilla 3 ja 4 saadaan aikaan selkeät toimintalinjat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksille. Käytännössä näille ajoneuvoille tulee kokonaan omia uusia tarkastuskohteita määräaikaiskatsastuksiin (esim. kaasulaitteisto, sähköinen voimalaite). Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta kotitalouksille tai yrityksille. Katsastusaikavälit pysyvät ennallaan.
 
Lisäksi normien määräyksiä yhdenmukaistetaan EU:n katsastusdirektiivin kanssa. Tällä ei ole käytännön merkitystä Suomessa, sillä kansallinen sääntely vastaa jo katsastusdirektiiviä.

Normien kansallinen hyväksyminen ja voimaansaattaminen myös selkeyttävät oikeustilaa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 18.11.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/10406/2020.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antavat Eeva Asikainen (0295 342 174; eeva.asikainen(at)lvm.fi) ja Emma Särkkä (0295 34 2143; emma.sarkka(at)lvm.fi).
Jakelu:
A-katsastus    
A-katsastus    
Ammattiliitto Pro    
Applus Finland    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto    
Autoalan keskusliitto    
Autokatsastajat AK    
Autoliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
HelppoKatsastus    
HelppoKatsastus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Oikeusministeriö    
Savarin Katsastus    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL    
Ulkoministeriö    
Yksityisten katsastustoimipaikkojen liitto    
Yksityisten katsastustoimipaikkojen liitto    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

liikenne

ajoneuvo

katsastus