Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22132/2020

Vastausaika on päättynyt: 22.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtioneuvosto antoi ensimmäisen tasa-arvoselonteon eduskunnalle vuonna 2010. Nyt on uuden tasa-arvopoliittisen selonteon valmistelun aika. Tasa-arvopoliittinen selonteko koskee sukupuolten tasa-arvoa. Tavoitteena on, että hallitus antaa selonteon eduskunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä.
 
Suomalainen tasa-arvopolitiikka koskee kaikkien sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvopolitiikassa otetaan huomioon sukupuolen lisäksi myös muut ihmisen asemaan yhteiskunnassa vaikuttavat erot, kuten esimerkiksi ikä ja etninen alkuperä. Suomalainen tasa-arvopolitiikka perustuu tasa-arvolakiin, Euroopan unionin oikeuteen, kansainvälisiin ihmisoikeussitoumuksiin, tasa-arvoselontekoon sekä hallituksen linjauksiin. Tasa-arvotyötä tehdään kaikissa ministeriöissä esimerkiksi ottamalla huomioon se, millä tavalla tehty päätös vaikuttaa eri sukupuoliin.
 
Sukupuolten tasa-arvo on ihmisoikeus ja perusoikeus. Julkisen vallan tehtävä on varmistaa sen toteutuminen. Käytännössä se tarkoittaa hyvää hallintoa ja päätöksentekoa, tasa-arvon edistämistä, yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien turvaamista kaikille sekä syrjinnän poistamista.
 
Selontekoa valmistellaan työryhmässä, jossa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö sekä joukko asiantuntijoita. Kokonaisuuden valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Selontekoa käsitellään tasa-arvoasioista vastaavan ministerin Thomas Blomqvistin johdolla valtiosihteereistä koostuvassa ryhmässä. Selonteon antamisesta päätetään aikanaan valtioneuvoston yleisistunnossa.
 
 
Tausta
Selonteko on valtioneuvoston strategisen toiminnan linjaus. Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisessa selonteossa linjataan pitkän ajan kansalliset tasa-arvopolitiikan tavoitteet. Siksi selonteossa käsitellään toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden ennakoitavissa olevia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon 2020-luvun loppuun saakka.
 
Selonteko laaditaan helppolukuiseksi ja saavutettavaksi. Vaikuttavuutta lisäävät tiivis muoto ja selkeät, mitattavissa olevat tavoitteet.
 
Tarkoituksena on, että selonteko ja sen valmistumisen jälkeen kehitettävä ja valtion eri hallinnonalat kattava sukupuolten tasa-arvon tilaa seuraava järjestelmä muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.
 
Tasa-arvo koskettaa ihmisen kaikkia elämänvaiheita ja kaikkea yhteiskunnan toimintaa Suomessa.  Selonteon esivalmistelussa onkin käytetty välineenä jäsennystä, joka perustuu elämän eri alueisiin. Sen tarkoituksena on auttaa löytämään keskeisimmät muutokset toimintaympäristössä ja niiden vaikutukset kaikkien sukupuolten asemaan.

Teema-alueet: 
  1. Hoito ja huolenpito
  2. Sivistys, koulutus ja tiede
  3. Työ ja elinkeino
  4. Hyvinvointi, terveys ja elinolot
  5. Vapaus, koskemattomuus, turvallisuus ja yksityisyys
  6. Osallisuus
  7. Oikeusturva
  8. Valta ja resurssit

 
Tavoitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää näkemyksiänne siitä, mitä kysymyksiä sukupuolten tasa-arvoa koskevan selonteon valmistelussa pitäisi ottaa huomioon ja millaisia kansallisia tavoitteita selonteossa pitäisi asettaa. Lausuntoja voivat antaa kaikki kansalaiset ja organisaatiot.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja voi jättää perjantaihin 22.1.2021 kello 16.15 asti.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tarkoituksena on laatia tiivis ja vaikuttava selonteko. Se tarkoittaa, että asioita on asetettava tärkeysjärjestykseen. Vastatkaa napakasti alla esitettyihin kysymyksiin niille varatuissa kohdissa. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata.
 
Huomioittehan, että selonteko koskee kaikkien sukupuolten tasa-arvoa.
 
