Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kansallisen uutistoimiston tukemisesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kansallisen uutistoimiston tukemisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1263/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 17.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee valtioneuvoston asetusta kansallisen uutistoimiston tukemisesta.

Suunnitellusta tukitoimenpiteestä on käyty alustava keskustelu Euroopan komission kanssa. Käydyn keskustelun perusteella tuki-instrumenttina sovelletaan ns. SGEI-tukea eli tukea yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyville palveluille. Tällöin valtionavustuksen myöntäminen edellyttää tuettavan toiminnan määrittelemistä yhteiskunnan tai kansalaisten kannalta tärkeäksi palveluksi ja julkisen palveluvelvoitteen asettamista avustuksen saajalle. Avustus maksetaan korvauksena julkisen palvelun velvoitteen alaisen palvelun tuottamisesta. Suunniteltu tukimenettely edellyttää valtioneuvoston asetuksen antamista.
 
Tausta

Suomalainen media-ala elää edelleen taloudellisesti haastavia aikoja. Suomen kansantalouden nopea elpyminen ei ole myöskään vaikuttanut merkittävästi median tilanteeseen toisin kuin monilla muilla elinkeinoelämän sektoreilla. Mainostulot ovat perinteisesti olleet merkittävä tulonlähde media-alalla, mutta nykyisin ne vaikuttavat yhä enemmän kanavoituvan suomalaisten mediatalojen sijasta kansainvälisille suuryrityksille. Suomessa kansallisen uutistoimiston taloudellinen tilanne on ollut jo useita vuosia laskusuuntainen, mihin on vaikuttanut myös asiakasyritysten heikko taloudellinen tilanne. Samaan aikaan luotettavaan tiedonvälitykseen ja laadukkaaseen uutispalveluun kohdistuu suuria odotuksia. Myös suoranaisen disinformaation leviäminen herättää huolestusta monissa Euroopan maissa.

Valtion vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa on varattu 1,5 miljoonaa euroa kansallisen uutistoimiston tukemiseen. Kansallisen uutistoimiston tukeminen mainitaan yhtenä toimenpiteenä myös valtioneuvoston 5.7.2018 hyväksymässä periaatepäätöksessä mediapoliittiseksi ohjelmaksi. 

Tavoitteet
Asetusluonnoksessa tarkoitetun avustuksen tarkoituksena on varmistaa yhteiskunnallisesti tärkeän ympärivuorokautisen uutispalvelun saatavuus myös jatkossa ja siten tukea uutistoiminnan monimuotoisuutta sekä laadukasta ja monipuolista tiedonvälitystä. Avustuksen tarkoituksena on myös saattaa kansallisen uutistoimiston toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle ja auttaa kansallista uutistoimistoa uudistamaan toimintaansa. Uudistumisen ja toiminnan kehittämisen on palveltava myös yleisesti suomalaista media-alaa muun muassa uuden teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen myötä.
Liitteet:
Aikataulu
Asetusluonnos on tarkoitus viedä valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi elo-syyskuun vaihteessa. Asetus tulisi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen ja olisi voimassa 1.7.2020 asti.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti liikenne- ja viestintäministeriölle osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi viimeistään 17.8.2018.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Emmi Nykänen, puh. 029 534 2397 ja ylitarkastaja Tatu Giordani, puh. 029 534 2054 (lomalla 16.7.–5.8.)
Jakelu:
Tatu Giordani    
Asiasanat

valtiontuki

media