Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi - Vastaa ja vaikuta!

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi - Vastaa ja vaikuta!

Lausuntopyynnön diaarinumero: 247/04.04.08.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 5.4.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä ehdotuksesta, jolla täydennetään vuonna 2018 hyväksyttyä haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaa.
 
Ehdotus sisältää toimenpiteitä EU:n vieraslajiluetteloon lisättyjen 12 uuden lajin torjumiseksi.
 
Maa- ja metsätalousministeriö on teettänyt selvityksen siitä, miten laajasti Suomessa esiintyy EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon otettuja lajeja ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Lisäksi on selvitetty, miten haitalliset vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen tahattomasti esimerkiksi tuontitavaroiden ja ajoneuvojen mukana.
Tausta
Suomen on yhdessä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa pyrittävä hävittämään haitalliset vieraslajit ja estämään niiden leviäminen.
 
Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslajeja pidetään haitallisina erityisesti silloin, kun ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta.

EU:n haitallisten vieraslajien luettelossa on tällä hetkellä yhteensä 49 lajia. Näitä lajeja ei saa tuoda maahan, kasvattaa, myydä tai muuten pitää hallussaan eikä päästää ympäristöön.
 
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi maaliskuussa 2018 torjuntatoimien suunnitelman, johon sisältyivät EU:n vieraslajiluettelon ensimmäiset 37 haitallista vieraslajia. Nyt on valmistunut selvitys 12 uudesta vieraslajista, jotka lisättiin EU:n vieraslajiluetteloon elokuussa 2017.
Tavoitteet
Vieraslajien hallintatoimenpiteillä pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemien toimintaa ja siihen perustuvia palveluita ja hyötyjä.
 
Suomen luonnossa jo esiintyvien lajien torjunta tulee kohdentaa haitallisimpiin esiintymiin.

Esimerkkejä suunnitelmaan ehdotetuista toimenpiteistä:
 
Jättipalsamin torjunta tulee keskittää luonnoltaan arvokkaimmille alueille: suojelualueille ja niiden läheisyyteen sekä erilaisille rannoille, kuten rantalehtoihin ja purojen ja jokien varsille. 

Kaukasianjättiputki ja muut jättiputket tulee hävittää etenkin asutuksen keskeltä, virkistysalueilta sekä luonnonsuojelualueilta.

Supikoiran pyynti tulee priorisoida Lappiin naapurimaihin leviämisen estämiseksi ja tärkeimmille lintukosteikoille sekä saaristoon, missä lajista voi olla eniten haittaa linnustoille.

Vieraslajien tahattoman leviämisen estämisessä ensisijainen toimenpide on tiedottaa mahdollisista leviämisväylistä.

 
Liitteet:
Aikataulu
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää antamaan lausunnot ja mielipiteet viimeistään perjantaina 5.4.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kuulemisessa pyydetään mielipiteitä ehdotetuista toimenpiteistä haitallisten vieraslajien torjumiseksi sekä ehdotuksista toimenpiteitä toteuttaviksi tahoiksi. Kantaa pyydetään ottamaan myös siihen, tulisiko ehdotuksiin lisätä muita toimenpiteitä, jotka voisivat olla esimerkiksi alueellisesti tai paikallisesti hyödyllisiä tai tehokkaita. Lisäksi näkemyksiä pyydetään siitä, miten haitallisten vieraslajien torjuntaa voitaisiin muutoin kehittää kustannustehokkaasti ja mitkä muut tahot ja toimijat ehdotuksissa mainittujen lisäksi voisivat ottaa huolehtiakseen haitallisten vieraslajien torjunnasta.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti; johanna.niemivuo-lahti@mmm.fi,
p. 0295162259
Lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen; pekka.kemppainen@mmm.fi,
p. 0295162456
Jakelu:
Animalia ry    
BirdLife Suomi ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kalatalouden keskusliitto    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Luontoturva Ky    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Puutarhaliitto ry    
Rudus Oy    
Rudus Oy    
Ruokavirasto    
Senaatti-kiinteistöt    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen Akatemia    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Taimistoviljelijät ry    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Vantaan kaupunki    
Viherympäristöliitto ry    
WWF    
Väylävirasto    
Yliopisto Helsinki    
Yliopisto Itä-Suomi    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

invasiva främmande arter

vieraslajit