Ensimmäisessä osassa (kysymys 1) pyydetään näkemyksiä siitä, mitä tulevaisuuden tasa-arvokysymyksiä selonteossa pitäisi käsitellä. Toisessa osassa (kysymykset 2 ja 3) voitte ehdottaa, mitä kansallisia, pitkän ajan tasa-arvopoliittisia tavoitteita pitäisi selonteossa asettaa. Kolmannessa osassa (kysymykset 4 ja 5) voi tehdä esityksiä muun muassa lainsäädännön ja yksilön oikeussuojan kehittämiseksi. Lopuksi on varattu tilaa mahdollisille muille huomioille (kysymys 6).
 
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 22.1.2021 kello 16.15. Vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon.
 
Lausuntoja voivat antaa kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Lausunnot annetaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta. Niitä ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Vastaajan täytyy rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät verkkosivulta www.lausuntopalvelu.fi kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea palvelun käyttöönottoon voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi –sivustolla.
 
Valmistelijat
Lisätietoa lausuntokierroksesta voi pyytää sähköpostitse osoitteesta tasy@stm.fi.  Lisätkää aihekenttään maininta: Tasa-arvopoliittinen selonteko. Huomatkaa, että lausuntoa ei lähetetä sähköpostitse vaan se annetaan lausuntopalvelu.fi –sivuston kautta.
 
Jakelu:
AKAVA    
A-klinikkasäätiö    
Allianssi    
Ammattiliitto Pro    
Amnesty International    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Asianajajaliitto    
Barnavårdsföreningen    
Demarinaiset    
Eduskunnan naisverkosto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskunnan tasa-arvoneuvosto    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT    
Elatusvelvollisten liitto    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Eläketurvakeskus    
Eläkkeensaajien keskusliitto    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Eurooppanaiset ry    
Exit ry    
Feministinen puolue    
Fingo    
Hanken, Management and Organisation    
HEUNI    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Insinööriliitto    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JyTy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS    
Kansallinen Kokoomus    
Kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus AGORA    
KD Naiset    
KD nuoret    
Kehitysvammaliitto    
Keskuskauppakamari    
Keskustanuoret    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kokoomuksen Nuorten Liitto    
Kokoomusnaiset    
Kuntaliitto    
Kuntatyönantajat KT    
Kurdiliitto    
Kynnys ry    
Lakimiesliitto    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liike Nyt    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikkeen Naiset    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Miehet ry    
Mielenterveyden keskusliitto MJKL    
Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL    
Miessakit ry    
Miesten tasa-arvo ry    
Monika-Naiset liitto    
Monimuotoiset perheet –verkosto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen keskusliitto NJKL    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS    
Naisten Linja    
Nuorisotutkimusseura    
Oikeusministeriö    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pakolaisneuvonta    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Palvelualojen työnantajat PALTA    
Pelastusarmeija    
Perheyritysten liitto    
Perussuomalainen Nuoriso    
Perussuomalaiset    
Perussuomalaiset Naiset    
Plan International Suomi    
Pro-tukipiste    
Puolustusministeriö    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rauhankasvatusinstituutti    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
Sámi Soster ry    
Sateenkaariperheet ry    
SETA    
Siirtolaisinstituutti    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosialidemokraattiset Nuoret    
STTK    
Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus    
Sukupuolen tutkimuksen seura    
Sukupuolentutkimuksen valtakunnallinen verkosto HILMA    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Ekonomit    
Suomen Keskusta    
Suomen Keskustanaiset    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen Sosialidemokraattinen puolue    
Suomen Vanhempain liitto    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO    
Suomen YK-liitto    
Suomen YK-nuoret    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL    
Suomen Yrittäjät    
Svensk Ungdom    
Svenska folkpartiet i Finland    
Svenska Kvinnoförbundet    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE    
Tasa-arvotiedon keskus THL    
Tasa-arvovaltuutettu    
TEHY    
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Trasek ry    
Tulevaisuuden tutkimuskeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
UN Women Suomi    
Vailla vakituista asuntoa ry    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtionvarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön keskusliitto    
Vasemmistoliitto    
Vasemmistonaiset    
Vasemmistonuoret    
Veronmaksajien keskusliitto    
Vihreä liitto    
Vihreät naiset    
Vihreät nuoret    
Väestöliitto    
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi, ihmisoikeusinstituutti    
Asiasanat

tasa-arvopoliittinen selonteko, tasa-arvoselonteko, tasa-arvo

sukupuolten tasa-arvo, tasa-arvopolitiikka, perusoikeudet, ihmisoikeudet

jämställdhetspolitisk redogörelse, jämställdhetsredogörelse, jämställdhet

jämställdhet mellan könen, jämställdhetspolitik, grundrättigheter, mänskliga rättigheter