Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/813/2020 - VM015:00/2020

Vastausaika on päättynyt: 23.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
  1. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia,
  2. rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia,
  3. pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2021.
 
Tavoitteet
Neljännen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittujen puutteiden johdosta on noussut esiin tarve tehdä muutoksia sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin että rahanpesun selvittelykeskuksesta annettuun lakiin.

Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiseksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten kanssa.

Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia vain teknisluontoisimpien muutostarpeiden osalta.
Linkit

http://vm.fi/hanke?tunnus=VM015:00/2020 - Linkki hankesivuille - Länk till projektsidan

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 23.11.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. 02955 30267
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Lotteriinspektionen    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Rahanpesun selvittelykeskus    
Rahoitusvakausvirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattilittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Verohallinto    
Verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

rahoitusmarkkinat